1 lutego 2010

 

Zakończony właśnie X  Krajowy Zjazd Lekarzy (samorządu lekarskiego) przyjął wiele uchwał. Jednak najważniejsza z punktu widzenia OZZL jest ta, ktora zobowiązuje NRL do utworzenia Funduszu pomocy dla lekarzy, ktorzy w sposób grupowy zwolnią się z pracy w proteście przeciwko złym warunkom pracy lub płacy. ZK OZZL dziękuje delegatom na Zjazd za przyjęcie tej uchwały- patrz treść Oświadczenia niżej.

ps 

Warto docenić postawę delegatów biorąc pod uwagę fakt, że wśród nich było (na 475 wszystkich) 27 dyrektorow szpitali, 106 ordynatorów, 15 profesorów i docentow oraz 148 wieloletnich (wielokadencyjnych) działaczy izbowych. 

 

 

Bydgoszcz dnia 01 lutego 2010r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

dotyczące X Krajowego Zjazdu Lekarzy

 

ZK OZZL wyraża zadowolenie, że podczas obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy (samorządu lekarskiego) tematyka warunków pracy i płacy lekarzy była odpowiednio mocno zaakcentowana, a uczestnicy Zjazdu wyrażali stanowisko, iż troska o odpowiedni status materialny i warunki pracy lekarzy jest jednym z najważniejszych (obok kształcenia podyplomowego) zadań samorządu lekarskiego.

 

ZK OZZL wyraża zadowolenie, że również nowo wybrany prezes NRL w podobny sposób nakreślił swoje priorytety, prezentując swoją kandydaturę przed wyborami oraz, że zadeklarował iż obrona interesów środowiska lekarskiego będzie dla niego ważniejsza niż dobre relacje z Ministerstwem Zdrowia i rządzącymi. ZK OZZL wyraża nadzieję, że nie były to tylko przedwyborcze deklaracje.  

 

ZK OZZL wyraża zadowolenie i wdzięczność delegatom X Krajowego Zjazdu Lekarzy z powodu przyjęcia przez Zjazd uchwały o zobowiązaniu Naczelnej Rady Lekarskiej do utworzenie Funduszu Pomocy dla lekarzy, którzy w sposób grupowy zwolnią się z pracy w proteście przeciwko złym warunkom pracy lub niskim wynagrodzeniom. Kwota odpisu na ten fundusz wynosi 1 mln złotych rocznie, co – w ocenie OZZL – stanowić będzie istotne zabezpieczenie lekarzy podejmujących powyższe kroki. W ocenie OZZL powyższa uchwała znacznie poprawi ocenę samorządu lekarskiego przez część lekarzy i spowoduje lepszą identyfikację z samorządem tych lekarzy, którzy uważali, że samorząd przywiązuje zbyt małą wagę do codziennych problemów lekarzy, związanych z zatrudnieniem

 

 ZK OZZL wyraża nadzieję na dalszą współpracę związku z prezesem NRL oraz Naczelną Radą Lekarską.

 

W imieniu ZK OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu