21 czerwca 2012

 

sprawozdanie podpisane przez JK (Jacek Kozakiewicz – przewodniczący zespołu)

 

Spotkanie powołanego przez NRL Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem w dn. 20 czerwca 2012 r.

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu w osobach :

 1. dr Jacek Kozakiewicz – Prezes ORL w Katowicach i Przewodniczący Zespołu
 2. prof. Andrzej Matyja – Prezes ORL w Krakowie
 3. dr Krzysztof Makuch – Wiceprezes ORL w Warszawie
 4. dr Jarosław Wanecki – Prezes ORL w Płocku
 5. dr Jolanta Szczurko – Wiceprezes ORL w Białymstoku
 6. dr Zdzisław Szramik – Członek NRL

 

Z ramienia Biura Naczelnej Rady Lekarskiej obecni byli;

 1.Mec. Wojciech Idaszak – radca prawny NIL

2. Agnieszka Seweryniak

 

Na wstępie Minister B. Arłukowicz podsumował działania resortu zdrowia podejmowane w ostatnich miesiącach, zmierzające do dokonania niezbędnych korekt legislacyjnych, także w zakresie ustawy refundacyjnej, których ostatnim etapem było złożenie wniosku o odwołanie Prezesa NFZ.

 

Jako główne powody odwołania Prezesa Paszkiewicza, Minister Arłukowicz podał:

– sposób komunikacji NFZ z MZ, środowiskiem lekarzy, aptekarzy, pacjentów;

– zbyt zdecydowany wpływ Prezesa NFZ na tworzenie dotychczasowej polityki zdrowotnej państwa – ośrodkiem kreującym politykę zdrowotną winno być Ministerstwo Zdrowia;

– konieczność uproszczenia drogi do leczenia pacjenta;

– konieczność wyprowadzenia wyceny procedur medycznych z NFZ – działania te powinien przejąć inny podmiot, NFZ powinien pełnić rolę wyłącznie płatnika.

 

Minister zasygnalizował również konieczność wyeliminowania „uznaniowości” w trakcie kontroli przeprowadzanej przez NFZ oraz zwiększenia roli samorządu regionalnego i oddziałów regionalnych NFZ.

 

Minister zapowiedział, że po powołaniu nowego szefa NFZ, które powinno nastąpić w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, rozpocznie się bezzwłocznie seria konsultacji z odpowiednimi środowiskami, w celu systemowej poprawy pakietu ustaw. W pierwszym etapie Minister zdrowia będzie dążył do zorganizowania spotkania nowego Prezesa NFZ ze środowiskiem lekarskim.

 

Podkreślił też, że w ciągu ostatnich 3 tygodni, dzięki dobrej współpracy z panem Zbigniewem Teterem – p.o. Prezesa NFZ, nastąpiła wyraźna poprawa komunikacji pomiędzy MZ a NFZ, a pierwszym najważniejszym zadaniem, które zostało zrealizowane, było zapewnienie możliwości leczenia dla pacjentów chorych onkologicznie, co zostało umożliwione dzięki wydaniu przez NFZ zarządzenia z 15 czerwca ( import równoległy leków). Kolejne zarządzenie w tej sprawie zostanie wydane 25 czerwca.

 

Omawiając kwestię odwołania Prezesa Paszkiewicza, Minister podkreślił, że resort zdrowia dwukrotnie przedstawiał Prezesowi Paszkiewiczowi swoje uwagi do projektu umów – i dwukrotnie zostały one nieuwzględnione przez NFZ. Przyznał też, że w ocenie MZ, umowy te są źle skonstruowane, a główne zastrzeżenie dotyczy również zakresu odpowiedzialności lekarzy, który w umowach został ustalony w stopniu nieadekwatnym do prowadzonej działalności.

 

Minister podkreślił, że w okresie przejściowym nie ma możliwości dokonania żadnych zmian prawnych, ani też zawieszenia podpisywania umów, oraz zaapelował o cierpliwość środowiska lekarskiego.

 

W odpowiedzi na wystąpienie Ministra Arłukowicza, głos zabrał Przewodniczący Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych NRL, dr Jacek Kozakiewicz, który podziękował Ministrowi za Jego działania, które doprowadziły do odwołania Prezesa Paszkiewicza ( co postulował m.in. Krajowy Zjazd lekarzy i Naczelna Rada Lekarska ) oraz przedstawił projekt umowy opracowany przez zespół ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych NRL, który zakłada ponoszenie przez strony adekwatnej odpowiedzialności.

