25 stycznia 2021

 

Bydgoszcz dnia 25.01.2021r.

KOMUNIKAT DO MEDIÓW

w sprawie wniosku OZZL do MZ o zwołanie w trybie pilnym spotkania z udziałem MZ, Prezesa NFZ, przedstawicieli: OZZL i dyrektorów szpitali

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że zwrócił się w dniu dzisiejszym do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z udziałem: Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, reprezentacji OZZL, reprezentacji związków dyrektorów i ew. innych organizacji. Celem spotkania powinno być ustalenie jednolitej, powszechnie obowiązującej i kompletnej wykładni przepisów dotyczących tzw. dodatku covidowego.

Uzasadnieniem dla tego wniosku jest fakt, że istnieje wielki chaos w zakresie wypłaty w/w dodatku oraz dramatycznie różna interpretacja tych samych przepisów przez różnych dyrektorów szpitala. To powoduje zrozumiałe niezadowolenie lekarzy, rodzi konflikty w szpitalach oraz podważa zaufanie do Ministra Zdrowia, Rządu RP i Państwa Polskiego jako takiego.

W ocenie OZZL przepisy dotyczące dodatku covidowego określają w sposób jednoznaczny kto powinien otrzymać dodatek (stanowisko OZZL przedstawiamy w załączniku), jednak dyrektorzy szpitali, powołując się na dotychczasowe złe doświadczenia z NFZ obawiają się, że Fundusz za jakiś czas nałoży na dyrektorów szpitali kary za niewłaściwe wykorzystanie środków przeznaczonych na dodatki. W efekcie dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że dyrektorzy szpitali sami namawiają lekarzy do występowania do sądu przeciwko dyrektorom o wypłatę dodatku, bo wtedy – ich zdaniem – będą mogli wypłacić ten dodatek nie narażając się na sankcje ze strony NFZ.

OZZL jest gotowy do udzielenia pomocy prawnej wszystkim członkom OZZL, którzy wystąpią na drogę sądową w tej sprawie (na ostatnim posiedzeniu Zarząd przeznaczył na ten cel 1 mln PLN) ale takie powszechne procesowanie się nie byłoby korzystne dla nikogo i zwiększyłoby niepomiernie koszty całego przedsięwzięcia. Stąd nasz apel jak na wstępie.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Pełna treść listu do MZ na stronie www.ozzl.org.pl i poniżej:

 

TREŚĆ LISTU DO MZ

Bydgoszcz dnia 25 stycznia 2021r.

Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana z wnioskiem o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z udziałem: Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, reprezentacji OZZL, reprezentacji związków dyrektorów lub pracodawców szpitali oraz przedstawicieli tych organizacji, które uzna Pan za właściwe. Celem spotkania powinno być ustalenie jednolitej, powszechnie obowiązującej i kompletnej wykładni przepisów dotyczących tzw. Dodatku covidowego.

Uzasadnieniem dla naszego wniosku jest fakt, że istnieje wielki chaos w zakresie wypłaty w/w dodatku dla lekarzy (a zapewne również dla innych grup zawodowych) oraz dramatycznie różna (odmienna) interpretacja tych samych przepisów przez różnych dyrektorów szpitala. To powoduje zrozumiałe niezadowolenie lekarzy (i zapewne innych pracowników), rodzi konflikty w szpitalach oraz podważa zaufanie nie tylko do dyrektorów, ale również do Ministra Zdrowia i Państwa Polskiego jako takiego. ZK OZZL otrzymuje już tysiące zgłoszeń takich nieprawidłowości (liczone liczbą lekarzy, którzy ich doświadczyli). Nieprawidłowości są różnego rodzaju: w niektórych przypadkach lekarze nie otrzymują w ogóle dodatku (chociaż są do niego uprawnienie), w dużej części otrzymują tylko ułamek tego, co powinni otrzymać, w wielu przypadkach dyrektorzy nadal wymagają prowadzenia rejestru kontaktów z pacjentami i na tej podstawie wypłacają część należnego dodatku itp.

W ocenie OZZL przepisy dotyczące dodatku covidowego określają w sposób jednoznaczny kto powinien otrzymać dodatek (stanowisko OZZL przedstawiamy w załączniku), jednak dyrektorzy szpitali, powołując się na dotychczasowe złe doświadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia obawiają się, że Fundusz za jakiś czas (gdy minie już zainteresowanie sprawą) nałoży na dyrektorów szpitali kary za niewłaściwe wykorzystanie środków przeznaczonych na dodatki. Wpływ na te obawy ma również fakt, że pojawiły się różne interpretacje przepisów dotyczących dodatków covidowych, a niektóre z nich zawierają nieprecyzyjne stwierdzenia np. w postaci „incydentalnego udzielania świadczeń”.

W efekcie dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że dyrektorzy szpitali sami namawiają lekarzy do występowania do sądu przeciwko dyrektorom o wypłatę dodatku, bo wtedy – ich zdaniem – będą mogli wypłacić ten dodatek nie narażając się na sankcje ze strony NFZ. Trzeba dodać, że Zarząd Krajowy OZZL jest gotowy do udzielenia pomocy prawnej wszystkim lekarzom, członkom OZZL, którzy wystąpią na drogę sądową w tej sprawie (na ostatnim posiedzeniu Zarząd przeznaczył na ten cel 1 mln PLN) ale takie powszechne procesowanie się nie byłoby korzystne dla nikogo i zwiększyłoby niepomiernie koszty całego przedsięwzięcia. Poza wszystkim jednak naraziłoby na szwank zaufanie do Ministerstwa Zdrowia, do Rządu RP i do Państwa Polskiego nie tylko środowisk medycznych, ale i całego społeczeństwa.  

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z apelem jak na wstępie.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Załącznik – 1 : Stanowisko OZZL w sprawie tzw. Dodatku covidowego.

 

Stanowisko OZZL w sprawie tzw. Dodatku covidowego.

 1. Dodatek „covidowy” przysługuje:

– lekarzom skierowanym do pracy przy walce z epidemią przez Wojewodę lub Ministra Zdrowia – niezależnie od miejsca pracy

– lekarzom, którzy „wykonują zawód lekarza” na SOR lub IP – dowolnego szpitala lub w pogotowiu ratunkowym.

Uwaga!Sformułowanie „wykonują zawód lekarza” jest dosłownym powtórzeniem przepisu odpowiedniego „Polecenia” wydanego przez MZ dla NFZ. Nie ma przy tym warunku, że to „wykonywanie zawodu” odnosi się wyłącznie do osób, które są zatrudnione na stałe w SOR, IP lub Pogotowiu Ratunkowym. Zatem każdy lekarz, który „wykonuje zawód lekarza” na SOR lub IP lub PR – zgodnie z w/w Poleceniem powinien otrzymać dodatek, np. lekarz, który idzie z oddziału w ciągu dnia lub w czasie dyżuru na IP lub SOR aby zbadać, skonsultować, przyjąć na oddział lub „odpisać” pacjenta. Nie ma przy tym znaczenia jak wiele jest tych „zejść z oddziału na SOR” i jak wiele dyżurów w czasie miesiąca. Każdemu takiemu lekarzowi przysługuje dodatek w pełnej wysokości = 100% jego pełnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.

Uwaga! Nie ma znaczenia czy lekarze na SOR lub IP mają kontakt z pacjentami, u których wykazano zakażenie koronawirusem.

– lekarzom, którzy „wykonują zawód” lekarza w szpitalu II albo III poziomu („covidowego”) i jednocześnie „uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2.  

Uwaga! Nie ma w odpowiednim „Poleceniu” MZ dla NFZ określonego, że lekarze uprawnieni do dodatku covidowego muszą być na stałe zatrudnieni na oddziale, gdzie są leczeni chorzy zakażeni koronawirusem. Warunkiem jest aby lekarze zatrudnieni w szpitalu II lub III poziomu (niezależenie od tego, na jakim oddziale) uczestniczyli w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mieli bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2. Mogą to zatem być lekarze, którzy są zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych niż „oddział covidowy” i konsultują na tych oddziałach lub gdziekolwiek indziej w szpitalu pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2, mając z nimi bezpośredni kontakt (czyli np. nie przez teleporady). Nie ma przy tym znaczenia jak wiele jest tych „bezpośrednich kontaktów” (konsultacji) w czasie miesiąca. Każdemu takiemu lekarzowi przysługuje dodatek w pełnej wysokości = 100% jego pełnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc

 1. 2.Dodatek „covidowy” jest niestopniowalny – albo przysługuje w pełnej wysokości albo nie przysługuje w ogóle (poza osobami zatrudnionymi na część etatu – wtedy dodatek przysługuje w odpowiedniej do etatu proporcji). Nie jest dopuszczalne, aby dyrektorzy szpitali wypłacali dodatek (lekarzom uprawnionym do niego i zatrudnionym na cały etat) nie w pełnej wysokości, ale tylko w części, uzależnionej od „minutowego i godzinowego” raportu.
 1. 3.Pełna wysokość dodatku oznacza 100% pełnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc (czyli z wszystkimi dodatkami oraz wynagrodzeniem za dyżury jeżeli lekarz dyżurował).
 1. Nigdzie w przepisach dotyczących dodatku covidowego nie jest określony termin, po którym dyrektor szpitala nie może zgłaszać lekarza do uzyskania dodatku. Jeżeli zatem jakiemuś lekarzowi dodatek przysługiwał np. od 1 listopada, a jego dyrektor nie zgłosił tego do NFZ za listopad, może to zrobić nawet teraz, odpowiednio uzasadniając fakt niezgłoszenia wcześniejszego.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Do wiadomości : media

KONIEC LISTU DO MZ

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie