15 listopada 2011

 

Ministerstwo zdrowia przedstawiło właśnie projekt nowego rozporządzenia w sprawie recept.

 

Utrzymano wszystkie dotychczasowe uciążliwości, dodano nowe. Oprócz dodatkowych kodów uprawnień dla pacjentów (co jest o tyle mniej istotne, że dotyczyć będzie stosunkowo małej ilości pacjentów) nałożono na lekarza nowy obowiązek: w paragrafie 6 rozporządzenia napisano, iż dane dotyczące przepisanych leków, jakie mają się znaleźć na recepcie, oprócz dotychczasowych obejmują także „odpłatność leku, przyjmującą wartość: B – dla leku wydawanego bezpłatnie, R – dla leku wydawanego za odpłatnością ryczałtową, 30% – dla leku……50% – dla leku……  100% dla leku ………..”

 

Zgodnie z art 37 ust 6 ustawy refundacyjnej obwieszczenia zawierające aktualne wykazy leków refundowanych ( gdzie można zobaczyć jaki lek jest na jaką odpłatność) ukazują się z częstotliwością raz na dwa miesiące i mają być publikowane w dzienniku urzędowym ministra zdrowia.

 

Zgodnie z art.48 ust 8 ustawy refundacyjnej, jeżeli lekarz wypisze receptę „niezgodnie z ustaleniami zawrtymi w wykazach leków refundowanych” czyli  np. pomyli się we wskazaniu odpłatności za lek (paragraf 6 rozporządzenia MZ w sprawie recept), będzie zobowiązany do zwrotu kwoty refundacji.