27 kwietnia 2012

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym wysłał kolejne pismo do prezesa NFZ wzywające go do wykreślenia z umów, jakie NFZ zawiera ze świadczeniodawcami – dotychczasowych zapisów o karach umownych z powodu niekonstytucyjności rozporządzenia ministra zdrowia, które umożliwia stosowanie tych kar.

 

Treść pisma poniżej:

 

Bydgoszcz dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

 

Pan

Jacek Paszkiewicz

Prezes NFZ

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

Dziękujemy za Pańskie wyjaśnienia (pismo z dnia 19 kwietnia br.) odnośnie naszych zarzutów dotyczących niekonstytucyjności przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jak zrozumieliśmy, w Pana ocenie NFZ nie może zrezygnować z tych zapisów o karach umownych, które wynikają z przepisów rozporządzenia MZ w sprawie OWU, bo Fundusz musi dbać o racjonalne, celowe i gospodarne wydatkowanie środków publicznych oraz musi stosować się do obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń.

 

Szanując Pański pogląd, musimy jednak stwierdzić, że się z nim stanowczo nie zgadzamy.

 

Jeżeli NFZ jest zobowiązany do przestrzegania ustaw, to tym bardziej jest zobowiązany do przestrzegania ustawy najważniejszej, jaką jest Konstytucja. Nasz wniosek o wykreślenie dotychczasowych zapisów o karach umownych zmierza właśnie do tego, aby – pozostając w zgodzie z ustawami i rozporządzeniami – nie łamać przy okazji Konstytucji.

 

Wbrew temu, co stara się Pan upowszechniać – również w wywiadach prasowych – lekarze nie uciekają od odpowiedzialności za swoje działanie, w tym również za wypisywanie recept. Rozumiemy również, że NFZ ma prawo do przeprowadzania kontroli w tym zakresie.  Zgadzamy się także z tym, że oszuści i naciągacze w tym zakresie powinni być karani. Jednak przepisy o karach umownych, jakie obowiązują obecnie w umowach podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodawcami i jakie próbuje Pan wprowadzić do umowy upoważniającej lekarzy prywatnie praktykujących do wypisywanie recept refundowanych, są nie do zaakceptowania, bo nie rozróżniają między lekarzami uczciwymi, a oszustami i naciągaczami.  Pozwalają na karanie lekarzy – bez ich winy, albo w sytuacjach tak niejasno określonych, że nawet lekarz dokładający największej staranności może być ukarany. Narodowy Fundusz Zdrowia, zwłaszcza w niektórych województwach, udowodnił, że stosuje przepisy prawa literalnie, a nie zgodnie z ich duchem, a zatem obawy lekarzy i świadczeniodawców, że mogą być ukarani niesłusznie – na podstawie obecnych zapisów o karach umownych – są uzasadnione. Gdyby nie były – Rząd i Sejm nie przychyliłby się do wniosku o ich uchylenie. Na pewno ma Pan tę świadomość, że uchylone przepisy art. 48 ust.8 ustawy o refundacji leków miały niemal dokładnie takie brzmienie, jak zapisy o karach umownych o usunięcie których wnioskujemy.

 

Wbrew temu, co Pan sugeruje, OZZL (podobnie jak i inne organizacje lekarskie) nie domaga się, aby NFZ rezygnował z zadań jakie wynikają z ustawy o świadczeniach oraz ustawy o  finansach publicznych, ani aby NFZ nie przestrzegał obowiązujących ustaw i rozporządzeń.  Jednak – co na pewno Pan przyzna – rozporządzenie MZ w sprawie OWU nie nakazuje NFZ-owi stosowanie kar umownych o treści jak w rozporządzeniu, ale jedynie umożliwia. NFZ pozostanie zatem w zgodzie z rozporządzeniem, gdy z takiej treści kar umownych zrezygnuje i podejmie konstruktywne rozmowy ze świadczeniodawcami na temat innej ich treści. W ten sposób NFZ nie złamie rozporządzenia, ale  też nie złamie Konstytucji, do przestrzegania której jest przecież również zobowiązany.

Wzywamy Pana ponownie do wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotychczasowych zapisów o karach umownych, gdyż są one nielegalne wobec niekonstytucyjności rozporządzenia, które pozwala na ich stosowanie. W dniu 26 kwietnia w całej Polsce tysiące świadczeniodawców złożą do swoich oddziałów NFZ indywidualne wnioski o wykreślenie w/w kar. Upadnie w ten sposób teza, że świadczeniodawcy zgadzają się na te kary i otworzy się prawna i faktyczna możliwość podjęcia negocjacji w sprawie nowych zapisów. Jeżeli Pan z niej nie skorzysta, udowodni Pan, że świadomie i celowo łamie Konstytucję.

 

Przesyłamy wyrazy szacunku

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie