23 lutego 2012

KOMUNIKAT


ze spotkania Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej ds. współpracy z Ministrem Zdrowia w zakresie ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, które odbyło się

w dniu 21 lutego 2012 r. w Warszawie

 


1. 17 lutego 2012 roku (piątek) Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekazał członkom Zespołu wystosowane w imieniu Ministra Bartosza Arłukowicza przez Pana Konrada Korbińskiego, Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia, zaproszenie do spotkania w 21 lutego o godz. 17.00 w Warszawie. W zaproszeniu nie podano żadnego planowanego programu merytorycznego, wspomniano natomiast, że w spotkaniu może wziąć udział ze strony Zespołu maksymalnie 9 osób.


2. Pomimo, że:

– zaproszenie zostało wysłane zaledwie z 3 dniowym wyprzedzeniem (obejmującym dni weekendu)

– nie podano żadnej tematyki spotkania

Uwzględniając prośbę Prezesa NRL członkowie Zespołu postanowili przyjąć zaproszenie, co dla wielu z nas oznaczało niemały wysiłek związany z koniecznością dokonania gwałtownych zmian w swoich kalendarzach i planach zawodowo-samorządowych.


3. Na spotkanie nie przybył Minister Zdrowia Pan Bartosz Arłukowicz; przyczyny nieobecności pana Ministra nie podano.

a. w spotkaniu, obok Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza i członków Zespołu, uczestniczyli zaproszeni przez Ministra przedstawiciele samorządu aptekarskiego (z prezesem NRA) oraz organizacji pacjentów, podobnie jak podczas spotkania w dniu 4 stycznia. Zatem nie było to spotkanie Zespołu NRL z Ministrem Zdrowia jak wynikało to z treści zaproszenia;

b. na spotkanie nie zostali zaproszeni przedstawiciele innych organizacji lekarskich, nie uczyniono tego także po przekazaniu w trakcie spotkania przez członków Zespołu informacji, iż przed gmachem Minterstwa Zdrowia oczekują przedstawiciel Konsylium 24;


4. Spotkanie rozpoczął podsekretarz stanu Pan Cezary Rzemek (nie będący lekarzem), ze strony MZ obecni byli także:

a. dyrektor Gabinetu Politycznego K. Korbiński

b. dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego J. Bydłoń

c. przedstawicielka Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji


5. Po krótkim wystąpieniu Prezesa NRL, który krytycznie odniósł się do projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w imieniu Zespołu zabrał głos Jacek Kozakiewicz, który podkreślił:

a. Zespół został powołany przez NRL do pracy koncepcyjno-eksperckiej w zakresie najważniejszych aktów legislacyjnych dotyczących ustawy refundacyjnej i aktów wykonawczych;

b. Pomimo obustronne złożonych deklaracji 4. stycznia dotyczących współpracy w przygotowaniu m.in. rozporządzenia receptowego oraz wystosowania przez przewodniczącego Zespołu w dniu 24 stycznia prośby o pilne spotkanie, przygotowano w MZ – bez udziału Zespołu – projekt rozporządzenia o receptach lekarskich i przekazano go do zaopiniowania organizacjom społecznym;

c. Nie zostały zatem spełnione deklaracje przekazane przez Ministra Zdrowia 4. stycznia, co niestety po raz kolejny istotnie obciąża zaufanie do składanych obietnic i zapowiedzi.


6. Przewodniczący Zespołu przypomniał, że stanowisko w sprawie projektu przekazało już w imieniu samorządu lekarskiego Prezydium NRL:

a. wskazał na konieczność ustalenia ścisłego harmonogramu współpracy Zespołu z Ministrem Zdrowia, obejmującego zarówno zakres tematyczny jak i kalendarium spotkań.

b. po raz kolejny zadeklarował gotowość Zespołu do prac nad nowym projektem, uwzględniającym dotychczasowe ustalenia oraz postulaty samorządu lekarskiego i wielu innych organizacji lekarskich.


7. Pan Wiceminister Cezary Rzemek usiłował rozpocząć szczegółową, jak podkreślał merytoryczną dyskusję, dotyczącą obecnego projektu pomimo, że uczestnicy spotkania nie znali przekazanych Ministrowi Zdrowia uwag i zastrzeżeń innych organizacji.


8. Po kilkuminutowej przerwie (na wniosek Zespołu NRL), w imieniu Zespołu Jacek Kozakiewicz oświadczył, że niecelowe jest wobec powyższego dalsze debatowanie. Wskazał na pilną konieczność rozpoczęcia prac nad nowym projektem (po przekazaniu członkom Zespołu uwag i zastrzeżeń wszystkich opiniujących organizacji).


9. Do stanowiska Zespołu ze zrozumieniem odnieśli się przedstawiciele samorządu aptekarskiego i organizacji pacjentów.


10. Wobec powyższego ok. godz. 18-ej spotkanie zakończyło się.


W imieniu Zespołu

Jacek Kozakiewicz

Warszawa, 21 lutego 2012 r.