28 kwietnia 2015

 

Bydgoszcz dnia 28 kwietnia 2015r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie żądania „zwrotu nienależnej refundacji” kierowanego przez NFZ wobec lekarzy i wyroków sądowych dotyczących tego żądania

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka kolejnych procesów sądowych jakie NFZ wytoczył lekarzom o „zwrot nienależnej refundacji” za  leki przepisane pacjentom uprawnionym do refundacji zakończyło się odrzuceniem pozwu Funduszu. Fundusz żądał od lekarzy zwrotu „nienależnej refundacji” z tego powodu, że lekarze wypisywali recepty w gabinetach prywatnych, nie mając podpisanej umowy z NFZ albo –  wypisując leki – popełnili błędy w zakresie prowadzenia dokumentacji.  

Takie samo stanowisko zajęły sądy z różnych stron kraju i różnych instancji, w tym również Sąd Najwyższy, co świadczy, że utrwaliło się już jednoznaczne orzecznictwo w tej sprawie. Zasadniczą jego tezą jest, iż: Skoro leki otrzymała osoba uprawniona do ich uzyskania ze środków publicznych to ich koszty obciążają z mocy prawa NFZ. …. żądanie w takiej sytuacji refundacji od lekarza nie ma żadnej podstawy prawnej.”  (cytat z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.11.2014 – I CSK 633/13). Nie ma zatem znaczenia czy lekarz miał uprawnienia do wypisywania leków refundowanych albo czy popełnił jakieś uchybienia proceduralne przy ich wypisywaniu, a liczy się jedynie fakt czy uprawnienia do refundacji kosztów leków miał pacjent. Nawet minister zdrowia przyjął ten oczywisty fakt do wiadomości, skoro zapowiada zniesienie umów upoważniających lekarzy do wypisywania recept na leki refundowane.

Dlatego OZZL przyjmuje ze zdziwieniem i oburzeniem informację, podawaną przez PAP, iż NFZ domaga się (od kilku tysięcy lekarzy w całym kraju) zwrotu pieniędzy za recepty na leki refundowane wystawione bez umowy z NFZ w okresie tzw. protestu pieczątkowego w 2012 r. Składanie przez NFZ kolejnych pozwów w sprawach, w których Fundusz przegrywa co do zasady we wszystkich instancjach, jest działaniem – oczywiście – bezsensownym i stanowi marnotrawienie środków publicznych. Nieuzasadnione jest też żądanie przez NFZ od lekarzy zwrotu „nienależnej refundacji” jeszcze przed złożeniem pozwu. Trudno ocenić je inaczej niż tylko jako próbę podstępnego wyłudzenia przez Fundusz pieniędzy od osób, które nie mają odpowiedniej świadomości prawnej. 

ZK OZZL wystąpił w dniu dzisiejszym do Prezesa NFZ o zaniechanie działań, o których Sąd Najwyższy wyraził się, że „nie mają żadnej podstawy prawnej” (patrz wyżej cytat z uzasadnienia wyroku SN). ZK OZZL wystąpił również do Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjentów z wnioskiem o odpowiednią interwencję w tej sprawie, aby pieniądze publiczne, którymi dysponuje NFZ nie były marnotrawione na sprawy sądowe, ale aby mogły być przeznaczone na sfinansowanie leczenia ludzi chorych. 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

 

list do prezesa NFZ – tutaj 

 

list do MZ – tutaj 

 

list do RPP – tutaj