4 grudnia 2017

Bydgoszcz 4 grudnia 2017 r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie bezprawnych nacisków na lekarzy, zwłaszcza rezydentów, którzy chcą pracować zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami czasu pracy

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z niepokojem zauważa, że w reakcji na wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy, zwłaszcza lekarzy rezydentów pojawiają się bezprawne działania różnych osób: dyrektorów szpitali, ordynatorów lub kierowników specjalizacji. Zasadniczym celem tych działań jest zastraszenie lekarzy, zwłaszcza rezydentów aby nie korzystali oni z przysługujących im uprawnień do pracy w wymiarze nie dłuższym niż 48 godzin tygodniowo. Działania mają różny charakter, z reguły są to nieformalne, wypowiadane ustnie groźby: zerwania umowy o pracę, stwarzania utrudnień w kontynuacji szkolenia przewidzianego programem specjalizacji itp. Obawiamy się, że powyższe osoby zostały ośmielone do takich bezprawnych działań wystąpieniem ministra zdrowia sprzed paru tygodni, kiedy stwierdził on, że wypowiadanie klauzuli opt-out (czyli korzystanie przez lekarzy z przysługującego prawa) jest działaniem „uderzającym w podstawy etyki lekarskiej” oraz „skandalicznym i haniebnym”.  

Zarząd Krajowy OZZL wezwał lekarzy, w tym zwłaszcza lekarzy rezydentów aby zgłaszali wszystkie takie nielegalne działania, których celem jest ich zastraszenie i zmuszenie do rezygnacji z przysługującego prawa. ZK OZZL będzie interweniował w konkretnych przypadkach bezpośrednio u osób podejmujących takie nielegalne działania oraz zgłaszał te przypadki do PIP, a w przypadkach uzasadnionych – do Prokuratury.  ZK OZZL wystąpił również dzisiaj do Ministra Zdrowia aby określił on publicznie swoje stanowisko wobec bezprawnych działań mających na celu zmuszenie lekarzy, w tym zwłaszcza lekarzy rezydentów do pracy ponad ich siły. Pamiętamy bowiem inne wystąpienie Ministra Zdrowia z września br. w Krynicy, kiedy stwierdził on: „Trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie. Nikt nie jest zobowiązany do pracy ponad siły. Każdy musi sam ocenić swoje możliwości, czy praca, którą podejmuje nie jest ponad jego siły”

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu   

 

skan pisma do MZ w tej samej sprawie: – tutaj