23 marca 2022

Bydgoszcz dnia 23 marca 2022.

KOMUNIKAT DO MEDIÓW

w sprawie stanowiska ZK OZZL dotyczącego nowelizacji art. 155 KK

 

Przesyłamy Stanowisko ZK OZZL w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu Karnego, zwłaszcza w zakresie art. 155, który jest obecnie rozpatrywany w Sejmie. Zwracamy uwagę, że próba zaostrzenia kar z art. 155 KK miała miejsce już w roku 2020. Wtedy OZZL zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych prac, które miałyby na celu odrębne potraktowanie przez przepisy KK błędów medycznych i ich skutków – tak, aby nie były one obejmowane przepisami o „nieumyślnym spowodowaniu śmierci” (art. 155 KK). W ocenie OZZL powinno się odróżnić działania prowadzone przez lekarzy (i inny personel medyczny) w dobrych intencjach, w celu pomocy innym osobom, przy których dojdzie do błędu skutkującego śmiercią pacjenta, od działań prowadzonych od początku z zamiarem spowodowania krzywdy drugiemu człowiekowi. Zaapelowaliśmy o podjęcie prac nad stworzeniem odpowiednich przepisów w tym względzie. Z podobnymi propozycjami wychodziła też Naczelna Rada Lekarska, proponując nawet konkretną treść odpowiednich przepisów. Przez minione dwa lata nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze propozycje, a przedstawiana właśnie przez Rząd nowelizacja kodeksu karnego wskazuje, że stanowisko lekarzy zostało zlekceważone. Wobec powyższego OZZL domaga się zablokowania proponowanego zaostrzenia KK w zakresie art. 155. Stanowisko w załączniku.

 

Stanowisko ZK OZZL (przyjęte uchwałą z dnia 18 marca 2022)

w sprawie projektu nowelizacji kodeksu karnego

W związku z projektem ustawy zmieniającej Kodeks Karny, rozpatrywanej obecnie w Sejmie, Zarząd Krajowy OZZL oświadcza:

Propozycja zmiany treści art. 155 KK, przewidująca zaostrzenie kar za „nieumyślne spowodowanie śmierci” z dotychczasowej kary od 3 m-cy do 5 lat pozbawienia wolności do kary od 6 m-cy do 8 lat pozbawienia wolności będzie również skutkować zaostrzeniem kar dla lekarzy za błędy medyczne. Część takich spraw jest bowiem kwalifikowana jako czyn zabroniony z art. 155 KK. Dodatkowo sąd nie będzie mógł w takim przypadku warunkowo umorzyć postępowania karnego, bo zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu Karnego, warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Takie kroki spowodują, że wykonywanie zawodu lekarza, zwłaszcza specjalizacji zabiegowych, stanie się jeszcze bardziej niebezpieczne niż obecnie i doprowadzi do jeszcze większego deficytu lekarzy w tych specjalizacjach, w których już dzisiaj są ogromne niedobory.

Wskazać należy, że zaostrzenie sankcji karnej dla przestępstw z art. 155 KK, nie ma ponadto żadnego uzasadnienia prewencyjnego, ponieważ dotyczy co do zasady przestępstw nieumyślnych, czyli dotyczy sprawców, którzy nie działają świadomie lub z góry powziętym zamiarem. Nie można zakładać, że lekarze działający w dobrej wierze, wykonując zabiegi medyczne działają w celu szkodzenia pacjentom – takie założenie jest a priori fałszywe i podważa zaufanie do zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Zaostrzenie sankcji karnej z art. 155 KK uderzy, bez żadnego uzasadnienia, bezpośrednio we wszystkich lekarzy! Na takie działania nie wyrażamy zgody i żądamy zablokowania zmian odpowiedzialności karnej z art. 155 Kodeksu karnego!

OZZL wystąpi do Parlamentarzystów RP, aby podczas prac nad ustawą zmieniającą Kodeks karny, zablokowali proces legislacyjny w zakresie niedopuszczalnych zmian art. 155 KK i głosowali przeciwko takim zmianom, które szkodzą polskiemu systemowi ochrony zdrowia i w sposób całkowicie niezrozumiały podważają zaufanie dla lekarzy, którzy działając wyłącznie w dobrej wierze i z dobrymi intencjami, pomagają ratować ludzkie życie i zdrowie.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel Przewodniczący ZK OZZL

 

Do wiadomości:

 1. Minister Zdrowia
 2. Marszałek Senatu RP
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich
 4. Prezes NRL
 5. Minister Sprawiedliwości
 6. media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie