21 listopada 2020

 

treść pisma wysłanego w piątek 20 listopada 2020 r

 

 

Bydgoszcz dnia 20.11.2020 r

Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z Pana odpowiedzią z dnia 17 listopada br. (IK 2260527) na naszą prośbę o przedstawienie zasad ubezpieczenia lekarzy pracujących przy zwalczaniu epidemii wirusa SARS CoV-2 od następstw zakażenia po ekspozycji na w/w wirus,   proszę przyjąć nasze stanowisko:

Doceniamy troskę Ministerstwa Zdrowia o bezpieczeństwo dla całego personelu medycznego na terenie RP, zaangażowanego w walce z epidemią. Będąc przekonanym, że jest ona szczera, jesteśmy też pewni, że przyjmie Pan minister nasze merytoryczne uwagi w tym względzie, aby ta troska o personel medyczny przyjęła formę bardziej odpowiadającą faktycznym potrzebom niż dotychczas.

Przede wszystkim zwracamy uwagę, że – w związku z wielkim rozprzestrzenieniem się epidemii – obecnie, inaczej niż to było w czerwcu, kiedy MZ podpisało aneks do umowy z PZU, praktycznie każdy lekarz jest narażony w swojej pracy na ekspozycję na wirus SARS CoV-2 bo liczba osób zakażonych jest bardzo wielka. Wobec powyższego postulujemy aby – zgodnie z wyrażoną przez Pana deklaracją o tym, że zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego jest priorytetem dla Ministra Zdrowia – ubezpieczenie objęło wszystkich lekarzy pracujących w RP (na czas trwania epidemii) oraz aby urealnić (zwiększyć przynajmniej do kwoty 500 tys PLN) wysokość odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zachorowania na Covid-19 oraz wprowadzić dodatkowe odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zachorowania na Covid-19.

Skoro podjął Pan w swojej odpowiedzi również sprawę bezpieczeństwa finansowego lekarzy pracujących przy zwalczaniu epidemii, to pozwolimy sobie zwrócić uwagę Panu Ministrowi, że przedstawione wyżej uwarunkowanie – fakt, że to praktycznie wszyscy pracujący lekarze w RP są obecnie narażeni w swojej pracy na ekspozycję na wirus SARS CoV-2 – ma zastosowanie również w tym przypadku. Postulujemy zatem, aby dodatek 100% do dotychczasowego wynagrodzenia otrzymał (na czas epidemii) każdy pracujący w Polsce lekarz, a nie tylko delegowani przez Wojewodę lub Ministra Zdrowia lub pracujący w określonych szpitalach, na określonych oddziałach.

Na końcu trudno nie wyrazić zdziwienia, że Minister Zdrowia, który deklaruje taką troskę o bezpieczeństwo finansowe lekarzy (jak i całego personelu medycznego), nie zdołał przedstawić jak dotąd, konkretnej propozycji istotnego wzrostu tzw. współczynnika pracy dla lekarzy specjalistów, zawartego w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Współczynnik ten wynosi obecnie 1,27 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok poprzedni, co trudno – przy największym wysiłku – uznać za wyraz „doceniania poświęcenia i odwagi pracowników medycznych” w odniesieniu do lekarzy, czy „zapewnienia bezpieczeństwa finansowego” lekarzy specjalistów. Trzeba bowiem mieć świadomość, że epidemia koronawirusa SARS CoV- 2 jakkolwiek niezwykle absorbująca i budząca wiele lęków – jest w istocie (mamy nadzieję) jedynie epizodem, a lekarze (podobnie jak i pozostały personel medyczny) będą potrzebni nadal i nadal potrzebna będzie ich praca.

Z wyrazami szacunku  

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

– do wiadomości: media.