16 lutego 2012

 

Bydgoszcz dnia 16 lutego 2012r.

Minister Zdrowia łamie konstytucję.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie nielegalności „kar umownych” nakładanych przez NFZ na świadczeniodawców

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca uwagę, że kary umowne nakładane przez NFZ na świadczeniodawców w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz w razie wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych – są nielegalne !

Zapisy o tych karach zostały bowiem umieszczone w umowach na podstawie przepisów § 29 – 31 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Niezgodność ta wynika z faktu, że treść tych przepisów przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego rozporządzenie wraz z załącznikiem zostało wydane.

Delegacja ustawowa dla powyższego rozporządzenia zawarta jest w art. 137. ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednak ani w tym artykule, ani w żadnym innym miejscu, ustawa ta nie przewiduje możliwości zawarcia w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej kar umownych nakładanych przez NFZ na świadczeniodawcę w przypadkach, które wymieniliśmy wyżej. Tym bardziej nie ma też wytycznych, które pozwalałyby na określenie w akcie wykonawczym wysokości kar, sposobu ich nakładania i egzekwowania.

Nie ulega zatem wątpliwości, że przepisy § 29 – 31 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie mieszczą się w zakresie spraw przekazanych przez ustawę delegującą do uregulowania w tym rozporządzeniu i przekraczają treść dyrektywną, której wykonaniu mają służyć. Zgodnie z bogatym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego takie cechy aktu wykonawczego przesądzają o jego niezgodności z art.92 ust. 1 Konstytucji, a przez to o jego nielegalności. Ta niezgodność jest tym bardziej jaskrawa, że wskazane wyżej przepisy załącznika do rozporządzenia dotyczą władczych form działania organów administracji publicznej wobec obywateli (w tym przypadku NFZ wobec świadczeniodawców), co bezwzględnie powinno być uregulowane w ustawie, a nie w akcie wykonawczym.

Wobec powyższego ZK OZZL zwrócił się do: Premiera, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa NFZ i Przewodniczącej Rady NFZ z wnioskiem, aby osoby te – zgodnie ze swoimi kompetencjami – podjęły działania, które doprowadzą do wyeliminowania nielegalnych przepisów i nielegalnych kar. Treść tych listów jest umieszczona na stronie: www.ozzl.org.pl

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie