15 listopada 2011

 

 

List:

Szanowni Państwo

Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich


Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozpoczęło ogólnokrajową akcję poparcia dla zmian przepisów dotyczących przepisywania leków refundowanych. Po zajęciu stanowisk i apelu do władz RP, Prezydium zadecydowało o zwróceniu się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o wyrażenie poparcia dla kierunków zmian proponowanych w petycji, którą przesyłam w załączeniu.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zorganizowanie poparcia petycji przez członków Izby oraz przez organizacje lekarzy i organy samorządu na terenie Izby.

Każdy lekarz i lekarz dentysta może wyrazić poparcie poprzez:

– podpisanie wydrukowanego tekstu petycji i wysłanie podpisanego dokumentu pocztą lub faksem na adres Państwa Izby

– wysłanie e-mailem na adres sekretariat@hipokrates.org wiadomości zawierającej informację o poparciu petycji z podaniem numeru prawa wykonywania zawodu

– wyrażenie poparcia na dedykowanej temu przedsięwzięciu stronie internetowej pod adresem http://www.nil.org.pl/petycja, gdzie należy podać numer prawa wykonywania zawodu i kliknąć przycisk „Popieram petycję”.

Organy naszego samorządu oraz inne organizacje lekarzy mogą też wyrazić poparcie podejmując uchwały w tej sprawie lub przyjmując stanowiska i przesyłając je pocztą lub e-mailem na adres Naczelnej Izby Lekarskiej.

Zdaniem Prezydium NRL powszechne w naszym środowisku oburzenie na rozpanoszoną represyjną biurokrację i poparcie postulatów zawartych w petycji, a także działania innych organizacji lekarzy powinny spowodować szybką zmianę doprowadzonych do absurdu przepisów i szczególnej praktyki ich stosowania. Dlatego bardzo proszę o podjęcie intensywnych działań dla poparcia naszych wspólnych postulatów.

Zwracam się również z prośbą o zgłaszanie wszystkich przypadków nieprawidłowych praktyk NFZ, z którymi spotykają się lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w Państwa Izbie. Zależy nam na konkretnych opisach sytuacji i dokumentach kwestionowania przez NFZ wystawionych przez lekarzy recept, w których lekarz został zobligowany do zwrotu NFZ kosztów refundowanego leku, mimo że nie popełnił błędu, bądź też jego przewinienie nie było znaczące.

Celem tej prośby jest sporządzenie wzoru umowy z NFZ, który będzie przed takimi praktykami zabezpieczał.

Na najbliższym nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej zajmiemy się opracowaniem propozycji legislacyjnych i innych działań, które całe nasze środowisko, organizacje i stowarzyszenia lekarzy powinny podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, w której wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty będzie znów przypominać to, czego oczekiwaliśmy wybierając ten zawód.

Z poważaniem

Maciej Hamankiewicz

Prezes NRL

 

list w pdf – tutaj

 


treść petycji w pdf  – tutaj