13 grudnia 2011

ZK OZZL przyjął na ostatnim posiedzeniu w dniu 09 grudnia br. uchwałę, w której zobowiązuje organizacje terenowe OZZL do podjęcia działań związanych ze sprzeciwem lekarzy wobec nowych zasad wypisywania recept na leki refundowane. Działania te są zgodne z poprzednimi zapowiedziami OZZL i uchwałą NRL z dnia 02 grudnia br.

 

Treść uchwały – poniżej:


Uchwała ZK OZZL 

 z dnia 09 grudnia 2011 r.

w sprawie przygotowań do akcji przeciwko nowym zasadom wypisywania recept na leki refundowane


 

 Zarząd Krajowy OZZL, nawiązując do Uchwały 25/11/VI i Stanowiska 17/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 .12.2011, zaleca wszystkim Oddziałom Terenowym OZZL zebranie podpisów poparcia lekarzy i lekarzy dentystów, wg wzoru zamieszczonego w załączniku, pod akcją protestacyjną prowadzoną w związku z wejściem w życie Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, z dnia 12 maja 2011, na mocy której obarcza się lekarzy, w sposób nieuzasadniony, obowiązkami należącymi do ubezpieczyciela.

 

Ze względu na pilność sprawy ustala się krótki kalendarz działań:

1. zebranie podpisów lekarzy- do 19.12.2011

2. złożenie pism do dyrekcji sp zoz-ów do 22.12.2011


 

Wzory pism w załączeniu.


 

Załączniki:


 

List do dyrekcji:

 

Dyrektor

Szpitala ……………..


 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2012 r. Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, nakładającą na lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane dodatkowe , nieuzasadnione medycznie obowiązki administracyjne (sprawdzanie dowodu ubezpieczenia, wypisywania odpłatności za leki itp.) i obciążającą lekarzy kosztami nienależnej refundacji, nawet w przypadkach niewielkich formalnych uchybień – informuję, że lekarze, zatrudnieni w tut. Szpitalu, nie będą wystawiać recept na leki refundowane począwszy od dnia 1 stycznia 2012 do czasu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy refundacyjnej z Konstytucją RP . Do tego terminu wystawiane recepty będą stemplowane pieczątką o treści: „Refundacja do decyzji NFZ”.


 

Taki sposób wystawiania recept odpowiada uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 02 grudnia 2011 roku, a zgodnie z art 8 ustawy o izbach lekarskich: „ członkowie samorządu są zobowiązani stosować się do uchwał organów izb lekarskich” .


 

Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy podpisywaniu kontraktu z NFZ na rok 2012, ewentualnie przy aneksowaniu obecnej umowy kontraktowej. W załączeniu listy z podpisami lekarzy oraz Uchwała Nr 25/11/VI i Stanowisko Nr 17/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2. grudnia 2011 roku.


 

Z poważaniem

Zarząd OT OZZL


 

Do wiadomości:

 

1. Narodowy Fundusz Zdrowia

2. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego (Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta)

 


 

 

 

 

 Lista lekarzy Oddziału ………………………….,

 

którzy nie będą wystawiać recept na leki refundowane, od dnia 1 stycznia 2012, w związku z wejściem w życie Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, która nakłada nieuzasadnione obowiązki administracyjne, należące do ubezpieczyciela, na wystawiającego receptę, oraz przewiduje stosowanie kar finansowych za błędy i uchybienia, na których popełnienie lekarze nie mają wpływu.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

Itd.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie