7 grudnia 2020

 

Komu z lekarzy przysługuje dodatek 100% za pracę przy zwalczaniu epidemii SARS CoV-2

Zamieszanie, jakie powstało w związku z uchwaleniem i publikacją ustawy z dnia 28 października 2020r o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 oraz zamieszczonym „w międzyczasie” Poleceniem Ministra Zdrowia z 1 listopada 2020r, skierowanym do NFZ spowodowało, że wielu dyrektorów szpitali nie wie (lub udaje, że nie wie) komu z lekarzy przysługuje ów 100% dodatek do dotychczasowego wynagrodzenia.

Wobec tego, opierając się na w/w ustawie (w wersji ostatecznej i opublikowanej) oraz na w/w Poleceniu MZ ,

ZK OZZL przedstawia następujące stanowisko:

 1. 1.Zgodnie z w/w ustawą z 28 października 2020r:

Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2 (Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia),przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osobom, którym wynagrodzenie ustalono na podstawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym, wynagrodzenie to wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który ono przysługuje.”,

 1. 2.Zgodnie z w/w Poleceniem MZ z dnia 1 listopada 2020r:

dodatek 100% do dotychczasowego wynagrodzenia przysługuje:

– lekarzom zatrudnionym w szpitalach II i III poziomu (zabezpieczenia „covidowego”), którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, nie ma przy tym znaczenia (nie jest zaznaczone w „Poleceniu”) czy lekarz pracuje na stałe na oddziale „covidowym” czy gdzie indziej w szpitalu (poradni przyszpitalnej) jeżeli tylko „uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS CoV – 2.

lekarzom, którzy wykonują swój zawód w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa, nie ma przy tym znaczenia (nie jest zaznaczone w „Poleceniu”) czy lekarz pracuje na stałe w SOR lub IP albo w zespołach ratownictwa medycznego czy tylko „wykonuje zawód” lekarza na SOR lub IP doraźnie np. konsultując chorych, nie zaznaczono również aby należało wykazać, że lekarz miał kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV-2.

UWAGA !

Nie ma również znaczenia (nie ma tego nigdzie zaznaczone w „Poleceniu”) jak długo, jak często lekarz „uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS CoV-2. Bezprawne są zatem żądania niektórych dyrektorów szpitali, aby lekarze sporządzali „raporty” minutowe i godzinowe z ich „kontaktów” z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie. Bezprawne jest też zaniżanie dodatku np. przez uwzględnienie tylko części etatu lub przez niewliczanie dyżurów. 

Warunkiem otrzymania przez dyrektora szpitala środków z NFZ (zgodnie ze w/w Poleceniem) na odpowiednie dodatki dla lekarzy walczących z epidemią jest zgłoszenie przez niego do NFZ spisu lekarzy, którzy są uprawnieni do takiego dodatku.

W związku z tym, że istnieje możliwość, iż dyrektorzy szpitali nie będą (z różnych powodów) chętni do tego, aby zgłaszać zbyt wielu lekarzy (ZK OZZL ma informacje, że wielu lekarzy uprawnionych do dodatku nie jest przez dyrektorów zgłaszanych) ZK OZZLapeluje do lekarzy aby sami występowali z własnej inicjatywy do dyrektorów szpitali i ew. innych zakładów leczniczych o wpisanie ich na listę   uprawnionych do 100% dodatku – jeżeli lekarz ci faktycznie udzielają świadczeń pacjentom zakażonym lub podejrzanym o zakażenie koronawirusem – bez względu na czas, częstotliwość i miejsce udzielania świadczeń, jeżeli tylko lekarze ci są zatrudnieni w szpitalu II lub III poziomu „covidowego” lub pracują (na stale lub doraźnie – konsultując chorych) na SOR lub IP dowolnego szpitala.

Linki do wymienianych wyżej aktów prawnych i komunikatu NFZ:

Ustawa:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-sytuacjom-19048341

Polecenie MZ :

file:///C:/Users/User/Downloads/1.11.2020_nowelizacja_polecenia_z_30.09.2020_z_uzasadnieniem%20(2).pdf  

 

Komunikat NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-medykow-jak-i-kiedy-bedzie-wyplacane,7863.html

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie