21 lutego 2013

 

 

Bydgoszcz dnia 21 lutego 2013r.

Oświadczenie ZK OZZL

W związku z opublikowanymi w dniu 14 lutego br. przez NRL założeniami nowego systemu wypisywania recept przez lekarzy, ZK OZZL przypomina, że w ocenie Związku najważniejszymi oczekiwanymi przez lekarzy zmianami w obecnych zasadach wypisywania recept są:

  1. 1. Zniesienie obowiązku weryfikacji przez lekarza uprawnień pacjenta do refundacji leków ( i zniesienie obowiązku wpisywania przez lekarza na recepcie identyfikatora płatnika),
  2. 2. Zniesienie obowiązku wypisywania przez lekarza na recepcie stopnia refundacji (odpłatności) za lek.

 

Powyższe stanowisko, chociaż znacznie krótsze jest – co do treści – niemal tożsame z rozbudowaną propozycją NRL.

 

Przypominamy również, że:

 

Ad1.

Premier RP oraz Minister Zdrowia na konferencji prasowej w dniu 04 stycznia 2012 r. publicznie przyznali, że lekarze nie powinni mieć obowiązku weryfikacji uprawnień chorego do refundacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Poza tym – sprawa uprawnień chorego do refundacji jest poza przedmiotem zainteresowania lekarza, gdyż lekarz wypisuje pacjentowi lek niezależnie od jego uprawnień do refundacji a jedynie w zależności od jego potrzeby zdrowotnej. Podmiotami zainteresowanymi weryfikacją uprawnień pacjenta do refundacji są: NFZ bo on ponosi koszty refundacji i aptekarz, bo on otrzymuje zwrot kwoty refundacji w przypadku, gdy wyda lek po niższej cenie pacjentowi uprawnionemu do refundacji.

 

Ad2.

Premier RP oraz Minister Zdrowia na konferencji prasowej w dniu 04 stycznia br. publicznie obiecywali, że lekarze nie będą określać stopnia odpłatności za leki ( z wyjątkiem chorób przewlekłych – ale wówczas mieli wskazywać na recepcie jedynie fakt, że lek jest wypisany na chorobę przewleką poprzez wpisanie litery „ P”). Pozostawienie obecnych przepisów oznaczałoby, że Premier i Minister Zdrowie publicznie skłamali i oszukali lekarzy i społeczeństwo, co nie jest rzeczą dobrą.

 

Zgodnie z opinią wybitnego konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja (oraz opinią Rzecznika Praw Obywatelskich) wyrażoną w liście do ministra zdrowia, minister zdrowia nie ma upoważnienia ustawowego do tego, aby nałożyć w rozporządzeniu o receptach obowiązek wskazywania przez lekarzy 100% odpłatności za lek znajdujący się na liście leków refundowanych w przypadku, gdy jest on przepisywany poza wskazaniami rejestracyjnymi danego preparatu. Dodatkowo obowiązek ten powoduje, że jest kolizja między prawem lekarza do wypisywania leków z użyciem nazw międzynarodowych, a obowiązkiem oznaczenia odpłatności, która jest przypisana preparatowi handlowemu, a nie substancji czynnej (nazwa międzynarodowa nie identyfikuje preparatu handlowego tylko substancję czynną). Oba te czynniki powodują, ze wskazane przepisy są niekonstytucyjne. Pozostawienie ich w niezmienionym kształcie oznaczałoby, że minister zdrowia świadomie łamie konstytucję, co jest karygodne w państwie praworządnym.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu