25 stycznia 2012

Bydgoszcz dnia 25 stycznia 2012r.

 

Komunikat dla mediów

o liście ZK OZZL do ministra zdrowia w sprawie dalszych kroków, jakie powinny być podjęte dla usunięcia niekonstytucyjnych przepisów dotyczących wypisywania recept

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił z listem do Ministra Zdrowia, w którym wskazał na konieczność podjęcia dalszych kroków w celu usunięcia obowiązujących jeszcze niekonstytucyjnych przepisów dotyczących wypisywania recept. Jak dotąd skreślone zostały jedynie przepisy zawarte w art. 48 ust. 8 ustawy o refundacji leków, które dotyczyły karania indywidualnych lekarzy za nieswoje lub niezawinione błędy powstałe przy wypisywaniu recept oraz w przypadkach tak nieprecyzyjnie określonych, że w praktyce oznaczało to pełną dowolność kontrolerów NFZ w nakładaniu kar finansowych na lekarzy.

 

Nadal obowiązują analogiczne, niekonstytucyjne przepisy odnoszące się do „świadczeniodawców”, w tej liczbie lekarzy, mających podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przepisy te zawarte są w § 31. ust 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  OZZL wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem o natychmiastowe wykreślenie tych przepisów. W przeciwnym razie OZZL spowoduje, aby został złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (np. przez organizacje pracodawców) o uznanie wspomnianych przepisów za niekonstytucyjne.

 

OZZL zwrócił się również do Ministra Zdrowia aby – w ramach nadzoru Ministra nad NFZ – polecił on prezesowi Funduszu usunięcie niekonstytucyjnych zapisów o karaniu lekarzy za „błędy” przy wypisywaniu recept z umów podpisywanych przez NFZ z lekarzami prywatnie praktykującymi i wypisującymi recepty dla siebie i rodziny.

 

W związku z zapowiedzianą nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia o receptach, OZZL wystąpił do Ministra z wnioskiem o zrezygnowanie z obciążania lekarzy obowiązkiem wpisywania na recepcie poziomu refundacji leków. Związek zaproponował również aby w nowym wzorze recepty znalazło się miejsce na oświadczenie pacjenta o jego uprawnieniach do refundacji, co rozwiązałoby w sposób racjonalny problemy z weryfikacją tych uprawnień i odciążyłoby lekarzy od zbędnych działań biurokratycznych.

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

list do ministra zdrowia   tutaj w pdf

 

 

————————–

 

Bydgoszcz dnia 25 stycznia 2012 r.

Pan

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W związku z uchwaleniem przez Sejm i podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 13 stycznia br. o zmianie ustawy o refundacji leków i niektórych innych ustaw, Zarząd Krajowy OZZL składa na Pana ręce podziękowania Rządowi za doprowadzenie do skreślenia w ustawie refundacyjnej art. 48. ust.8. Uchylone przepisy przewidywały karanie lekarzy w trybie pozasądowym za niezawinione lub cudze błędy oraz w przypadkach tak niejasno określonych, że pozwalało to kontrolerom NFZ na ukaranie każdego lekarza, nawet tego, który dopełnił wszelkiej staranności przy wypisywaniu recept. Skreślone przepisy były niewątpliwie niekonstytucyjne, co z pewnością orzekłby Trybunał Konstytucyjny, bo Zarząd Krajowy OZZL złożył do trybunału odpowiedni wniosek w tej sprawie. Na pewno jednak zajęłoby to znacznie więcej czasu niż uchwalenie w trybie pilnym nowelizacji ustawy refundacyjnej i za ten zyskany czas chcemy Panu podziękować.

 

Musimy jednak z przykrością zauważyć, że „przy okazji” oczekiwanej nowelizacji ustawy refundacyjnej Parlament – na wniosek Rady Ministrów – dokonał również „podstępnej” i zaskakującej zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przenosząc do niej z rozporządzenia ministra zdrowia przepisy zobowiązujące lekarzy do wskazania stopnia refundacji leku w przypadkach, gdy jest więcej niż jeden poziom refundacji oraz zobowiązujące lekarza do weryfikacji i zaznaczania na recepcie szczególnych uprawnień pacjentów do refundacji leków. W ten sposób złamana została, udzielona publicznie, obietnica Premiera RP, że lekarze nie będą – we wspomnianych przypadkach – określać poziomu refundacji leku, ale oznaczą jedynie na recepcie rozpoznanie za pomocą kodu ICD-10 lub przez wskazanie litery P dla chorób przewlekłych. Również Pan Minister obiecał nam na spotkaniu w dniu 09 stycznia w Klubie Lekarza w Warszawie takie rozwiązanie ( wskazywanie kodu ICD-10 zamiast wskazywania odpłatności za lek). Dziwi nas ta gra nie fair rządzących wobec lekarzy i to, jak nisko cenią oni sobie swoją wiarygodność. Tak czy inaczej, w opinii wielu prawników, tryb uchwalenia zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty dokonanych „przy okazji” uchwalenia pilnego projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej – jest niekonstytucyjny. OZZL poszuka sposobu, aby został w tej sprawie złożony wniosek do TK.

 

Chcielibyśmy również wyrazić nadzieję na to, że – podobnie jak skreślone zostały niekonstytucyjne przepisy o karaniu lekarzy zawarte w art. 48 ust.8 ustawy o refundacji leków – skreślone też zostaną analogiczne i niekonstytucyjne przepisy o karaniu świadczeniodawców za „błędy” przy wypisywaniu recept, zawarte w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Odpowiednie zapisy tych umów, które przewidują karanie świadczeniodawców „kwotą nienależnej refundacji” zostały tam umieszczone na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  Odpowiedni przepis jest w § 31. ust 1 załącznika i brzmi: „ Umowa może zawierać zastrzeżenie, że w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnych refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.”

 

Jest oczywiste, że cytowany przepis też jest niekonstytucyjny, bo posługuje się nieprecyzyjnym i niedookreślonym pojęciem („przypadki nieuzasadnione”), uzależniając od niego kary finansowe dla świadczeniodawców wynoszące nawet kilkaset tysięcy złotych. Takie rozwiązanie powoduje, iż organ stosujący ów przepis (czyli NFZ) w istocie zastępuje prawodawcę w zakresie tych zagadnień, które zostały uregulowane w sposób nieprecyzyjny, czyli w określeniu kiedy następują „nieuzasadnione przypadki” wypisania recepty refundowanej przez lekarza. Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie wypowiedział się w sprawie tego rodzaju nieprecyzyjnych przepisów prawa (np. K 6/02), uznając, iż naruszają one zasadę poprawnej legislacji, a zatem i konstytucyjną zasadę państwa prawnego, zawartą w art. 2 Konstytucji RP.

 

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Ministra o jak najszybszą zmianę treści § 31. ust 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne – tak, aby nie zawierała ona niekonstytucyjnych przepisów o karaniu świadczeniodawców w przypadkach pozostawionych – praktycznie – do dowolnego uznania przez kontrolera NFZ. Jeżeli przepisy te nie zostaną zmienione, OZZL spowoduje aby zostały one zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego – np. przez związki pracodawców.

 

Podobnie niekonstytucyjne przepisy o karaniu lekarzy za „błędy” przy wypisywaniu recept, jakie zostały już wykreślone z art. 48 ust. 8 ustawy o refundacji leków, znajdują się ciągle jeszcze w umowach podpisywanych przez NFZ z lekarzami prywatnie praktykującymi i lekarzami wypisującymi leki dla siebie i rodziny. Nie wyobrażamy sobie, aby – uznając słuszność wykreślenia niekonstytucyjnych przepisów z ustawy – Minister Zdrowia chciał je pozostawić w umowach lekarzy z NFZ. Wnioskujemy zatem do Pana, aby – w ramach nadzoru Ministra Zdrowia nad NFZ – polecił Pan prezesowi Funduszu usunięcie niekonstytucyjnych zapisów o karaniu lekarzy za „błędy” przy wypisywaniu recept z umów podpisywanych przez NFZ z lekarzami prywatnie praktykującymi i wypisującymi recepty dla siebie i rodziny.

 

W związku z tym, że – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o refundacji leków – Minister Zdrowia jest zobowiązany do wydania nowego rozporządzenia o receptach, już teraz – przypominając Panu Pana publiczne obietnice – występujemy z wnioskiem, aby zrezygnował Pan z obciążania lekarzy obowiązkiem wpisywania na recepcie poziomu refundacji leków oraz aby w nowym wzorze recepty znalazło się miejsce na oświadczenie pacjenta o jego uprawnieniach do refundacji, co rozwiązałoby w sposób racjonalny problemy z weryfikacją tych uprawnień i odciążyłoby lekarzy od zbędnych działań biurokratycznych.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie