3 lipca 2012

 

Przytaczamy niżej cytat z nowego wzoru umowy upoważniającej lekarzy do wypisywania recept refundowanych. wytłuszczonym drukiem zaznaczone są te kary, na które POL nie wyraża zgody.

 

 

 

Kary umowne

§ 9.

1. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Osoby uprawnionej, Oddział Funduszu:

 

1) nakłada na Osobę uprawnioną karę umowną w wysokości 200 zł za nieprawidłowo wystawioną receptę oraz

po 200 zł za każde z następujących, stwierdzonych w okresie objętym kontrolą, nieprawidłowości:

 

a) ustalenie lub oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

b) nieprowadzenie dokumentacji medycznej,

c) prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa mających wpływ na prawo do refundacji, wysokość dopłaty pacjenta lub kwotę refundacji,

d) brak niezwłocznego zgłoszenia o utracie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,

e) nieudostępnienie dokumentacji medycznej w toku postępowania kontrolnego,w tym także w przypadku, o którym mowa w § 8 ust.2 pkt 2,

f) działanie skutkujące udostępnieniem osobom trzecim wydanych Osobie uprawnionej druków recept,

g) wykorzystanie więcej niż jeden raz zakresów liczb służących jako unikalne numery identyfikujące recepty,

h) niepowiadomienie Oddziału Funduszu o utracie recept, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4;

 

2) nakłada na Osobę uprawnioną karę umowną w wysokości 100 zł z tytułu niepowiadomienia Oddziału Funduszu o zmianie danych osobowych wskazanych w umowie, w tym adresu do korespondencji;

 

3) nakłada na Osobę uprawnioną karę umowną w wysokości 700 zł z tytułu niezawarcia z Oddziałem Funduszu Aneksu do umowy wskazującego nowe miejsce udzielania świadczeń w zakresie objętym umową.

 

2. W przypadku stwierdzenia przez Oddział Funduszu, że kontrolowana Osoba uprawniona dopuszcza do powstania tej samej nieprawidłowości w toku każdego kolejnego postępowania kontrolnego, dotyczących jednego lub większej liczby świadczeniobiorców, wysokość nałożonej kary umownej za daną nieprawidłowość, ulega zwiększeniu, nie więcej jednak niż trzykrotność kwoty, o której mowa w ust. 1. Wysokość zwiększenia nałożonej kary umownej podlega zatwierdzeniu przez dyrektora Oddziału Funduszu.

 

3. Dyrektor Oddziału Funduszu może obniżyć wysokość kary umownej mając na uwadze w szczególności niską częstotliwość stwierdzonych nieprawidłowości, stopień oraz okoliczności naruszenia niniejszej umowy przez Osobę uprawnioną.

 

4. Kar umownych nie nakłada się w przypadku, gdy recepta lub dokument poświadczający prawo do ubezpieczenia zostały sfałszowane przez świadczeniobiorcę lub osobę trzecią.

 

5. Jeżeli szkoda poniesiona przez Oddział Funduszu na skutek działania Osoby uprawnionej przekracza wysokość kary umownej nałożonej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Oddział Funduszu może dochodzić jej naprawienia na drodze postępowania sądowego.

 

 

KOMENTARZ

Widać wyraźnie, że lekarze poszli na niezwykle głęboki kompromis – na 11 kar w katalogu nie zgadzaja się tylko na 2. Jak w takiej sytuacji można mówić, że „lekarze chcą być bezkarni” (B. Arłukowicz minister zdrowia)

 

Widać wyrażnie, że zapisy ( paragraf 9 ust 1 pkt 1 )   przewidują kary za najdrobniejsze nawet błędy np błędy literowe lub w numerze PESEL, bo pojęcie „nieprawidłowo wystawiona recepta” (za co lekarz może otrzymać 200 złotych kary za każdą receptę)  jest pojęciem na tyle ogólnym i niedookreślonym, że na jego podstawie za „nieprawidłowo wystawioną receptę” można uznać receptę z błędem w numerze PESEL. Przepisy o wystawianiu recept refundowanych przewidują bowiem, że „prawidłowo wystawiona recepta” zawiera numer PESEL pacjenta (oczywiście bez pomyłki!)

 

Jeżeli prawdą byłoby to, co mówi prezes Pachciarz, że  „tu nie chodzi o kary za pomyłki, te można wyprostować choćby w aptece” to po co upierano by się z taką zajadłością przy przepisach, które pozwalają jednak karać za pomyłki?

 

Widać również wyrażnie że zapisy (paragraf 9 ust. 1 pkt 1a) przewidują kary dla lekarzy za pomyłkę w oznaczeniu odpłatności za lek. Zatem twierdzenie prezes Pachciarz, że takich kar nie ma (np w audycji TVP Info „MInęła 20” w dniu 02 lipca br) oraz w wywiadzie dla SE ( http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/agnieszka-pachciarz-uwzglednilismy-postulaty-lekarzy_266642.html ) jest oczywistym kłamstwem albo pani prezes nie zna treści umowy i w ogóle nie orientuje się o czym mówi.

K.B.

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie