28 czerwca 2012

 

 

Bydgoszcz dnia 28 czerwca 2012r.

Komunikat dla mediów

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że działając z upoważnienia i w imieniu Porozumienia Organizacji Lekarskich skupiającego: OZZL, Porozumienie Zielonogórskie, Polską Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, wysłał do pani Agnieszki Pachciarz, nowo powołanej Prezes NFZ, list z gratulacjami. W liście zostały również  przedstawione oczekiwania POL wobec nowego prezesa w sprawie rozwiązania konfliktu dotyczącego wypisywania recept refundowanych i kar z tym związanych.

POL stanowczo podkreśla, że problem nieprawnych kar za wypisywanie recept refundowanych nie dotyczy tylko umów z lekarzami prywatnie praktykującymi –  jak to chcą przedstawiać rządzący – ale także umów NFZ ze świadczeniodawcami. Zatem nie będzie rozwiązania konfliktu, gdy bezprawne i niekonstytucyjne kary „zwrotu kwoty nienależnej refundacji” znikną z umów z lekarzami prywatnie praktykującymi, a pozostaną w umowach ze świadczeniodawcami. Tak wybiórcze potraktowanie problemu przez prezesa NFZ nie usunie przyczyn, dla których Porozumienie Organizacji Lekarskich ogłosiło – wraz z NRL – od 01 lipca protest „receptowy” !

POL wyraziło również nadzieję, że ewentualne rozmowy w sprawie zmiany powyższych umów, Prezes NFZ będzie prowadziła także z udziałem przedstawicieli  Porozumienia Organizacji Lekarskich.

Treść listu POL do Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz jest dostępny na stronie OZZL oraz innych organizacji wchodzących w skład POL.

W imieniu i z upoważnienia POL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL  

 

——————————————————————————————————————————————-

Bydgoszcz dnia 28 czerwca 2012 r.

 

Pani

Agnieszka Pachciarz

Prezes NFZ

 

 

 

 

Szanowna Pani Prezes,

 

W imieniu Porozumienia Organizacji Lekarskich składamy Pani gratulacje z okazji powołania na stanowisko Prezesa NFZ. 

 

W skład Porozumienia Organizacji Lekarskich wchodzą: Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie”, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. To są te organizacje, które w styczniu br. zorganizowały i skutecznie przeprowadziły tzw. protest pieczątkowy przeciwko niekonstytucyjnym zapisom o karach nakładanych na lekarzy w związku z  wypisywaniem przez nich recept refundowanych. Przypominamy, że Sejm RP podzielił nasze zarzuty wobec tych przepisów i kary te (określane jako „zwrot kwoty nienależnej refundacji”) zostały z ustawy refundacyjnej wykreślone.  

 

Wyrażamy zadowolenie, że dostrzega Pani konieczność usunięcia z treści umowy dotyczącej wypisywania recept refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących, bezprawnych zapisów o karze „zwrotu kwoty nienależnej refundacji”. Wyrażamy również nadzieję, że – jako prawnik – zauważa Pani, iż także pozostałe „kary umowne”, jakie znalazły się w treści przedmiotowej umowy, nie odpowiadają istocie i definicji kar umownych, przewidzianych przez prawo cywilne, ale stanowią „quasi-sankcję administracyjną”, jak to określiła Rzecznik Praw Pacjenta w liście do Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012r.

 

Chcemy również wierzyć, że – niezależnie od pani słów wypowiedzianych w czasie konferencji prasowej w dniu 27 czerwca br. – dostrzega  Pani oczywisty fakt, że problem nieprawnych kar za wypisywanie recept refundowanych nie dotyczy tylko umów z lekarzami prywatnie praktykującymi, ale także umów NFZ ze świadczeniodawcami. Umowy te bowiem również zawierają tak ogólnikowe i niedookreślone przesłanki nakładania kary „zwrotu nienależnej refundacji”, że łamią w oczywisty sposób konstytucyjną zasadę państwa prawnego. Potwierdzają to opinie prawne znanych konstytucjonalistów: prof. Piotra Winczorka, prof. Michała Kuleszy i dr hab. Marcina Matczaka. Podobnie wyrażał się również Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. Wszystkie w/w opinie zostały także przesłane do Centrali NFZ. 

 

Oczekujemy zatem, że nie rozdzieli Pani sprawy karania lekarzy prywatnie praktykujących „kwotą nienależnej refundacji” od sprawy karania tą samą karą – świadczeniodawców i sprawa ta zostanie potraktowana jako jeden i ten sam problem do rozwiązania. Musi Pani mieć świadomość, że fragmentaryczne potraktowanie tego problemu nie usunie przyczyn, dla których Porozumienie Organizacji Lekarskich – wraz z NRL – ogłosiło od 01 lipca protest „receptowy”. Mamy nadzieję, że ewentualne rozmowy w sprawie zmiany powyższych dokumentów będzie Pani prowadziła także z udziałem przedstawicieli naszego Porozumienia.

 

Przesyłamy wyrazy szacunku

 

Porozumienie Organizacji Lekarskich:

Federacja Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” – prezes Jacek Krajewski,

Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia – prezes Andrzej Grzybowski,

Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków – prezes Jacek Przybyło,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – przewodniczący Krzysztof Bukiel

 

Z upoważnienia i w imieniu POL

Krzysztof Bukiel  – przewodniczący ZK OZZL 

 

 

 

       

 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie