2 października 2011

Komunikat prasowy Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego z dnia 2 października 2011 r.

 

W najbliższych dniach:

 

 1. W poniedziałek 3 października o godz. 8.30 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpocznie się spotkanie przedstawicieli ZR Śl. OZZL z Wojewodą Śląskim, Panem Zygmuntem Łukaszczykiem.

Spotkanie odbywa się na wniosek ZR Śl. OZZL z dnia 29 września 2011 r. w związku z ogłoszonym przez Prezydium ZR Śl. OZZL Pogotowiem Strajkowym w województwie śląskim, którego przyczyną są takie działaniom części władzy publicznej tj. części Zarządu Województwa Śląskiego oraz niektórych samorządów powiatowych, które można odczytać jako poparcie dla:

 

 • naruszania konstytucyjnego prawa pacjenta do równego dostępu do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych; naruszanie to polega na: zamykaniu oddziałów szpitalnych przez niektórych pracodawców, nawet z naruszeniem prawa, nadmiernym ograniczaniu zatrudnienia personelu medycznego w oddziałach szpitalnych, co może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów; zatrudnianiu lekarzy na umowy cywilnoprawne celem ominięcia przepisów dotyczących czasu pracy  i odpoczynku lekarza, chroniących także bezpieczeństwo pacjentów;

 

 • dyskryminacji grupy zawodowej lekarzy oraz bezprawnego utrudniania prowadzenia legalnej działalności związkowej przez OZZL, w tym również bezprawnego zwalniania oraz dyskryminacji przewodniczących,  członków zarządów i innych działaczy związkowych oraz lekarzy czynnie wspierających OZZL.

: Po zakończeniu spotkaniu ZR Śl. OZZL wyda komunikat prasowy.

 

 

 1. W środę 5 października w godz. 13.00 – 15.45 w Tychach odbędzie się zebranie ZR Śl. OZZL, na którym zostaną podjęte kolejne decyzje dotyczące ogłoszonego w dniu 28 września 2011 r. Pogotowia Strajkowego i przygotowań do strajku generalnego lekarzy woj. śląskiego. Informacja o podjętych decyzjach będzie przedstawiona w czasie pikiety/manifestacji lekarzy województwa śląskiego, która rozpocznie się w środę 5 października o godz. 17.00 przed zachodnim skrzydłem gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (na schodach przy ul. Lompy tj. od strony pl. Sejmu Śląskiego). Przyjazd na manifestację pod hasłem m.in. „Mniej lekarzy, więcej zgonów” zapowiedzieli lekarze z wielu miast woj. śląskiego m.in. z Tychów, Częstochowy, Zabrza, Jaworzna, Zawiercia, Katowic, Mysłowic, Rybnika i Ustronia. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w kolejnych komunikatach.

W poprzednich dniach:

 1. Spotkanie przedstawicieli ZR Śl. OZZL z Prezesem Śląskiem Izby Lekarskiej dr n. med. Jackiem Kozakiewiczem

W dniu 29 września 2011 r. w godz. 12.00 – 14.00 w Domu Lekarza w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli ZR Śl. OZZL z Prezesem Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jackiem Kozakiewiczem. Przedstawiono Prezesowi szczegółowo przyczyny podjęcia decyzji o ogłoszeniu w woj. śląskim Pogotowia Strajkowego i plan dalszych działań OZZL oraz omówiono możliwości współpracy między OZZL i samorządem lekarskim w zakresie niektórych działań. Prezes wyraził głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w ochronie zdrowia woj. śląskiego, szczególnie coraz częstszymi przypadkami, w których wskutek nadmiernych oszczędności w ochronie zdrowia lekarz nie jest w stanie wykonywać zawodu lekarza zgodnie z zasadami prawa i etyki lekarskiej, a pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza sprawuje samorząd lekarski oraz zobowiązał się podjąć działania celem uruchomienia systemu stałego monitoringu oraz podjęcia działań celem przeciwdziałania takim działaniom władzy publicznej i pracodawców, które uniemożliwiają lekarzom wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z zasadami etyki lekarskiej z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa pacjentom.

 1. Urząd Marszałkowski nadal milczy!

W dniu 29 września 2011 r. w imieniu ZR Śl. OZZL złożyłem pisemną prośbę do Marszałka Województwa Śląskiego o spotkanie przedstawicieli ZR Śl. OZZL z Marszałkiem w możliwie najszybszym terminie w związku z napiętą sytuacją w ochronie zdrowia województwa śląskiego oraz ogłoszonym  przez OZZL w dniu 28 września 2011 r. Pogotowiem Strajkowym. W ocenie OZZL cały szereg rażących nieprawidłowości, również naruszeń praw pacjentów, praw pracowniczych lekarzy oraz praw związkowych dotyczy również szpitali, których organem założycielskim jest Sejmik Wojewódzki Województwa Śląskiego. O części tych naruszeń wielokrotnie był powiadamiany przez OZZL Zarząd Województwa Śląskiego lub Marszałek Województwa Śląskiego. Wielomiesięczne zaniechania w tym zakresie – w ocenie OZZL – oznaczają w istocie zgodę na wskazane nieprawidłości i łamanie prawa, co jest jedną z przyczyn ogłoszonego przez OZZL w woj. śląskim Pogotowia Strajkowego. Oczekujemy szybkiej reakcji i spotkania z Panem Marszałkiem i Panem Wicemarszałkiem Kleszczewskim odpowiedzialnym w Zarządzie Województwa Śląskiego za sprawy ochrony zdrowia.

 1. Kolejny Przewodniczący OT OZZL zwolniony dyscyplinarnie!

W ocenie OZZL w województwie śląskim nadal trwa zorganizowana akcja części władzy publicznej skierowana przeciw legalnym działaniom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. W dniu 30 września 2011 r. dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu wręczył wypowiedzenie w trybie dyscyplinarnym (tj. ze skutkiem natychmiastowym) Przewodniczącemu OT OZZL w Zawierciu.

ZR Śl. OZZL po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentami oraz zeznaniami lekarzy i zasięgnięciu opinii adwokata uznaje, że wypowiedzenie to nie ma żadnych podstaw prawnych i stanowić może utrudnianie prowadzenia legalnej działalności związkowej. W związku z tym ZR na najbliższym zebraniu ZR Śl. w dniu 5 października podejmie szereg kolejnych decyzji i działań w tej sprawie.

 

Lekarze szpitala w Zawierciu na nadzwyczajnym zebraniu przyjęli jednogłośnie stanowisko przekazane dyrektorowi szpitala, w którym uznali, że kara za stwierdzone przez dyrekcję przewinienie jest nieadekwatna do winy oraz uznali to za utrudnianie prowadzenia legalnej działalności związkowej. Zażądali również wycofania dyscyplinarnego zwolnienia.

 

Przypomnę, że do tej pory zostali zwolnieni dyscyplinarnie – zdaniem OZZL z naruszeniem prawa – przewodniczący lub inni członkowie władz OZZL w następujących szpitalach:

– Szpital Miejski Nr 2 w Mysłowicach (przewodniczący – składa pozew do Sądu Pracy),

– Szpital Powiatowy w Zawierciu (przewodniczący – w razie braku zmiany decyzji pracodawcy złoży pozew do Sądu Pracy),

– Państwowy Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku (przewodniczący i wiceprzewodniczący – trwają postępowania sądowe o przywrócenie do pracy),

– Szpital Specjalistyczny w Zabrzu (3 członków Zarządu – złożyli pozwy do Sądu Pracy, czekają na rozprawy),

– Szpital w Rudzie Śląskiej (w tym jedynym przypadku zwolnieni dyscyplinarnie przewodniczący i dwaj członkowie Zarządu po interwencjach OZZL i Prezydenta Miasta Ruda Śląska powrócili do pracy),

– Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu (przewodniczący).

 1. Stanowisko Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Lekarzy Etatowych (FEMS) wobec prześladowań lekarzy i OZZL w Polsce, w tym szczególnie w woj. śląskim

W dniach 30 września – 1 października w Katanii (Sycylia, Włochy) odbyło się kolejne Zgromadzenie Ogólne największej europejskiej organizacji zrzeszającej lekarzy etatowych tj. FEMS (http://www.fems.net ), której członkiem jest OZZL. Wg informacji przekazanej telefonicznie przez  przedstawiciela OZZL uczestniczącego w obradach FEMS, w związku z działaniami władzy publicznej w Polsce, m.in. bezprawnym zwalnianiu dyscyplinarnym działaczy OZZL w woj. śląskim, uczestnicy zgromadzenia przyjęli stanowisko, którego pełna treść zostanie podana w kolejnym komunikacie po powrocie przedstawicieli OZZL do Polski i przetłumaczeniu stanowiska FEMS na język polski.

 1. Protest lekarzy w Zawierciu: „Mniej lekarzy, więcej zgonów”

OT OZZL w Zawierciu w ramach ogłoszonego Pogotowia Strajkowego protestuje m.in. przeciw następującym zarządzeniom lub poleceniom służbowym dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu:

– likwidacji od dnia 1 października 2011 r. dyżuru lekarza pediatry w Oddziale Dziecięcym w dni powszednie (od poniedziałku do piątku),

– likwidacji od dnia 1 października 2011 r. dyżuru medycznego w Ambulatorium Chirurgicznym przy Izbie Przyjęć (pacjentów zgłaszających się i przywożonych w ciężkim stanie karetkami do szpitalnej Izby Przyjęć mają zaopatrywać lekarze dyżurni oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej lub Chirurgii Ogólnej – w tym czasie pacjenci oddziałów pozostać muszą bez opieki lekarskiej),

– likwidacji innych dyżurów lekarskich (m.in. w O. Otolaryngologii – pytania: czy jest to zgodne z wymogami umowy zawartej przez szpital z NFZ, kto zaopatrzy np. ostre, zagrażające życiu krwawienie z nosa, które czasami jest trudne do opanowania nawet przez doświadczonego lekarza – specjalistę w dziedzinie otolaryngologii?; zdaniem OZZL lekarz – specjalista w innej dziedzinie niż otolaryngologia lub lekarz bez specjalizacji, który wyrazi zgodę – czyli nie odmówi wykonania polecenia służbowego lub zarządzenia dyrektora – na pełnienie nadzoru/dyżuru w oddziale otolaryngologii narazi się na odpowiedzialność karną z tytułu świadomego przekroczenia swoich kompetencji oraz odpowiedzialność zawodową przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w związku ze świadomym wyrażeniem zgody na wykonywanie zawodu lekarza niezgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki lekarskiej),

– zapowiedzi likwidacji wszystkich stanowisk Ordynatorów Oddziałów i ich zastępców oraz wyznaczenie w ich miejsce Kierowników Oddziałów (zdaniem OZZL oraz Śląskiej Izby Lekarskiej byłoby to niezgodne z prawem, a zdaniem OZZL jedynym celem takiej decyzji jest zastraszenie oraz wymuszenie pełnej „lojalności” wobec ordynatorów szpitala co oznaczać będzie łamanie zasad etyki lekarskiej przez lekarza – dyrektora szpitala).

 

W ramach protestu OT OZZL w Zawierciu na telebimach wiszą napisy (vide załączone zdjęcia) o treści m.in.:

– „Mniej lekarzy więcej zgonów”

– „Jeden lekarz na 100 pacjentów”

– „Dyrektor zarządza likwidację lekarza pediatry w Oddziale Dziecięcym”.

 

 

 1. Wspólny protest pielęgniarek i lekarzy w Tychach!

W dniu 30 września 2011 r. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy złożyli kolejne pismo do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach Andrzeja Drybańskiego, w którym oba związki podtrzymują zdanie (oparte na opiniach prawnych), że wprowadzony przez pracodawcę jednostronnie w dniu 15 września 2011 r. nowy Regulamin Pracy i Regulamin Wynagrodzeń został wprowadzony z naruszeniem prawa. Oba związki – jako jedyne reprezentatywne związki zawodowe w szpitalu – podejmą w tym zakresie dalsze wspólne działania.

 

Wprowadzony nowy regulamin zawiera – w porównaniu z poprzednim – wiele zapisów niekorzystnych zarówno dla lekarzy jak i dla pielęgniarek i położnych.

 

Odnośnie WSS1 w Tychach przypominam, że zdaniem OZZL:

1. w skutek licznych błędów w zarządzaniu szpitalem przez dyrektora szpitala Andrzeja Drybańskiego zadłużenie całkowite szpitala wzrosło od października 2010 r. (kiedy dyrektor objął stanowisko) w tempie nie spotykanym w historii szpitala tj. wg danych podawanych przez dyrektora z ok. 23-26 mln w październiku 2010 r. do prawie 57 mln zł w miesiącu sierpniu 2011 r. i nadal rośnie,

2. doszło w tym czasie do znacznego pogorszenia warunków pracy i płacy lekarzy czego efektem było m.in. odejście z pracy ponad 30 lekarzy, w tym w większości doświadczonych specjalistów z oczywistą szkodą dla szpitala, jego pacjentów i tych pracowników, którzy jeszcze w nim pracują,

3. dyrektor bezprawnie zakazał  w dniu 8 grudnia 2010 r. przyjmowania pacjentów do Oddziału Uraz.-Ortop., zarządził wbrew zdaniu ordynatora oddziału ewakuację kilku pacjentów do innych szpitali i tym samym zawiesił działalność tego oddziału (może to uczynić wyłącznie wojewoda) ostatecznie aż do początku kwietnia 2011 r. powodując znaczne straty finansowe dla szpitala oraz oczywiste szkody dla pacjentów  (jest to nadal przedmiotem postępowania przed organami wymiary sprawiedliwości),

4. dyrektor bezprawnie zamknął w dniu 2 sierpnia 2011 r. Oddział Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej (może to uczynić wyłącznie wojewoda),

5. dyrektor świadomie doprowadził do zmniejszenia przychodów szpitala o ok. 1,3 mln zł rocznie w związku z wypowiedzeniem warunków pracy lekarzowi – specjaliście w Oddziale Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej, a następnie nie zatrudnieniu lekarza, który wygrał ogłoszony przez dyrektora konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej doprowadzając tym samym świadomie do wypowiedzenia umowy w zakresie tego oddziału ze Śląskim Oddziałem NFZ,

6. dyrektor utrudniał prowadzenie legalnej działalności związkowej przez OZZL,

7. dyrektor naruszał Ustawę o dostępie do informacji publicznej (m.in. odmowa natychmiastowego udostępnienia informacji publicznej, w której posiadaniu był) oraz Ustawę o ZOZ (m.in. zawarcie umowy o udzielanie świadczeń medycznych z pominięciem obowiązkowego postępowania konkursowego i z podmiotem, który w chwili podpisania umowy nie istniał – jest to nadal przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach),

8. dyrektor – lekarz naruszył w stosunku do podwładnych lekarzy oraz w innych kwestiach zasady określone w Kodeksie Etyki Lekarskiej (jest to nadal przedmiotem postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej),

9. dyrektor łamie masowo prawa pracownicze i dyskryminuje lekarzy (dowód: przegrane wszystkie sprawy w Sądzie Pracy w których jako strona społeczna występował OZZL i inne) jak również prawa pracownicze innych niż lekarze pracowników szpitala (efekt: wg zdania jednego z sędziów Sądu Pracy wypowiedzianych na jednej z rozpraw z moim udziałem ponad 700 spraw w Sądzie Pracy w Tychach, w których same koszty postępowania sądowego wyniosą ponad 400 000 zł; zapadają wyroki wyłącznie korzystne dla pracowników w tym wyroki z klauzulą natychmiastowej wykonalności i zasądzeniem kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego przez szpital – co jest oczywistą szkodą również dla wszystkich pacjentów szpitala); vide Gazeta Prawna m.in. o wyroku sądu w Tychach dot. dyskryminacji lekarzy:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/552092,problemy_finansowe_szpitala_to_za_malo_aby_obnizyc_pensje_lekarzy.html

10. dyrektor w związku z jego działaniami w poprzednich szpitalach, w których był dyrektorem (m.in. bezprawne zwolnienie dyscyplinarne p-cego OZZL w jednym z nich oraz bezprawne zwolnienie lekarza Społecznego Inspektora Pracy w drugim za co został dwukrotnie ukarany przez sąd mandatem, zaciągnięcie pożyczki dla szpitala w kwocie wg oświadczenia dyrektora 20 mln zł w firmie, która nie podlega nadzorowi bankowemu; doprowadzenie do tego, że prawie połowa największego w Polsce szpitala okulistycznego w Katowicach stoi do dzisiaj pusta – dyrektor wskutek gwałtownych protestów pracowniczych został zmuszony do odejścia z tego szpitala) o czym 3 członków Zarządu Województwa Śląskiego, którzy podejmowali decyzję o jego wyborze na stanowisko dyrektora WSS1 w Tychach musieli doskonale wiedzieć, nigdy nie powinien być wybrany na jakiekolwiek stanowisko kierownicze w ochronie zdrowia. OZZL obarcza winą za upadek dobrego imienia WSS1 w Tychach oraz za szkody wyrządzone wszystkim pacjentom i wszystkim pracownikom szpitala tym 3 członkom Zarządu Województwa Śląskiego, którzy podjęli taką decyzję oraz Dyrektorowi Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, która publicznie twierdziła, że dyrektor WSS1 jest „wybitnym menadżerem” oraz wszystkich, którzy takie działania popierali.

 

 

 

Łączę wyrazy szacunku:

Maciej Niwiński

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL

Tel. +48501437140

E-mail:

maciejniwinski@wp.pl

slask@ozzl.org.pl

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie