4 października 2013

 

Bydgoszcz dnia 4 października 2013r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w związku z grupową rezygnacją z pracy lekarzy szpitala wojewódzkiego w Częstochowie

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy popiera lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, którzy grupowo zwolnili się z pracy w proteście przeciwko złym i stale pogarszającym się warunkom leczenia chorych. 

 

OZZL od dłuższego już czasu wskazuje, że w szpitalach polskich dokonywane są drastyczne „oszczędności”, których celem jest dostosowanie się do zaniżonych (w stosunku do niezbędnych i przeciętnych kosztów) cen za świadczenia zdrowotne, finansowane przez NFZ.  „Oszczędności” te polegają na:

–  zmniejszaniu – poniżej niezbędnego minimum – ilości pracowników medycznych (lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych i innych), co pogarsza bezpieczeństwo pacjentów,

-zmianach w organizacji pracy, która burzy ciągłość opieki nad chorymi,

– obniżaniu wynagrodzeń personelu medycznego, co skutkuje koniecznością pracy na kilku etatach, czego wynikiem jest chroniczne przemęczenie pracowników stanowiące zagrożenie dla chorych,

– nieodnawianiu  i nieserwisowaniu sprzętu medycznego,

– ograniczaniu wykonywania potrzebnych badań dodatkowych,

– ograniczaniu niezbędnej farmakoterapii,

– zmniejszaniu i pogarszaniu jakości wyżywienia chorych itp.

 

Dramatyczne kroki, jakie podjęli lekarze częstochowscy w obronie jakości leczenia dowodzą, że – wbrew insynuacjom rządzących – lekarze są obecnie,  obok innych zawodów medycznych,  głównym, jeśli nie jedynym środowiskiem, które ma odwagę stanąć zdecydowanie w obronie rzeczywistych praw i interesów chorych. 

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu