20 kwietnia 2015

 

Informuję, że w dniu dzisiejszym – 20 kwietnia 2015 r – odbyło się posiedzenie OSL w Szczecienie, w czasie którego rozpatrywano zażalenie na postanowienie OROZ w OIL w Szczecinie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępownia wyjaśniającego w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego przez lek. Bartosza Arłukowicza. Brałem udział w tym posiedzeniu jako pokrzywdzony, który złożył zażalenie na postanowienie OROZ. Oprócz przedstawienia uzasadnienia zażalenia wystąpiłem o zmianę OROZ (w przypadku, gdyby Sąd uwzględnił zażalenie).

 

Okrągowy Sąd Lekarski OIL w Szczecinie uwzględnił w całości zażalenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez OROZ, jednocześnie zmieniając OROZ, przez skierowanie sprawy do OIL w Poznaniu. 

 

Mogę domniemywać, że podobne decyzje Sąd podjął w przypadku innych indywidualnych zażaleń, które były rozpatrywane w dniu dzisiejszym.

 

 

Nie wiem natomiast jaka jest decyzja Sądu w sprawie zażalenia złożonego przez OZZL, gdyż przedmiot tego zażalenia był nieco inny i Sąd postanowił, że decyzję podejmie po dłuższym rozpatrzeniu sprawy (jeszcze w dniu dzisiejszym). Przedmiotem zażelenia OZZL było nieuznanie przez OROZ w Szczecinie OZZL jako strony pokrzywdzonej.

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL