18 marca 2012

 

 

 

Uchwała z dnia 17 marca 2012 r

Porozumienia Organizacji Lekarskich 

w sprawie grupowego wystąpienia świadczeniodawców do NFZ z wnioskiem o wykreślenie kar umownych

 

W związku z tym, że kary umowne nakładane na świadczeniodawców przez NFZ –  m. innymi za błędy przy wypisywaniu recept na leki refundowane – mają niewłaściwe podstawy prawne, Porozumienie Organizacji Lekarskich skupiające: Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, Polską Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy postanawia, że:

 1. Rekomenduje wszystkim świadczeniodawcom w Polsce,  którzy mają podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych, aby wystąpili do Funduszu z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków umowy, polegającą na wykreśleniu z niej zapisów dotyczących kar umownych, nakładanych na świadczeniodawców przez NFZ na podstawie§ 29 – 31  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  Podstawą prawną dla wystąpienia z takim wnioskiem jest przepis §43 ust. 1 w/w załącznika.
 2. Złożenie takich wniosków powinno odbyć się jednoczasowo w dniu 26 kwietnia 2012roku (powyższy termin został uzgodniony z przedstawicielami NRL).
 3. Treść wniosków powinna być jednakowa i zgodna ze wzorem opracowanym przez POL w porozumieniu przedstawicielami NRL. Treść wzoru stanowi załącznik do uchwały. 
 4. Elementem wniosku o zmianę warunków umowy powinno być upoważnienie udzielone przez świadczeniodawcę wybranej organizacji do wynegocjowania z NFZ nowych warunków umowy w uchylonym zakresie – w oparciu o właściwe podstawy prawne.
 5. POL zwróci się z pismem do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich z wnioskiem, aby najbliższe Okręgowe Zjazdy Lekarzy przyjęły podobne uchwały o rekomendowaniu świadczeniodawcom występowanie do NFZ z pisemnymi wnioskami o zmianę warunków umowy, polegającą na wykreśleniu z niej zapisów dotyczących tych kar.

Uzasadnienie do uchwały:

Zapisy o karach umownych, jakie znajdują się w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych, podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodawcami, są tam umieszczone na podstawie przepisów zawartych w § 29 – 31  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przepisy te są niezgodne z art.. 92 ust.1 Konstytucji RP, bo ich treść przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego w/w rozporządzenie ministra zdrowia zostało wydane. Prezes NRL, zobowiązany do tego przez ostatni Krajowy Zjazd Lekarzy, złożył niedawno odpowiedni wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Skoro podstawa prawna „kar umownych” jest wadliwa, to i same kary są nielegalne. Zatem uzasadniony jest wniosek świadczeniodawców o uchylenie zapisów o „karach umownych” z umów, podpisywanych z NFZ.   Zgodnie z  § 43 ust.1  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:  „ Każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy” .  Zgodnie z   § 43 ust.2 w/w  załącznika – w przypadku złożenia takiego wniosku– „strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy, chyba że strona umowy, do której skierowano wniosek, nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na piśmie” .

 

Załącznik –wzór wniosku do NFZ

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oddział Wojewódzki w ………….

 

Wniosek  o zmianę warunków umowy.

Działając na podstawie § 43 ust.1  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składam wniosek o zmianę warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między NFZ a …………….

Wnioskowana przeze mnie zmiana polega na wykreśleniu przepisów dotyczących kar umownych nakładanych na świadczeniodawcę na podstawie przepisów § 29 – 31  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uzasadnieniem dla mojego wniosku jest fakt, że w/w przepisy są niezgodne z art. 92 ust.1 Konstytucji RP, bo ich treść przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego w/w rozporządzenie ministra zdrowia zostało wydane. W załączeniu przedstawiam opinię prawną w tej sprawie. Skoro podstawa prawna „kar umownych” jest wadliwa, to i same kary są nielegalne. Zatem  niniejszy wniosek uważam za uzasadniony.

Jednocześnie oczekuję, że zgodnie z  § 43 ust.2  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku negocjacje dotyczące ustalenia nowych warunków umowy w uchylonym zakresie – w oparciu o właściwe podstawy prawne.

Niniejszym oświadczam, że upoważniam ………nazwa organizacji świadczeniodawców lub ORL …. do reprezentowania mnie w tych negocjacjach.

Informuję również, że podobne wnioski o zmianę warunków umowy zostały skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców w całym kraju, a działania te są koordynowane i wspierane przez najważniejsze organizacje świadczeniodawców z samorządem lekarskim włącznie. 

 

 

Podpis świadczeniodawcy lub jego przedstawiciela

 

 ———————-

Za zgodność:

K. Bukiel

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie