24 listopada 2011

 

 

Zgodnie ze Stanowiskiem przyjętym w czasie ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego OZZL, został przygotowany Scenariusz i kalendarz działań, które powinny być podjęte przez lekarzy w odruchu samoobrony przed represyjnym prawem dotyczącym wypisywania recept refundowanych.

Przedstawiamy je poniżej:  

 

 

Scenariusz i kalendarz

 

działań związanych z samoobroną lekarzy przed represyjnym prawem dotyczącym wypisywania recept na leki refundowane przez NFZ.

 

 

Represyjność przepisów dotyczących wypisywania recept na leki refundowane, dających NFZ-owi prawo ukarania drakońskimi karami KAŻDEGO lekarza, nawet bez najmniejszej winy z jego strony, powoduje konieczność podjęcia przez lekarzy działań o charakterze samoobrony.

 

W ocenie większości lekarzy taki charakter może mieć jedynie wypisywanie recept na leki bez wskazywania prawa do refundacji i stopnia refundacji.

 

OZZL pomoże lekarzom przeprowadzić te działania w następujący sposób:

 

Do dnia 15 grudnia 2011 roku zostaną przeprowadzone zebrania lekarzy w każdym oddziale terenowym OZZL: szpitalu, przychodni, innym ZOZ-ie. W czasie zebrania lekarze zostaną poinformowani o zagrożeniach wynikających z przepisów art. 48. ust 8 ustawy refundacyjnej oraz o możliwości obrony przed tymi zagrożeniami.

 

Ponieważ lekarzowi grozi kara za:

– niewłaściwe zweryfikowanie prawa pacjenta do refundacji,

– niewłaściwe zakwalifikowanie leku do grupy refundacyjnej,

– wypisanie leku nie takiego, jak należałoby wypisać w ocenie NFZ

 

JEDYNYM SPOSOBEM UNIKNIĘCIA KARY JEST ZUPEŁNE POMINIĘCIE SPRAWY REFUNDACJI NA RECEPCIE.

 

W związku z powyższym, OZZL proponuje aby lekarze na recepcie nie odnosili się w ogóle do tej sprawy i zamiast tego przybijali pieczątki o treści: REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ.

 

Jest to zgodne z ideą: My leczymy, Oni refundują. W dokumentacji chorego można wpisać: „ze względu na wątpliwości dotyczące refundacji określono, że refundacja leku do decyzji NFZ ” lub tylko przybić pieczątkę.

 

Przystawianie takiej pieczątki ma wielorakie znaczenie:

 

– uświadamia pacjentom i wszystkim innym, że decyzje o refundacji nie należą do lekarza tylko do NFZ,

– stanowi widoczny dowód, że lekarz nie chce aby pacjent płacił 100% za przepisane leki, ale aby otrzymał taką refundację do jakiej ma prawo !

– przenosi roszczenie pacjenta o refundację z lekarza (lub apteki) na NFZ, co jest słuszne i jedynie zasadne,

– stanowi element integracyjny dla lekarzy uczestniczących w tej akcji samoobrony przed represyjnym prawem.

 

Pieczątki będą wykonane przez organizacje terenowe OZZL lub organizacje regionalne. W razie potrzeby Zarząd Krajowy wesprze organizacyjnie lub finansowe niższe struktury związku. Pierwsza partia pieczątek jest już gotowa. Zostanie przedstawiona na konferencji prasowej w dniu 02 grudnia 2011 roku.

 

OZZL jest gotowy zorganizować zebrania lekarzy i zaopatrzyć ich w odpowiednie pieczątki – również tam, gdzie nie ma organizacji terenowej OZZL. W tym celu należy zgłosić się do odpowiedniego Zarządu Regionu OZZL lub Zarządu Krajowego.

 

UWAGA!

Jest taka możliwość, że NFZ lub dyrektorzy szpitali potraktują taki sposób wypisywania recept jako niezgodny z prawem i będą chcieli lekarzy ukarać za to. Jest też możliwość, że lekarze – obawiając się tego – będą się bali uczestniczyć w takich działaniach.

 

Ponieważ dyrektorom lub NFZ-owi najłatwiej będzie zastraszyć lub ukarać pojedynczych lekarzy, dlatego AKCJA POWINNA BYĆ PRZEPROWADZONA PRZEDE WSZYSTKIM TAM, GDZIE JEST MOŻLIWOŚĆ MASOWEGO UDZIAŁU DUŻEJ ILOŚCI LEKARZY – czyli głównie w szpitalach i dużych przychodniach. Lekarzom – pracownikom grożą też potencjalnie najmniej dolegliwe represje (nagana itp.)

 

Gdy w działaniach weźmie udział jeden lekarz – to on będzie miał problemy, gdy 100 lekarzy – problemy będzie miał dyrektor lub NFZ, a gdy 10 tysięcy lekarzy zacznie wypisywać recepty bez wskazania refundacji – problemy będzie miał Rząd.

 

 

Do dnia 30 grudnia 2011 lekarze powinni poinformować dyrektorów zakładów, że z powodu grożących im i niemożliwych do uniknięcia kar finansowych związanych z wypisywaniem recept refundowanych – lekarze rezygnują z uczestnictwa w procesie orzekania o refundacji i przekazują tę czynność NFZ-owi, czego wyrazem jest stemplowanie recept pieczątką o treści: REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ.

Przedstawiamy dwa wzory pisma do dyrektora/kierownika z uwzględnieniem faktu, że NRL w dniu 2 grudnia przyjęła uchwałę w tej sprawie, co zmienia sytuację lekarzy. Pierwszy wzór przeznaczony jest raczej dla lekarzy pracujących w placówkach, gdzie nie działa OTOZZL, drugi – dla tych, gdzie jest organizacja terenowa OZZL. 

Wzory listów – na stronie:

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12723;uwaga-zmiana-treci-listu-do-dyrektorowkierownikow-szpitaliprzychodni-w-zwizku-z-decyzjami-nrl&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

 Wcześniej można poinformować o tym pacjentów, wywieszając na tablicach ogłoszeń odpowiednie informacje.

 

Zarząd Krajowy OZZL wykupi ogłoszenia prasowe celem poinformowania pacjentów o powyższych działaniach lekarzy.

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe pismo do dyrektora szpitala/ przychodni

 

Miejscowość dnia.……

 

Dyrektor

………..

 

 

My, niżej podpisani lekarze, zatrudnieni w ……………. na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno- prawnej, uprzejmie informujemy, że z powodu represyjności oraz niejasności nowych przepisów dotyczących wypisywania recept refundowanych (ustawy refundacyjnej z 12 maja 2011 r. oraz rozporządzenia MZ w sprawie recept) nie jesteśmy w stanie uchronić się przed dotkliwymi karami finansowymi ze strony NFZ, nawet gdybyśmy stosowali się ściśle do tych przepisów.

 

Z tego powodu oświadczamy, że aby nie narażać się na kary, które mogą zrujnować nas finansowo, w odruchu samoobrony, rezygnujemy ze wskazywania na recepcie czy pacjent jest uprawniony do refundacji leku, na jakiej podstawie i w jakim zakresie oraz przekazujemy te czynności jedynemu właściwemu podmiotowi, to jest Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

 

Wyrazem naszej decyzji w tym względzie będzie przybicie na każdej recepcie (wypisanej tak, jak recepty nierefundowane) pieczątki o treści: REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ.

 

Liczymy na zrozumienie naszej decyzji, bo przecież nie może być tak, że normalne wykonywanie czynności zawodowych naraża pracownika na dotkliwe straty finansowe zamiast spodziewanego wynagrodzenia za pracę.

 

Jednocześnie informujemy, że podjęte przez nas kroki mają pełne poparcie wszystkich reprezentatywnych organizacji lekarskich z samorządem lekarskim raz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy na czele.

 

Podpisy:

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie