24 kwietnia 2020

 

Bydgoszcz dnia 24 kwietnia 2020r

Oświadczenie Zarządu Krajowego OZZL

w sprawie kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii

 

W związku z różnymi, pojawiającymi się w przekazie publicznym: informacjami, opiniami, stanowiskami dotyczącymi kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Krajowy OZZL oświadcza i wyjaśnia:

Lekarze nie sprzeciwiają się i nigdy nie sprzeciwiali się obowiązkowi pracy w miejscach, do których zostali skierowani na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nasz sprzeciw budzi jedynie faktyczna realizacja tych przepisów przez niektórych wojewodów, w tym zwłaszcza:

– kierowanie do pracy osób, które są z obowiązku świadczenia takiej pracy ustawowo zwolnione,

– przesyłanie decyzji „na ostatnią chwilę”, niekiedy w godzinach nocnych,

– pośpieszne nakładanie kar na osoby, które nie zgłosiły się do pracy bez zapoznania się z przyczynami tego niestawiennictwa,

– wzbudzanie nieufności i podejrzliwości wobec wszystkich lekarzy przez nieodpowiedzialne wypowiedzi przedstawicieli władz – bez analizy poszczególnych przypadków odmowy pracy,

– tworzenie atmosfery zastraszania lekarzy przez publiczne, nagłośnione ogłaszanie szczególnej formy „ścigania” i nadzoru prokuratorskiego wobec pracowników ochrony zdrowia, którzy odmówili podjęcia pracy.

Powyższe zachowanie przedstawicieli władz podważa zaufanie społeczeństwa do lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, niepotrzebnie i bez uzasadnienia „jątrzy” i wzbudza panikę wśród pacjentów, a wśród pracowników ochrony zdrowia rodzi lęk, że rządzący – jak to się działo wiele razy w przeszłości -nie traktują sposób poważny praw pracowniczych i obywatelskich pracowników medycznych.

Przypominamy również, że zgodnie ze wspomnianą na wstępie ustawą, do obowiązków kierownika placówki ochrony zdrowia należy zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej, a ich brak zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a nawet stanowi przeciwskazanie do jej podejmowania – ze względów epidemiologicznych.

ZK OZZL opracował odpowiedni „przewodnik” dla lekarzy w sprawie ich obowiązków i uprawnień związanych z kierowaniem lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu