18 maja 2012

 

 

Do wszystkich lekarzy w Polsce!

Nie dajmy się tresować !

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął rozsyłanie do lekarzy prywatnie praktykujących nowych wzorów umów upoważniających do wypisywania recept refundowanych albo aneksów do starych umów, ZK OZZL rekomenduje lekarzom niepodpisywanie ich.  

Uzasadnienie:

Przestawiony projekt umowy zawiera bardzo niebezpieczne dla lekarzy i – w opinii OZZL – nielegalne zapisy o karach za prawdziwe lub urojone błędy przy wypisywaniu recept. Dotyczy to przede wszystkim kary „zwrotu nienależnej refundacji”. Zgodnie z tym zapisem lekarz może być zobowiązany do zapłacenia za leki, które wypisał pacjentowi  np. wtedy, gdy pacjent przedstawi właściwy dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. druk RMUA),ale jego pracodawca nie przekazał za niego składki  do ZUS, albo w przypadku, gdy lekarz wypisze właściwy lek w danej chorobie, który pomoże choremu, ale kontroler NFZ uzna, iż lekarz powinien był wypisać inny lek.  Przypominamy, że kary takie zostały uchylone przez sejm przy okazji nowelizacji ustawy refundacyjnej i dlatego nie powinny znaleźć się w umowie, o której mowa. W ocenie OZZL prezes NFZ popełnił przestępstwo umieszczając takie kary w tych umowach. Rozsyłając do  lekarzy nowy wzór  umowy i namawiając do jej podpisania,  prezes NFZ chce „zalegalizować” nieprawne przepisy. Jeśli lekarze podpiszą takie umowy, NFZ stwierdzi, że lekarze dobrowolnie zgodzili się na takie kary. Nie można do tego dopuścić.

Także inne kary, które przewiduje nowy wzór umowy są niesprawiedliwe i – w ocenie OZZL – nieprawne. Nie odpowiadają one bowiem istocie i definicji kar umownych, które – zgodnie z przepisami prawa cywilnego – mogą być stosowane tylko w przypadkach, gdy strona nakładająca karę doświadczyła od drugiej strony szkody. Tymczasem projekt umowy przewiduje, że NFZ może stosować wobec lekarzy kary umowne w przypadkach uchybień o charakterze administracyjnym lub – wręcz – błędów literowych na recepcie (np. w numerze PESEL), które – co oczywiste – nie powodują żadnych szkód dla Funduszu.

Nawet Rzecznik Praw Pacjenta podziela wyrażone wyżej poglądy o niedopuszczalności takich kar. Dowodzi tego list RPP do MZ dostępny na stronie internetowej OZZL.

Nie bójcie się nie podpisać takiej niesprawiedliwej umowy. Powszechna odmowa podpisania nowych umów spowoduje, że NFZ będzie musiał zmienić jej wzór. 

Wbrew temu, co pisze Fundusz w pismach rozsyłanych do lekarzy, niezawarcie nowej umowy nie grozi rozwiązaniem starej, bo stare umowy stają się nieważne z mocy ustawy. Jest to kolejna sztuczka socjotechniczna Funduszu , która ma zastraszyć lekarzy i skłonić ich do bezrefleksyjnego podpisania każdego papieru, przedstawionego im przez Fundusz. Fundusz w ten sposób przeprowadza swoistą „tresurę” lekarzy, wskazując jak mają się zachowywać wobec NFZ.

Nie dajmy się tresować.

Zarząd Krajowy OZZL

 

UWAGA!

Wszystkie w/w zapisy o karach znajdują się w §9 umowy. Zatem alternatywą dla niepodpisania umowy jest odesłanie do NFZ umowy z zastrzeżeniem:  Nie akceptuję zapisów §9 umowy. Z tym zastrzeżeniem podpisuję: Imię i nazwisko , podpis.

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie