15 maja 2013

 

ZK OZZL otrzymał list od wiceprezes NFZ ds. finansowych,  w ktorych wyjaśnia ona , jaką metodologię wyceny procedur pediatrycznych przyjął NFZ . List ten jest odpowiedzią na pytania, jakie OZZL zadał Funduszowi w liście z dnia 28 marca br.

 

W odpowiedzi tej nadal jednak nie ma najważniejszej informacji: na ile Fundusz wycenia pracę lekarza pediatry i jaką część w wycenie procedury stanowi praca lekarza.

 

Wobec powyższego ZK OZZL wystosował w dniu dzisiejszym – 15 maja 2013 roku kolejny list do NFZ, o treści jak niżej: 

 

Bydgoszcz dnia 15 maja 2013r.

Pani

Wiesława Anna Kłos

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

ds. finansowych

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,

Zarząd Krajowy OZZL, opierając się na ustawie o dostępie do informacji publicznej,  zwrócił się do Prezes NFZ w dniu 28 marca 2013 roku (PW.II-81/13) z pytaniami dotyczącymi wyceny procedur pediatrycznych, które akurat są zmieniane przez Fundusz. Zadaliśmy wówczas następujące pytania:

1.Jaką metodologię wyceny procedur pediatrycznych zastosował Fundusz?

2.Jakie elementy kosztów procedur zostały wzięte pod uwagę i w jakiej wysokości?

3.Jakie było uzasadnienie dla przyjęcia takich właśnie elementów kosztów i takiej ich wysokości?

4.W jaki sposób i w jakiej wysokości została wyceniona praca lekarza będąca elementem procedur pediatrycznych?

5.Jaką (jakiej wysokości) podstawę wyceny pracy lekarza zastosował NFZ – w przeliczeniu na miesięczną płacę zasadniczą za jeden etat lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę ?

Przypomnieliśmy również, że wcześniej otrzymaliśmy od NFZ opis wyceny hemodializoterapii zastosowanej przez Fundusz, w której Fundusz przyjął za podstawę wyceny procedury płacę zasadniczą lekarza w wysokości 9500 zł brutto za jeden etat + dodatki wynikające z przepisów prawa pracy.

 

Na powyższe pytania otrzymaliśmy odpowiedź z NFZ z dnia 30 kwietnia 2013 roku, , podpisaną przez Panią Prezes, w której jednak najbardziej interesujące nas pytania pozostały bez odpowiedzi.

 

Nie odpowiedziała nam Pani  na następujące pytania:

1.W jakiej wysokości została wyceniona praca lekarza będąca elementem procedur pediatrycznych?

2.Jaką (jakiej wysokości) podstawę wyceny pracy lekarza zastosował NFZ – w przeliczeniu na miesięczną płacę zasadniczą za jeden etat lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę   ?

Sama informacja, którą Pani podała, że „Wysokość kosztów przypisanych do danej JGP jest bezpośrednią pochodną:

• Opisu procesu diagnostyczno – terapeutycznego dla konkretnego ICD kierującego do rozliczenia poprzez Jednorodną Grupę Pacjentów,

• Faktycznych kosztów ponoszonych przez jednostki ochrony zdrowia wyłonione w doborze próby, w której zmiennymi są: region, poziom referencji, struktura właścicielska”

oraz informacja, że

 „średni miesięczny koszt pracodawcy związany z miesięcznymi wynagrodzeniami personelu medycznego przyjęty na poczet dokonania wyceny JGP określony został na podstawie danych przekazanych do Funduszu przez wskazane jednostki ochrony zdrowia …”  

jest – w naszej ocenie – niewystarczająca i nie stanowi odpowiedzi na nasze pytania.

 

Jako obywatele RP mamy prawo wiedzieć – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – jaką konkretnie kwotę wynagrodzenia miesięcznego lekarza specjalisty – zasadniczą i całkowitą ( za jeden etat) przyjął NFZ jako podstawę do wyceny tej części kosztów procedury, która odpowiada pracy lekarza.  Nie widzimy żadnej merytorycznej przyczyny dla której nie możemy poznać tej kwoty, skoro mogliśmy ją poznać w przypadku procedury hemodializoterapii.  Mamy też prawo poznać w jaki sposób NFZ wlicza koszt pracy lekarza w koszty ogólne procedury- czy jest to np. założona część (odsetek) ogólnych kosztów, czy ten udział kosztów pracy lekarza wynika z oszacowanego czasu, jaki lekarz musi poświęcić danej procedurze, czy wynika z przyjętych norm dotyczących ilości hospitalizowanych dzieci w przeliczeniu na ilość lekarzy, czy z innych założeń. 

Prosimy zatem o przedstawienie nam konkretnej grupy JGP (albo konkretnego rozpoznania wchodzącego w tę grupę ) z wykazaniem ile wynosi aktualna kwota refundacji (wycena NFZ) – wyrażona w złotówkach i jaką część tej kwoty stanowi koszt pracy lekarza oraz w jaki sposób ten koszt został w tym konkretnym przypadku wyliczony.  Przecież Fundusz, wydając środki publiczne musi taką kalkulację przeprowadzić i musi jakąś konkretną kwotę przeznaczyć na wynagrodzenie lekarza!  Jest rzeczą oczywistą, że mamy prawo jako obywatele poznać te dane, gdyż dotyczą one  wydatkowania pieniędzy publicznych, którymi dysponuje NFZ.

Przesyłamy wyrazy szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie