10 czerwca 2012

 

Zgodnie z uchwałą ZK OZZL o przystąpieniu do akcji „1 lipca” polegającej na tym, że od dnia 01l ipca 2012 roku wszyscy lekarze, w tym lekarze zatrudnieni w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej, które mają podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych – WYPISUJĄ LEKI NIE NA RECEPTACH SZPITALNYCH, ALE NA RECEPTACH WG WZORU PODANEGO PRZEZ NRL (czyli w istocie na drukach, w których jest miejsce tylko na imię i nazwisko pacjenta, nazwę leku i jego dawkowanie oraz podpis lekarza ew. jego pieczątkę i datę wydania recepty) – ZK OZZL PRZEDSTAWIA WZORY PISM, JAKIE ODDZIAŁY TERENOWE ZWIĄZKU POWINNY WYSŁAĆ DO DYREKCJI SWOICH ZAKŁADÓW PRACY.

 

Pierwsze z nich, to pismo, w którym domagamy się od dyrekcji szpitala, że zapewni na piśmie każdego lekarza iż nie będzie przenosiła na niego regresem ewentualnej kary, którą NFZ nałożyłby na szpital za „błędy” przy wypisywaniu recept, jeżeli będzie to taka forma kary, która została zakazana przez sejm przy nowelizacji ustawy refundacyjnej w dniu 13 stycznia b.r. 

Drugie pismo to zebrane podpisy lekarzy, którzy popierają wniosek do dyrekcji szpitala i deklarują swój udział w akcji 01 lipca.

 

Wzory obu pism poniżej.  DO WYSYŁKI LISTÓW I ZBIERANIA PODPISÓW NALEŻY PRZYSTĄPIĆ NATYCHMIAST!

 

UWAGA! W nabliższy poniedziałek ZK OZZL zdecyduje o druku pierwszej partii recept wg wzoru NRL. Partia ta będzie przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy – członkow ZK OZZL.

 

WZÓR PISMA OT OZZL  DO DYREKCJI SZPTIALA

 

 

Oddział Terenowy OZZL

w

Dnia………………..

 

Do Dyrekcji Szpitala w ………

 

 

WNIOSEK

o wystąpienie do NFZ o zmianę warunków umowy

 

Oddział Terenowy OZZL zwraca się z wnioskiem o wystąpienie przez Dyrekcję Szpitala do NFZ o zmianę warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem. Zmiana powinna polegać na wykreśleniu zapisów o karach umownych (w tym zwłaszcza karze polegającej na zwrocie „nienależnej refundacji”) nakładanych z tytułu „błędów” przy wypisywaniu recept refundowanych przez lekarzy szpitalnych.  

Taki zakres kar i takie ich przesłanki, jakie znajdują się obecnie w w/w umowie, zostały uchylone przez Sejm przy nowelizacji ustawy o refundacji leków w dniu 13 stycznia 2012r. Ustawodawca uznał bowiem, że takie kary są niewłaściwe i nie powinny być na lekarzy nakładane.

Pozostawienie tych kar w umowach między NFZ a świadczeniodawcami powoduje, iż – wbrew woli Sejmu – lekarze nadal mogą być nimi karani, bo świadczeniodawca, na którego Fundusz nałoży w/w kary, przenosi je regresem na lekarza. Jest to swoiste „zastawianie pułapek” na obywatela, niedozwolone w demokratycznym państwie prawnym i podważające zaufanie obywateli do państwa i prawa, co kłóci się z Konstytucją RP.

Opinię o niedopuszczalności dalszego stosowania wobec lekarzy w/w kar wyrazili: Rzecznik Praw Obywatelskich (wystąpienie z 14.03.2012 do ministra zdrowia), Rzecznik Praw Pacjenta (pismo RzPP-ZPR-0711-7-1 /ED/12 z 30 kwietnia 2012 do ministra zdrowia) oraz wybitni konstytucjonaliści. Dodatkowo stwierdzili oni, że kary umowne, które zawarte są umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są nielegalne, bo ich podstawą jest rozporządzenie ministra zdrowia (z dnia  z dnia 6 maja 2008 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), które jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP z powodu tego, że jego treść przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego owo rozporządzenie zostało wydane.

W przypadku gdyby NFZ nie wyraził zgody na taką zmianę, o którą wnioskujemy, albo Dyrekcja nie zwróciła się do Funduszu w tej sprawie, OZZL domaga się aby Dyrekcja zapewniła na piśmie – lekarzy udzielających w szpitalu świadczeń, że w razie nałożenia przez NFZ kar, o wykreślenie których wnosimy, szpital nie będzie przenosił ich na lekarzy. Lekarze, jak wszyscy obywatele RP mają bowiem prawo do tego, aby państwo traktowało ich poważnie i wiarygodnie, co oznacza – w tym przypadku – że jeśli kary takie zostały uchylone przez Sejm, nikt nie może ich stosować!

Jeżeli jednak Dyrekcja szpitala nie przedstawi takiego zapewnienia, lekarze zatrudnieni w szpitalu (na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy cywilno-prawnej), zgodnie z apelem Naczelnej Rady Lekarskiej i ZK OZZL, od 1 lipca br. będą wypisywać leki nie na receptach szpitalnych, ale na receptach według wzoru podanego przez Naczelną Radę Lekarską, bez odnoszenia się do refundacji. Będzie to bowiem – w takiej sytuacji – jedyny sposób uchronienia się lekarzy przed niezasłużonymi i bezprawnymi karami.

 

Zarząd OT OZZL 

 

 

——————————

 

 

 

 

 

Poparcie wniosku o zmianę umowy Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

Popieram wniosek złożony przez OZZL do dyrekcji Szpitala o wystąpienie przez Dyrekcję Szpitala do NFZ o zmianę warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem. Zmiana powinna polegać na wykreśleniu zapisów o karach umownych (w tym zwłaszcza karze polegającej na zwrocie „nienależnej refundacji”) nakładanych z tytułu „błędów” przy wypisywaniu recept refundowanych przez lekarzy szpitalnych.

Popieram też wniosek OZZL aby – w przypadku gdy NFZ nie wyrazi zgody na powyższą zmianę, albo gdy Dyrekcja szpitala nie zwróci się do Funduszu w tej sprawie – Dyrekcja zapewniła na piśmie – lekarzy udzielających w szpitalu świadczeń, że w razie nałożenia przez NFZ kar, o wykreślenie których wnosi OZZL, szpital nie będzie przenosił ich na lekarzy. 

Popieram akcję polegającą na tym, że jeżeli Dyrekcja szpitala nie przedstawi takiego zapewnienia, lekarze zatrudnieni w szpitalu (na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy cywilno-prawnej), zgodnie z apelem Naczelnej Rady Lekarskiej i ZK OZZL, od 1 lipca br. będą wypisywać leki nie na receptach szpitalnych, ale na receptach według wzoru podanego przez Naczelną Radę Lekarską, bez odnoszenia się do refundacji.   Deklaruję swój udział w tej akcji.

  

Imię i nazwisko lekarza

Oddział

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie