1 grudnia 2011

Bydgoszcz  01 grudnia 2011r.

 

Komunikat ZK OZZL dla mediów

o wystąpieniu ZK OZZL do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy refundacyjnej

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wystąpił w dniu dzisiejszym z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie, że artykuł 48 ust. 8 ustawy o refundacji leków z dnia 12 maja 2011 roku jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 konstytucji RP.

 

Związek zarzuca w/w przepisom, że:

 

1. Traktują one nierówno (gorzej) lekarzy jako pracowników w stosunku do pracowników innych zawodów, a przez to dyskryminują lekarzy w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o odpowiedzialności pracownika za szkody wyrządzone osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. To gorsze traktowanie lekarzy polega na tym, że lekarz pracownik – w myśl zaskarżonych przepisów – jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania bezpośrednio osobie trzeciej (w tym przypadku NFZ) w żądanej przez nią kwocie, podczas gdy inni pracownicy w podobnym przypadku podlegają tylko odpowiedzialności pracowniczej – wobec pracodawcy, co wynika z przepisów kodeksu pracy, a wysokość ewentualnego odszkodowania nie może przewyższyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Przez to w/w przepisy są niezgodne z konstytucyjną zasadą równości obywateli i zakazem dyskryminowania kogokolwiek.

 

2. Zawierają one sformułowania na tyle ogólnikowe i nieprecyzyjne, że powoduje to niepewność adresatów tych przepisów (lekarzy) co do ich praw i obowiązków oraz stwarza nazbyt szerokie ramy dla organów stosujących te przepisy (NFZ), które w istocie muszą zastępować prawodawcę w zakresie tych zagadnień, które zostały uregulowane w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Przez to naruszona jest zasada poprawnej legislacji, a zatem i konstytucyjna zasada państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). Ogólnikowość i nieprecyzyjność dotyczy pojęcia „względy medyczne”, od uwzględniania których zależeć ma uznanie przez kontrolerów NFZ czy dany lek refundowany został wypisany przez lekarza prawidłowo czy nieprawidłowo. OZZL zauważa, że nie wiadomo na podstawie wspomnianych przepisów co należy uznać za „względy medyczne” w sytuacji, gdy funkcjonują w praktyce różnorodne sposoby i metody leczenia, a jednocześnie nie ma aktu prawnego powszechnie obowiązującego, akceptowanego przez NFZ i podanego do wiadomości lekarzy, który by określał obowiązujące standardy leczenia. To powoduje, że o tym, czy „względy medyczne” zaistniały czy nie, decyduje arbitralnie urzędnik (kontroler) NFZ, a lekarz nie wie jakimi standardami ma się kierować, aby nie zostać ukaranym.

 

Wniosek OZZL do TK nie uwzględnia wszystkich zarzutów o niekonstytucyjność formułowanych wobec ustawy refundacyjnej, bo musiał on być ograniczony wyłącznie do spraw przynależnych związkom zawodowym.

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

treść wniosku do TK w pdf – tutaj

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie