18 kwietnia 2011

Na ostatnim posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011r. ZK OZZL przyjął uchwałę związaną ze spodziewanym przyjęciem przez sejm tzw. ustawy refundacyjnej.  Treść uchwały jest następująca: 

 

Uchwała  nr 11 /04/2011r.

uchwalona na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011r. Zarządu Krajowego

Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  Lekarzy

w Bydgoszczy

w sprawie działań OZZL w związku z uchwaleniem ustawy refundacyjnej

 

§1

1.W związku z uchwaleniem przez sejm tzw. Ustawy refundacyjnej, nakładającej na lekarzy nowe obowiązki związane z wypisywaniem recept refundowanych oraz przewidującej surowe kary za najdrobniejsze błędy przy wypisywaniu recept, nawet za błędy niezawinione przez lekarza, Zarząd Krajowy OZZL wzywa lekarzy do powszechnego niepodpisywania umów z NFZ na wypisywanie recept refundowanych.

2.Rezygnacja z takich umów jest jedynym rozsądnym zachowaniem lekarzy w powyższej sytuacji. 

3.Zadaniem lekarza jest przepisywanie odpowiednich leków, a nie decydowanie o sposobie ich refundacji. 

4.Powszechna rezygnacja lekarzy z umów na wypisywanie recept refundowanych zmusi Fundusz i rządzących do szukania innych rozwiązań tego  problemu.

 

 

§2

OZZL podejmie współpracę z samorządem lekarskim, Porozumieniem Zielonogórskim oraz innymi organizacjami lekarskimi w celu szerokiego rozpropagowania akcji niepodpisywania przez lekarzy umów z NFZ na wypisywanie recept refundowanych.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Patrz też szczegółowe omówienie projektu ustawy refundacyjnej i zagrożeń z nią związanych

oraz treść ulotki: My leczymy, wy refundujecie!