6 grudnia 2021

 

Bydgoszcz dnia 6 grudnia 2021

Informacja dla mediów

w sprawie pisma ZK OZZL do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił z wnioskiem do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i Prezesa NFZ Filipa Nowaka o podjęcie rozmów, proponowanych przez lekarzy z Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w sprawie wzrostu wyceny refundowanych świadczeń, udzielanych przez te szpitale. Wycena ta, obecnie skrajnie zaniżona, jest bowiem główną przyczyną kłopotów wszystkich Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w Polsce.

 

W załączeniu treść listu do MZ. (pismo do NFZ podobnej treści):

 

 

Bydgoszcz dnia 6 grudnia 2021

Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

 

Przesyłamy Panu w załączniku „Oświadczenie” lekarzy z kilku Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych (USD). 2 grudnia br. spotkali się oni (część w sposób zdalny) aby wyrazić solidarność z lekarzami z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu, którzy (w liczbie 77) zwolnili się z pracy, nie chcąc dalej „autoryzować” warunków, w jakich funkcjonuje ich szpital. Warunki te bowiem, w ocenie lekarzy, zagrażają bezpieczeństwu ich małych pacjentów. Stanowią też zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lekarzy. Prosimy o zapoznanie się z treścią tego oświadczenia.

Zwracamy się też do Pana z oficjalnym wnioskiem o podjęcie rozmów, o które wnioskują lekarze w „Oświadczeniu”. Powinny one doprowadzić do wzrostu wyceny refundowanych świadczeń udzielanych przez Uniwersyteckie Szpitale Dziecięce. Wycena ta, obecnie skrajnie zaniżona, jest bowiem główną przyczyną kłopotów wszystkich Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w Polsce. Prawidłowa wycena powinna pokrywać realne koszty, jakie szpital musi ponieść dla wykonania świadczeń, w tym również koszty pracy z uwzględnieniem zarówno odpowiednich wynagrodzeń jak i właściwej liczby personelu medycznego – takiej, która zapewni bezpieczeństwo chorym i pracownikom.

Niedawno zachęcał Pan protestujących pracowników ochrony zdrowia do rozmów w ramach Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, będącego „emanacją” Rady Dialogu Społecznego. Wierzymy zatem, że przyjmie Pan propozycję zawartą w Oświadczeniu, aby rozmowy na temat wyceny świadczeń, udzielanych przez Uniwersyteckie Szpitale Dziecięce odbyły się właśnie w takim trójstronnym zespole, w skład którego wejdą 1 -przedstawiciele NFZ i MZ, 2 -dyrektorzy USD i 3 – lekarze USD którzy już 3 lata temu powołali swoją reprezentację w postaci „Porozumienia Lekarzy USD”. W naszej ocenie koniecznym elementem porozumienia zawartego w wyniku tych rozmów powinno być ustalenie warunków pracy i płacy lekarzy USD (na wzór ponadzakładowego układu zbiorowego pracy), który – z jednej strony posłuży do ustalenie odpowiedniej wyceny świadczeń, z drugiej – zapewni stabilną obsadę najlepszej kadry lekarskiej, i zapobiegnie takiej sytuacji, jaka ma miejsce obecnie w USD w Krakowie – Prokocimiu.

 

Szanowny Panie Ministrze: 

Porozumienie albo konfrontacja – wybór należy do Pana. Rodzice małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i innych podobnych szpitali w Polsce patrzą i oceniają.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel  

 

 

załącznik  – treść Oświadczenia:

 

Kraków 02 grudnia 2021

Oświadczenie

Lekarze, przedstawiciele Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych, wyrażają solidarność z lekarzami z USD w Krakowie – Prokocimiu, którzy złożyli wypowiedzenia z pracy, w proteście przeciwko warunkom, w jakich funkcjonuje szpital, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia chorych. Dotyczy to zwłaszcza skrajnego niedoboru pracowników, co powoduje, że nie jest możliwe zapewnienie chorym odpowiedniej pomocy medycznej. Stanowi też zagrożenie dla lekarzy, zmuszonych do pracy ponad siły i narażonych na stres wynikający ze świadomości, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim pacjentom. Przyczyną tego jest przede wszystkim wielkie niedoszacowanie wyceny refundowanych świadczeń medycznych udzielanych przez szpital.

Nie jest to problem lokalny szpitala w Prokocimiu, ale problem ogólnopolski, dotyczący wszystkich Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w kraju. Lekarze z tych szpitali wskazywali na to i interweniowali w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia już 3 lata temu, tworząc w tym celu Porozumienie Lekarzy USD. Podjęte wówczas rozmowy, z udziałem także dyrektorów szpitali, zostały przez ministra zdrowia zarzucone, co tylko pogłębiło trudną sytuację tych szpitali i ich pacjentów.

W związku z powyższym, lekarze Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w Polsce wzywają Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa NFZ Filipa Nowaka do podjęcia działań, które uratują funkcjonowanie tych szpitali. Pierwszym, doraźnym krokiem powinno być natychmiastowe podwyższenie wyceny świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez USD o 50%, a następnie wypracowanie taryfikacji i wyceny tych świadczeń w sposób metodyczny przy udziale NFZ, przedstawicieli dyrekcji USD i lekarzy, zatrudnionych w tych szpitalach. Konieczne będzie także określenie warunków pracy i płacy lekarzy, które zapewnią stabilne zatrudnienie najlepszych kadr medycznych. Niepodjęcie tych działań spowoduje, że będzie tylko kwestią czasu, kiedy kolejne szpitale „pójdą śladem” szpitala w Prokocimiu.

Podpisali lekarze, uczestniczący w spotkaniu z Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych w:

– Warszawie,

– Gdańsku,

– Łodzi,

– Białymstoku,

– Poznaniu,

– Krakowie.

-Szczecinie  

Za zgodność: Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie