17 lipca 2013

 

Propozycja zawarta jest w liście do Ministra Zdrowia, którego treść przedstawiamy poniżej:

 

Bydgoszcz dnia 16 lipca 2013r.

Pan

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia  

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do naszego listu z dnia 11 czerwca 2013 r (MZ.IV -133/13)  w sprawie łamania przez NFZ praw nabytych lekarzy informujemy Pana, że w dniu 8 lipca br. odbyło się spotkanie w centrali NFZ, które poświęcone było wymogom stawianym przez Fundusz lekarzom, którzy wykonują badania endoskopowe przewodu pokarmowego w AOS. Spotkanie zorganizował zastępca prezesa NFZ ds. medycznych Marcin Pakulski w odpowiedzi na wniosek ZK OZZL.

Przypominamy, że w naszym liście do NFZ (i Pana Ministra) zwróciliśmy uwagę, że Zarządzenie Nr 80/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.10. 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS zawiera istotną lukę prawną w odniesieniu do wymogów stawianych lekarzom wykonujących badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Nie uwzględnia ono bowiem tych lekarzy, którzy faktycznie mają kwalifikacje do wykonywania powyższych badań i mogą je udokumentować, ale nie spełniają warunków zawartych w Zarządzeniu bo w momencie, gdy lekarze ci nabywali te kwalifikacje obowiązywały inne procedury szkolenia i inne formy udokumentowania umiejętności niż zawarte w przedmiotowym  Zarządzeniu.

W w/w spotkaniu uczestniczyła – obok prezesa Marcina Pakulskiego, pani profesor Grażyna Rydzewska – konsultant krajowy w gastroenterologii oraz inni przedstawiciele NFZ, a także przedstawiciele ZK OZZL i lekarzy endoskopistów, którzy zwrócili się do ZK OZZL z tym problemem.

Uczestniczące w spotkaniu strony zgodziły się, że wspomniane wyżej Zarządzenie Prezesa NFZ pomija część lekarzy, którzy potrafią wykonywać badania endoskopowe przewodu pokarmowego ale nie spełniają warunków zawartych w Zarządzeniu,  bo w chwili, gdy nabywali te umiejętności – obowiązywały inne procedury szkolenia i inne formy udokumentowania umiejętności niż ustalone obecnie przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne i Polskie Towarzystwo Chirurgiczne, a będące podstawą dla warunków ustalonych przez Prezesa NFZ.

Przedstawiciele NFZ, na czele z zastępcą prezesa ds. medycznych panem  Marcinem Pakulskim zadeklarowali również chęć rozwiązania tego problemu poprzez takie uzupełnienie w/w zarządzenia, które spowoduje, iż lekarze umiejący faktycznie wykonywać endoskopię przewodu pokarmowego, ale nie spełniający warunków zawartych w obecnym Zarządzeniu, będą mogli te badania wykonywać w AOS.  W tym celu konieczne jest jednak ustalenie jednoznacznych  i powtarzalnych kryteriów, które uwzględniałyby tych lekarzy.  Zgodnie z art. 146 ulst.1. pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezes NFZ sam określa warunki wymagane od świadczeniodawców. Mógłby zatem określić te warunki bez jakichkolwiek konsultacji. Jednak jego intencją jest – jak zrozumieliśmy – aby w tej sprawie uzyskać zgodę między zainteresowanymi stronami oraz akceptację Ministra Zdrowia.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zorganizowanie spotkania zainteresowanych stron: przedstawicieli NFZ, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz OZZL, reprezentującego lekarzy endoskopistów, których wspomniane zarządzenie pozbawia praw nabytych. Celem tego spotkania byłoby opracowanie kryteriów uznawania przez NFZ kwalifikacji lekarzy – endoskopistów, którzy w obecnym Zarządzeniu Prezes Funduszu są pomijani, chociaż faktycznie potrafią wykonywać badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Nie trzeba dodawać, że „odzyskanie” tych lekarzy dla NFZ znacznie zmniejszy obecne kolejki do badań endoskopowych – refundowanych  – wykonywanych w ramach AOS, które pojawiły się po wejściu w życie i egzekwowaniu przepisów kwestionowanego przez nas Zarządzenia Prezesa NFZ.

Z wyrazami szacunku :

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu    

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie