7 września 2009

Witam,

 

Proszę  udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Jestem w trakcie specjalizacji w trybie rezydentury. Czy kierownik oddziału, w jakim pracuje, może nie pozwolić mi na udział w obowiązkowym do specjalizacji kursie, organizowanym przez CMKP, na który zostałem zakwalifikowany? 

 

 

Z poważaniem

 Lekarz rezydent

 

 

W odpowiedzi na powyższe pytanie  wyjaśniam, co następuje:

 

Lekarz odbywający specjalizację zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich elementów programu specjalizacji danej specjalności. Ustalenie rocznych szczegółowych planów odbywania specjalizacji w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji dokonuje i sprawuje nadzór nad wykonaniem tych planów kierownik specjalizacji. Również kierownik specjalizacji kieruje lekarza na kursy szkoleniowe. Natomiast zakład opieki zdrowotnej może prowadzić specjalizację po uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Ministra Zdrowia.

 

Zakład opieki  zdrowotnej prowadzący specjalizację zawiera z lekarzem umowę o pracę w celu doskonalenia zawodowego,, obejmującego realizację programu specjalizacji (rezydentura). Istotą tej umowy jest szkolenie lekarza rezydenta we własnej jednostce i umożliwienie mu odbycia również w innych jednostkach staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji.

Zatem kierownik oddziału, w którym Pan pracuje, nie może uniemożliwiać wypełnianie obowiązku, który ciąży nie tylko na Panu, ale i na zakładzie zatrudniającym Pana,  jako lekarza rezydenta.

 

Z szacunkiem

                              Jacek Marczak

                              Radca prawny:

 

Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2009r.