 

Przewodniczący Zespołu wspomniał również, że celowe byłoby wypracowanie wspólnego komunikatu dla środowiska pacjentów, które zaniepokojone jest perspektywą ograniczenia dostępu do leków po 1 lipca 2012, związaną z zapowiedzią masowego protestu lekarzy przy wystawianiu recept na leki refundowane. Zgodnie z postulatami samorządu lekarskiego, a także stanowiskiem przedstawicieli organizacji lekarskich z dnia 25 maja br., konieczne jest także wykreślenie z ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zapisów paragrafu 13 o karach umownych.

Przewodniczący Zespołu zasygnalizował również, że na najbliższym posiedzeniu NRL zapadną ustalenia dotyczące postępowania rekomendowanego lekarzom przez Prezydium NRL po 1 lipca, i że pisemna deklaracja Ministra Zdrowia co do planowanych najbliższych działań byłaby istotna przy podejmowaniu decyzji przez NRL, na którą środowisko lekarskie oczekuje z niecierpliwością.

 

W trakcie dyskusji zarówno Przewodniczący Zespołu jak i inni Członkowie Zespołu wielokrotnie sugerowali aby p.o. Prezesa NFZ, pan Zbigniew Teter, podjął decyzję anulującą krytykowane zarówno przez środowisko lekarskie jak i Ministra Zdrowia zarządzenie b. prezesa NFZ, nie czekając na objęcie stanowiska przez nowego Prezesa NFZ.

Minister B. Arłukowicz wielokrotnie podkreślał, że jest to niemożliwe: do czasu wyboru nowego Prezesa NFZ żadne działania w tym zakresie nie powinny być podejmowane. Otrzymany dziś projekt umowy NRL musi być skonsultowany z nowym Prezesem NFZ. Minister stanowczo zaapelował o cierpliwość i współpracę ze strony środowiska lekarskiego, przypominając, ze dotychczas wywiązywał się ze składanych obietnic i po wyborze nowego Prezesa NFZ w ciągu kilku dni zostaną dokonane odpowiednie zmiany w umowach.

 

Przewodniczący Zespołu przypomniał , że nie zostały zrealizowane przez Ministra Zdrowia wszystkie ustalenie dokonane podczas negocjacji w dniu 4 stycznia tj.: niedokonano definicji nieudokumentowanych względów medycznych oraz nadal brak możliwości odwołania od decyzji kontrolnych.

 

 

Wobec uzależnienia przez Ministra Zdrowia wprowadzenia nowego zarządzenia od powołania nowego Prezesa NFZ, Przewodniczący Zespołu zapytał wprost, co w takim razie powinno się rekomendować tysiącom lekarzy, którzy nie podpisali przesłanych aneksów do umów.

 

Minister Arłukowicz oświadczył, że przyjmuje do wiadomości, że część lekarzy nie podpisze umów a część lekarzy podpisze (zdaniem Ministra podpisało już ok. 50%) Wg. Ministra i tak w najbliższym czasie będzie opracowany aneks do umów, który będzie odpowiednio regulował odpowiedzialność lekarzy. Minister podkreślił, że nie widzi rozbieżności merytorycznych pomiędzy resortem zdrowia a NRL w tym zakresie, i jeszcze raz apeluje o cierpliwość do czasu powołania nowego Prezesa NFZ.

 

W tej sytuacji głos zabrał Prezes NRA, pan Grzegorz Kucharewicz, który oświadczył, że w związku z tym, że Minister Zdrowia widzi potrzebę złagodzenia kar dla lekarzy, środowisko aptekarskie będzie oczekiwać takiego samego potraktowania.

Prezes NRA zapytał również jak mają postępować apteki po 1 lipca, w sytuacji gdy będą miały do czynienia z różnego rodzajami recept

 

Minister Arłukowicz zaznaczył, że apteki będą mogły realizować tylko te recepty, które zostały wystawione zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Prezes NRA zaapelował o wydanie jasnego komunikatu dla pacjentów oraz zainteresowanych środowisk, w związku z panującym chaosem informacyjnym i niepokojem społecznym.

 

Głos zabrał również dr Zdzisław Szramik, wskazując na to, że obecny bałagan, z którym boryka się administracja państwowa jest spowodowany przez nią samą, przez stanowienie złego prawa, a następnie obarczanie odpowiedzialnością środowiska lekarskiego, które nie chce być sprowadzone do roli urzędników NFZ.

Dr Szramik prosił również o złożenie przez Ministra Arłukowicza deklaracji, że będzie dążył do zmiany w rozporządzeniu o OWU w części dot. kar dla świadczeniodawców.

 

Minister Arłukowicz podkreślił, że deklaruje wolę dokonania wielu zmian systemowych, oraz widzi wiele obszarów do naprawy, nie tylko w części dot. kar i prosi o zaufanie i cierpliwość oraz czas konieczny do przeprowadzenia zmian.

 

Na tym posiedzenie się zakończyło.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie