4 października 2011

Komunikat prasowy Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

z dnia 4 października 2011 r. godz. 11.30

W dniu 3 października 2011 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli ZR Śląskiego OZZL z Wojewodą Śląskim, Panem Zygmuntem Łukaszczykiem.

Spotkanie odbyło się na wniosek ZR Śl. OZZL z dnia 29 września 2011 r. (a nie na wniosek Wojewody jak głosi oficjalny komunikat zamieszczony na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) w związku z ogłoszonym przez Prezydium ZR Śl. OZZL Pogotowiem Strajkowym w województwie śląskim, którego przyczyną są takie działaniom części władzy publicznej tj. części Zarządu Województwa Śląskiego oraz niektórych samorządów powiatowych, które można odczytać jako poparcie dla:

  • naruszania konstytucyjnego prawa pacjenta do równego dostępu do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych; naruszanie to polega na: zamykaniu oddziałów szpitalnych przez niektórych pracodawców, nawet z naruszeniem prawa, nadmiernym ograniczaniu zatrudnienia personelu medycznego w oddziałach szpitalnych, co może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów; zatrudnianiu lekarzy na umowy cywilnoprawne celem ominięcia przepisów dotyczących czasu pracy  i odpoczynku lekarza, chroniących także bezpieczeństwo pacjentów;

 

  • dyskryminacji grupy zawodowej lekarzy oraz bezprawnego utrudniania prowadzenia legalnej działalności związkowej przez OZZL, w tym również bezprawnego zwalniania oraz dyskryminacji przewodniczących,  członków zarządów i innych działaczy związkowych oraz lekarzy czynnie popierających OZZL.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej, członek ORL w Katowicach, dr Katarzyna Wilk, a w większej części spotkania uczestniczył też Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Adam Matusiewicz. Strona związkowa nie była uprzedzona o obecności Pana Marszałka w w/w spotkaniu i nadal zgodnie z treścią pisma z dnia 29 września 2011 r. będzie domagać się odrębnego spotkania z Panem Marszałkiem celem zgłoszenia odmiennych i licznych zastrzeżeń odnośnie działań i zaniechań Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony zdrowia w niektórych szpitalach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego zgłaszanych wielokrotnie przez OZZL.

Celem spotkania ze strony OZZL było osobiste poinformowanie Wojewody Śląskiego o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia woj. śląskiego, którą OZZL ocenia jako bardzo napiętą i przedkryzysową, a w coraz większej ilości szpitali województwa śląskiego kryzysową oraz o fakcie tolerancji, a nawet czynnego poparcia części władzy publicznej dla bezprawnego dyscyplinarnego zwalniania działaczy związkowych jak również o działaniach podjętych przez OZZL w związku z ogłoszonym 28 października Pogotowiem Strajkowym w woj. śląskim. Cel spotkania został osiągnięty.

 

Wojewoda uzyskał obszerną ustną informację z podaniem konkretnych przykładów:

– zamykania oddziałów szpitalnych lub łączenia kilku w jeden w taki sposób, że powoduje to zmniejszenie dostępu pacjentów do usług medycznych, w tym zawieszania działalności oddziałów przez pracodawców z naruszaniem prawa,

– nadmiernego zmniejszenia personelu medycznego (nadmierna likwidacja dyżurów lekarskich), które mogą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów lub co najmniej w znacznym stopniu utrudniają dostęp pacjentów do usług medycznych,

– nakłaniania lekarzy drogą zarządzeń lub poleceń służbowych do wykonywania zawodu lekarza z naruszeniem zasad etyki lekarskiej i prawa (w razie odmowy wykonania takiego bezprawnego polecenia lekarz bywa szykanowany lub nawet zwalniany z pracy),

– sprzedaży lub dzierżawy majątku publicznego szpitali podmiotowi prywatnemu z naruszeniem prawa lub ze skutkiem w postaci ograniczenia dostępu pacjentów do niektórych (czytaj: większości) nieopłacalnych (czyli za nisko wycenionych przez NFZ) usług medycznych,

– bezprawnego zwalniania dyscyplinarnego działaczy związkowych (kilku z nich uczestniczyło w spotkaniu).

Wojewoda i Marszałek Województwa Śląskiego otrzymali również oficjalny tekst (w j. angielskim) stanowiska potępiającego m.in. dyskryminację i bezprawne zwalnianie działaczy OZZL w Polsce w tym szczególnie w woj. śląskim przyjęte w dniu 1 października 2011 r. w Katanii (Sycylia, Włochy) przez największą organizacją zawodową lekarzy w Europie (FEMS):

http://www.ozzl.org.pl/images/stories/F11-090_EN_FIN_Motion_to_support_Polish_Trade_Union_Activists_REV.pdf

Uzgodnienia ZR Śl. OZZL po spotkaniu są następujące:

  1. W dniu 4 października 2011 r. o godz. 14.15 rozpocznie się na wniosek OZZL robocze spotkanie przedstawicieli ZR Śl. OZZL z Dyrektorem Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Panem Ireneuszem Ryszkielem. Celem spotkania dla OZZL jest między innymi szczegółowe wyjaśnienie – zdaniem OZZL – nieprawidłowego trybu postępowania lub zaniechania podjęcia działań ze strony Urzędu Wojewody Śląskiego w związku z pismami informującymi Wojewodę o wystąpieniu – zdaniem OZZL – licznych naruszeń prawa i nieprawidłowości (w roku 2010 i 2011), których skutki odczuwają boleśnie do dzisiaj zarówno lekarze, inni pracownicy szpitala jak i pacjenci;

 

2.   W dniu 5 października 2011 r. o godz. 13.00 w Tychach odbędzie się zebranie ZR Śl. OZZL i Śląskiego Komitetu Strajkowego OZZL, które podejmie kolejne decyzje w sprawie akcji protestacyjnej i Pogotowia Strajkowego (w tym m.in. ustali szczegółowy harmonogram kolejnych protestów, pikiet i manifestacji oraz wszczynania i wznawiania sporów zbiorowych we wszystkich szpitalach woj. śląskiego w ramach przygotowań do strajku generalnego lekarzy województwa śląskiego);

 

3.   W dniu 5 października 2011 r. o godz. 17.00 przed zachodnią ścianą gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (od strony ul. Lompy i Pl. Sejmu Śląskiego) rozpocznie się pikieta/manifestacja lekarzy z wielu miast województwa śląskiego (m.in. z Katowic, Zabrza, Jaworzna, Tychów, Ustronia, Częstochowy, Rybnika, Pszczyny, Zawiercia i Mysłowic) pod hasłem m.in. „Mniej lekarzy, więcej zgonów”.

Łączę wyrazy szacunku:

Maciej Niwiński

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL

Tel. +48501437140

E-mail:

maciejniwinski@wp.pl

slask@ozzl.org.pl