31 stycznia 2017

Protokół Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (ZK OZZL) 11/01/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. – do pobrania tutaj


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OPIEKI PRAWNEJ

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (ZK OZZL), ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz.

2. Rodzaj Zamawiającego: Związek zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

3. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia warunki przetargu i jego wyniki: http://www.ozzl.org.pl

4. Czy przetarg jest prowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych: NIE

5. Podmiot przeprowadzający przetarg: W imieniu Zamawiającego przetarg organizuje i przeprowadza Komisja Konkursowa, wyłoniona spośród członków Zarządu Krajowego OZZL Uchwałą Zarządu Krajowego OZZL Nr 11/01/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. Nad prawidłowością przeprowadzenia procedury przetargowej czuwać będzie Krajowa Komisja Rewizyjna OZZL.

6. Data zamieszczenia niniejszych warunków przetargu na stronie http://www.ozzl.org.pl : 31 stycznia 2017 r.

 

PRZEDMIOT PRZETARGU:

1. Określenie przedmiotu przetargu: Świadczenie usługi kompleksowej całodobowej opieki prawnej dla uprawnionych członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wskazanych przez ZK OZZL.

2. Określenie szacunkowej liczby członków uprawnionych do korzystania z opieki prawnej w okresie wykonywania usługi: 10 000 osób.

3. Określenie wielkości i zakresu zamówienia:

a) Przedmiotem przetargu jest świadczenie kompleksowej całodobowej opieki prawnej dla uprawnionych członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wskazanych przez ZK OZZL. Usługa polegać będzie na udzielaniu pomocy prawnej uprawnionym członkom OZZL w postaci odpowiedzi na pytania prawne z zakresu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego członka OZZL, stanu faktycznego. Usługa nie będzie obejmować zastępstwa prawnego lub procesowego, sporządzania projektów pism, umów lub innych dokumentów, opiniowania umów lub innych dokumentów pod względem prawnym.

b) Dla celów wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia i uruchomienia dedykowanego numeru telefonu (Infolinii) czynnego całą dobę. Każdorazowe udzielenie odpowiedzi (informacji) prawnej na zapytanie musi być dokonane w terminie 24 godzin od wpływu zapytania drogą telefoniczną, przy czym w razie zapytań nietypowych lub skomplikowanych termin ten będzie mógł zostać przedłużony jednorazowo do 3 dni roboczych. Przewiduje się możliwość przesłania do Uprawnionego członka wiadomości e-mail celem uzupełnienia wskazanego stanu faktycznego. Termin realizacji usługi i udzielenia informacji prawnej, liczony jest wówczas od chwili uzyskania uzupełnienia stanu faktycznego. Informacje (odpowiedzi) prawne udzielane będą w formie wiadomości e-mail, przy czym każda informacja (odpowiedź) prawna musi być podpisana przez radcę prawnego lub adwokata, który wpisany jest na listę radców prawnych lub adwokatów i uprawniony jest do wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Treść odpowiedzi (informacji) prawnych przesyłana będzie jedynie uprawnionemu członkowi składającemu zapytanie i nie będzie przesyłana do wiadomości innych osób.

c) Identyfikacja Uprawnionych członków OZZL do korzystania z opieki prawnej, następować będzie na podstawie kart identyfikacyjnych. Listę osób uprawnionych ZK OZZL przekaże Oferentowi z którym podpisze umowę.

d) Każda Osoba Uprawniona otrzyma kartę identyfikacyjną z danymi umożliwiającymi identyfikację Osoby Uprawnionej. Wzór karty identyfikacyjnej zawierać będzie logo OZZL i numer telefonu czynnej 24 godziny na dobę infolinii. Karta nie będzie zawierała danych identyfikacyjnych Zleceniobiorcy. Karty identyfikacyjne będą wytwarzane i przekazywane na koszt Zleceniobiorcy (wg kosztu wydruku kart standardowych), w ramach wynagrodzenia za pierwszy miesiąc świadczonej opieki prawnej (będzie to wynagrodzenie w podwójnej wysokości). Własność kart identyfikacyjnych przysługiwać będzie Zamawiającemu. Po zakończeniu wykonywania usługi jej Wykonawca, zobowiązany będzie do zwrotu posiadanych kart identyfikacyjnych oraz wszelkich dokumentów z nimi związanych. Dystrybucja kart identyfikacyjnych dla Osób Uprawnionych będzie odbywała się według zasad i na koszt OZZL.

e) Infolinia uruchomiona będzie na koszt i rachunek Wykonawcy, jednakże po zakończeniu świadczenia usług, nastąpi cesja umowy dotyczącej prowadzenia infolinii. Intencją OZZL jest by numer telefonu czynnej 24 godziny na dobę infolinii pozostawał w dyspozycji OZZL, wobec czego numer telefonu czynnej 24 godziny na dobę infolinii na żądanie OZZL zgłoszone w terminie do 2 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni cesją na rzecz OZZL lub na rzecz wskazanego przez OZZL podmiotu trzeciego. Umowa zawarta z ZK OZZL będzie przewidywać karę umowną płatną przez Wykonawcę w razie niewykonania tego obowiązku w wysokości 100.000 (sto tysięcy) zł.

f) Oferent będzie zobowiązany do pisemnego przekazywania ZK OZZL w terminie do 14 dni od zakończenia każdego kwartału informacji zbiorczej o ilości udzielonych w kwartale odpowiedzi na pytania prawne.

g) Oferent będzie zobowiązany do sprawdzania na ostatni dzień każdego kwartału czy zachodzą lub zachodziły w tym kwartale okoliczności o których mowa w p. 3-5 rozdziału WYKLUCZENIA Z PRZETARGU. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferent zobowiązany będzie do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału, pisemnego powiadomienia o tym ZK OZZL. W razie nie spełnienia tego obowiązku oferent będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w kwocie 100 000 (sto tysięcy) zł.

4. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia podpisania umowy.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

Do udziału w przetargu uprawnione są podmioty:

1. Legitymujące się posiadaniem uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Posiadające wystarczające zasoby kadrowe i techniczne do wykonania usługi;

3. Legitymujące się doświadczeniem w obsłudze prawnej związków zawodowych działających w branży medycznej.

Należyte doświadczenie będzie wykazane, jeżeli Oferent wykaże, że realizował usługi stałej obsługi prawnej związków zawodowych działających w branży medycznej, przy czym w przetargu uczestniczyć będą jedynie Oferenci świadczący usługi prawne wobec jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej związku zawodowego działającego w branży medycznej zrzeszającego w skali kraju łącznie co najmniej 500 osób albo wyłącznie lekarzy (w tym lekarzy dentystów) bez względu na ilość członków w nich zrzeszonych.

Oferent może korzystać z doświadczenia i referencji innych podmiotów, które wyrażą zgodę na takie użyczenie. W przypadku użyczenia doświadczenia i referencji, do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty podmiotu użyczającego, potwierdzające wykonanie tych usług i uzyskanie referencji oraz załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji podmiotu użyczającego. Oferent nie może korzystać z doświadczenia i referencji podmiotów podlegających wykluczeniu z przetargu.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:

1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich piętnastu lat przed upływem terminu składania ofert – z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania usługi, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu;

4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

WYKLUCZENIA Z PRZETARGU:

Z przetargu wykluczone są podmioty:

1) wobec których Zamawiający wypowiedział lub rozwiązał umowę której przedmiotem było świadczenie usług prawnych, a rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy miało miejsce w okresie 3 lat przed terminem składania ofert;

2) które rozwiązały lub wypowiedziały umowę z Zamawiającym, której przedmiotem było świadczenie usług prawnych, a rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy miało miejsce w okresie 3 lat przed terminem składania ofert

3) których właściciele, wspólnicy, akcjonariusze, członkowie zarządu lub inne osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, są osobami bliskimi w stosunku do jakiegokolwiek członka Komisji Konkursowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu Krajowego OZZL.

4) w których występuje powiązanie osobowe z podmiotem w którym uczestniczy członek Komisji Konkursowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Krajowego OZZL

5) w których członek Komisji Konkursowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Krajowego OZZL:

– jest wspólnikiem lub posiada pośrednio lub bezpośrednio jakiekolwiek udziały lub akcje, lub dysponuje prawem do ich nabycia, w szczególności na podstawie umowy powierniczej lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie lub

– dysponuje prawem głosu na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tych podmiotów (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) lub

– posiada zabezpieczenie swojej wierzytelności w postaci zastawu, zastawu rejestrowego na udziałach lub akcjach w tych podmiotach.

 

PROCEDURA:

1. Tryb procedury: przetarg nieograniczony, składający się z dwóch etapów: I etap składanie ofert, II etap zaproszenie do negocjacji wybranych Oferentów.

2. Kryteria oceny oferty: cena oraz posiadane doświadczenie w obsłudze prawnej związków zawodowych działających w branży medycznej, a także kryterium zaakceptowania przyśpieszonego terminu rozpoczęcia świadczenia usług określonego przez Komisję Konkursową:

a) Cena – max ilość punktów: 80 pkt

b) Doświadczenie w obsłudze prawnej związków zawodowych – max ilość punktów: 20 pkt

c) Rozpoczęcia świadczenia usług w skróconym terminie ustalonym przez Komisję Konkursowa – 10 pkt

przy czym

AD a) sposób przyznania punktów za cenę przedstawia się następująco: Podmiot oferujący najniższą cenę (podmiot A) otrzyma 80 punktów. Kolejne podmioty oferujące odpowiednio w kolejności rosnącej wyższe ceny (podmioty B), otrzymają punkty wyliczone według następującego wzoru

liczba punktów dla danego podmiotu B = 80 / (cena danego podmiotu B/cenę podmiotu A)

AD b) sposób przyznania punktów za doświadczenie w obsłudze prawnej związków zawodowych przedstawia się następująco: Podmiot wykazujący się ilością 96 pełnych miesięcy doświadczenia lub większą (podmiot A) otrzyma 20 punktów. Kolejne podmioty wykazujące się odpowiednio w kolejności malejącej mniejszą ilością pełnych miesięcy doświadczenia (podmioty B), otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie do doświadczenia podmiotu A, według następującego wzoru

liczba punktów dla danego podmiotu B = (20 x ilość pełnych miesięcy doświadczenia podmiotu B) / ilość pełnych miesięcy doświadczenia podmiotu lub podmiotów A

3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

5. Dopuszczalne zmiany przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza zmian w podstawowym przedmiocie zamówienia, jednak zastrzega możliwość dokonania nieznacznych modyfikacji, w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, które mogą nastąpić w wyniku prowadzonych negocjacji.

6. Termin i miejsce składania ofert: 14 lutego 2017 roku do godziny 12:00, miejsce: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL), ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz. UWAGA: Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Złożenie ofert może nastąpić osobiście, poprzez operatora pocztowego lub kuriera.

7. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych pieczęcią Oferenta oraz opatrzonych danymi Zamawiającego „Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz” oraz napisem „OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ OPIEKI PRAWNEJ”

8. Otwarcie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 17 lutego 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gdańskiej 27 w Bydgoszczy. Przy otwarciu ofert mają prawo być obecni wszyscy Członkowie Komisji Konkursowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Oferenci mają prawo być obecni przy otwarciu ofert.

9. Po otwarciu ofert Komisja Konkursowa ma 7 dni roboczych na zapoznanie się z ofertami. Jeżeli w wyniku analizy ofert Komisja Konkursowa poweźmie wątpliwości co do spełniania przez Oferenta warunków przetargu, Komisja Konkursowa działająca w imieniu Zamawiającego, ma prawo żądania dostarczenia przez Oferenta dodatkowych dokumentów lub/i oświadczeń, potwierdzających spełnianie przez Oferenta warunków przetargu.

10. Po zapoznaniu się z treścią ofert, Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych ofert i w ciągu kolejnych 7 dni roboczych, Komisja Konkursowa przekaże wybranym Oferentom, zaproszenia do negocjacji. Zaproszenie do negocjacji może być przekazane w formie pisemnej, telefonicznej lub mailowej. Wraz z przekazaniem Oferentom zaproszenia do negocjacji, Zamawiający prześle wzór umowy na świadczenie usługi kompleksowej opieki prawnej.

11. Komisja Konkursowa działająca w imieniu Zamawiającego, wraz z przesłaniem zaproszenia do negocjacji ma prawo żądania dostarczenia przez Oferenta dodatkowych dokumentów lub/i oświadczeń, potwierdzających spełnianie przez Oferenta warunków przetargu lub mających istotne znaczenie przy ocenie ofert.

12. Brak stawienia się Oferenta na wskazany termin negocjacji, jak również brak przedstawienia w wyznaczonym terminie przez Oferenta, na żądanie Komisji Konkursowej, dodatkowych dokumentów lub/i oświadczeń, wyłącza Oferenta z dalszej procedury przetargu.

13. W terminie kolejnych 14 dni roboczych, Komisja Konkursowa przystąpi do przeprowadzania negocjacji, w wyniku których wybierze najkorzystniejszą ofertę. O dokonanym wyborze Zamawiający zawiadomi publicznie za pośrednictwem swojej strony internetowej http://www.ozzl.org.pl .

14. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

15. Termin rozpoczęcia świadczenia usług : najpóźniej od dnia 16 marca 2017 roku, przy czym w wyniku negocjacji termin ten może zostać oznaczony na dzień przypadający wcześniej zgodnie ze wskazaniem Komisji Konkursowej.

16. Odpowiedzialność: Oferent będzie ponosił odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do kwoty 200 000 (dwieście tysięcy) zł.

17. Informacje dodatkowe:

Zapłata za wykonaną usługę następować będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Miesięczne wynagrodzenie określone przez Oferenta w ofercie nie wzrośnie przez okres trwania umowy.

Za kryterium w postaci doświadczenia w obsłudze prawnej związków zawodowych działających w branży medycznej, Zamawiający przyzna punkty w oparciu o załączone do oferty wykazy usług oraz dokumenty, potwierdzające, że usługi są (były) wykonane (wykonywane) w sposób należyty. Oferent, który nie wykaże wymaganego warunkami przetargu, 5-letniego okresu doświadczenia w zakresie obsługi prawnej związków zawodowych działających w branży medycznej, nie będzie brany pod uwagę w przetargu.

Dodatkowe zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiający ma prawo odwołać przetarg w każdej chwili, bez konieczności podawania przyczyny.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie