2 kwietnia 2017

 Stanowisko w sprawie praw nabytych lekarzy – wersja skrócona 


Stanowisko poniższe zostało przedstawione w czasie konferencji uzgodnieniowej w MZ dotyczącej projektu ustawy o POZ w dniu 30 marca 2017 roku.  ZK OZZL reprezentował przewodniczący ZR Ziemi Lubelskiej Antoni Rybka.

Pojęcie „prawa nabyte” używane w tym stanowisku dotyczą praw nabytych lekarzy przyznanych w art. 14 ust. 1 pkt. 1 i w art. 14 ust. 1 pkt. 2  nowelizowanej ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o świadczeniach zdrowotnych (prawa nabyte w sposób bezwarunkowy i nieograniczony czasowo) oraz praw przyznanych czasowo do 31 grudnia 2017 roku – w art. 14 ust. 3 w wyżej wymienionej ustawie.


Przewidziane w treści artykułu 27 projektu ustawy o POZ uchylenie art. 14 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych narusza konstytucyjnie chronione prawa nabyte osób, które na podstawie tego przepisu nabyły uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Pozbawienie tego prawa będzie więc sprzeczne z zasadą ochrony praw słusznie nabytych, która oznacza m.in. zakaz stanowienia przepisów arbitralnie odbierających lub ograniczających prawa podmiotowe przysługujące obywatelom. 

Ten projekt ustawy wykluczy wszystkich lekarzy już w dniu jego wejścia w życie, jednych z prawa do pracy drugich z pracy w POZ którą teraz wykonują, poza tymi, którzy będą mieli tzw. listę aktywną pacjentów a więc ok. 12 tysięcy lekarzy posiadających tą listę na ok. 32 tys. lekarzy pracujących obecnie w POZ.

W związku z powyższym:


Zarząd Krajowy OZZL wnosi o przeniesienie zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, obecnie obowiązujących, z dnia 21 marca 2014 r., która opublikowana została 15 maja 2014 r. (Dz.U. RP poz. 619), która zakłada, że lekarzami POZ są lekarze medycyny rodzinnej, lekarze medycyny ogólnej, pediatrzy i lekarze chorób wewnętrznych, do zmiany projektu ustawy o POZ.
1. Zmianę zapisu artykułu 5 zamieszczonego w rozdziale 1 i proponuje w projekcie ustawy o POZ w artykule 5 dopisać punkt 4 w brzemieniu: posiada specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii lub medycyny ogólnej ;
2. Usunięcie art.27 oraz z artykułu 31 zapisu umieszczonego w punkcie 2, który zapewnia funkcjonowanie internisty i pediatry w systemie POZ tylko do roku 2025, usunięcie łącznego wymogu trzech warunków z art. 31 ust.1 i 2 a zastąpić go jednym wymogiem określonym w art. 5 po wykreśleniu z tego artykułu zdania : z zastrzeżeniem art. 31 ust 1 i 2 

w imieniu ZK OZZL
Przewodniczący ZRZL OZZL
Antoni Rybka

pełna wersja stanowiska –tutaj

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie