21 grudnia 2015

Bydgoszcz dnia  21 grudnia 2015r.

Pan

Piotr Warczyński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

b.jablonska@mz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Prosimy o przyjęcie stanowiska ZK OZZL w sprawie projektu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Stanowisko ZK OZZL

Zarząd Krajowy OZZL negatywnie ocenia przedstawioną przez MZ propozycję nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Negatywnie oceniamy poziom wynagrodzeń, jakie proponuje minister zdrowia.

Obecny rząd zapowiadany był jako rząd przełomu i „dobrej zmiany”, a obecny Minister Zdrowia wielokrotnie – jako działacz samorządu lekarskiego najwyższego szczebla – wypowiadał się negatywnie o dotychczasowej dyskryminacji lekarzy (i innych pracowników ochrony zdrowia) przez państwo. Tymczasem przedstawiony przez ten rząd i tego ministra projekt rozporządzenia, w którym ustalane są wynagrodzenia personelu medycznego stanowi kontynuację działań i „filozofii” poprzedniego rządu i nawiązuje wprost do spuścizny PRL. Przedmiotowe rozporządzenie i zawarta w nim (jako załącznik) tzw. siatka płac, która dzisiaj ogranicza się tylko do pracowników jednostek budżetowych stanowi bowiem pozostałość po „siatce płac”, która przed reformą z 1999 roku obejmował wszystkie szpitale i przychodnie, a wywodziła się jeszcze z okresu PRL.  Jakkolwiek w polskiej ochronie zdrowia nastąpiły w tym czasie różne zmiany (niekiedy b. znaczące) powyższa „siatka płac” stanowi znakomicie zakonserwowany relikt komunistycznego spojrzenia na status lekarza (i innych pracowników służby zdrowia) w społeczeństwie. Tylko tak należy odczytywać propozycję zawartą w projekcie nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia, która przewiduje np. dla lekarza specjalisty (najwyższa możliwa pozycja zawodowa lekarza nie pełniącego żadnych administracyjnych stanowisk) – miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie od   1970 do 4560 zł, czyli od ok 50% do  115% przeciętnej płacy w gospodarce. Wyższe wynagrodzenie – w stosunku do przeciętnej płacy w kraju – ustalił dla lekarzy specjalistów PRL- owski rząd Józefa Cyrankiewicza w roku 1958 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958r. (Dz.U.1958.74.376).)

Zarząd Krajowy OZZL proponuje, aby dla lekarzy stworzyć odrębną od pozostałych pracowników tabelę zaszeregowania oraz odrębną tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Proponujemy aby dla lekarzy istniały trzy grupy zaszeregowania – 1/ dla lekarzy bez specjalizacji, 2/dla lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji, 3/dla lekarzy specjalistów i z drugim stopniem specjalizacji. Proponujemy, aby tabela miesięcznych stawek zawierała tylko stawki minimalne i aby wynosiły one odpowiednio 8 tys. zł. 10 tys. zł  i 12 tys. zł. 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

pismo do MZ w pdf – tutaj