23 listopada 2023

Kalendarium OZZL 2022-2026

2022

 

6 września 2022 – omówienie wydarzeń do tej daty, znajdują się w opracowanym przez byłego przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZL Krzysztofa Bukiela na 31-lecie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Kalendarium „Sześciolatka 2016-2022”, wydanym przez OZZL.

Poniższą kontynuację, na podstawie dokumentów związkowych, oficjalnej internetowej strony OZZL, materiałów mediowych i własnej wiedzy, opracował były wiceprzewodniczący, były sekretarz i obecny członek Zarządu Krajowego OZZL Ryszard Kijak.

 

15 września 2022 – Zarząd Krajowy OZZL poinformował o pierwszym wygranym procesie o zapłatę tzw. dodatku covidowego dla lekarza „kontraktowca”. Pozew dotyczył lekarza z województwa Kujawsko Pomorskiego i odnosił się do jednego miesiąca (po tym nastąpiły następne pozwy o kolejne miesiące). Kilka dni później, 26 września, podobny, pomyślny wyrok dla lekarza zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej, zapadł w Białymstoku, na kwotę 40 tys. zł. Te korzystne orzeczenia były pierwszymi dotyczącymi lekarzy udzielających świadczeń na zasadzie kontraktu, ale nie pierwszymi wygranymi w ogóle. Wcześniej prawnicy OZZL wygrali już wiele innych procesów w sprawach dotyczących lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

26 września 2022 – ZK OZZL w oświadczeniu wezwał prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, aby dokładnie określił: jakie „grupy” miał na myśli, kto do nich należy i w jaki sposób blokują one naprawę publicznego lecznictwa w naszym kraju. Wezwanie to nastąpiło w związku z wypowiedzią prezesa (24 września na spotkaniu z wyborcami), w której dał on do zrozumienia, że na przeszkodzie do poprawy sytuacji w publicznej ochronie zdrowia stoją „pewne bardzo wpływowe grupy, które chcą traktować służbę zdrowia jak biznes”.

Z drugiej strony, z innych wypowiedzi prezesa PiS oraz innych osób z partii rządzącej (np. posła Bolesława Piechy) może wynikać, że winę za brak poprawy sytuacji w publicznym lecznictwie ponoszą lekarze, którzy łączą pracę w publicznych szpitalach z pracą w praktyce prywatnej i wykorzystują w ten sposób środki publiczne dla własnych zysków.

OZZL przypomniał, że 27 lipca ZK OZZL zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z wnioskiem o podjęcie dwustronnych rozmów (MZ – lekarze reprezentowani przez OZZL i NRL), które doprowadzą do tego, aby lekarze nie łączyli pracy w publicznej ochronie zdrowia z pracą w praktyce prywatnej. OZZL zgadza się w tym zakresie z prezesem PiS, że lekarze pracujący „na wyłączność” w publicznych szpitalach powinni być za to „bardzo dobrze wynagradzani” (prezes PiS zaproponował 60-80 tys. zł miesięcznie dla najlepszych lekarzy). Mimo upływu dwóch miesięcy od ww. listu OZZL do ministra zdrowia, adresat nie odpowiedział w żaden sposób na ten wniosek. Nie odpowiedział on również na pismo przypominające, wysłane 5 września.

Oświadczenie kończyło się konstatacją, iż brak pozytywnej, a nawet – jakiejkolwiek, reakcji ministra Niedzielskiego na konstruktywne postulaty OZZL, wychodzące naprzeciw propozycjom prezesa PiS, mogą sugerować, że owe „wpływowe grupy” blokujące naprawę publicznej ochrony zdrowia w naszym kraju, ulokowane są w samym Rządzie RP.

 

14-15 października 2022 – w Gdańsku debatował XVI Krajowy Zjazd Delegatów OZZL. Obrady zdominował fakt decyzji Krzysztofa Bukiela, założyciela i dotychczasowego charyzmatycznego przewodniczącego OZZL, który od początku istnienia Związku, nieprzerwanie nim kierował przez 31 lat, o rezygnacji z kandydowania na funkcję przewodniczącego w kolejnej kadencji.

Swoją decyzję uzasadnił chęcią umożliwienia przewodniczenia Związkowi komuś innemu, jeśli jego osoba stanowiłaby przeszkodę w poprawie skuteczności działania OZZL. Przyznał też, iż prawdopodobnie zabrakło mu już energii do uczestniczenia w rozmowach z rządzącymi i z Ministerstwem Zdrowia, gdzie nie da się dostrzec woli do merytorycznego dialogu i gdzie są ignorowane związkowe argumenty.

Wiążę szczególne nadzieje z osobą przewodniczącego NRL Łukasza Jankowskiego, który wywodzi się z Porozumienia Rezydentów OZZL. Ma zatem doświadczenie w pracy związkowej, co powinno przyczynić się do ułożenia dobrej współpracy pomiędzy samorządem a związkiem, przynajmniej w zakresie warunków pracy i płacy lekarzy. Obydwie organizacje powinny wspólnie występować do Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji z jednolitym stanowiskiem” – dodał Krzysztof Bukiel.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wziął udział w Zjeździe w podwójnej roli, jako gość zaproszony reprezentujący samorząd lekarski, oraz jako delegat Regionu Mazowieckiego OZZL.

Związek zawodowy to odwaga, niezgoda na trzeszczącą rzeczywistość, dbałość o dobro wspólne. Związkowcy wiedzą najlepiej, że nawet mała zmiana w dyżurce czy na oddziale ma wpływ na zmiany na lepsze w całym systemie” – stwierdził Łukasz Jankowski. – „Życzę, aby warunki zewnętrzne zmieniły się na tyle, aby OZZL nie musiał już walczyć, ale razem z dyrektorami szpitali i rządzącymi mógł zająć się dbaniem o dobre warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów”.

Nową przewodniczącą Zarządu Krajowego OZZL została Grażyna Cebula-Kubat z Częstochowy, delegatka Regionu Śląskiego, dotychczasowa wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL. W swoim wystąpieniu przewodnicząca wymieniła najważniejsze problemy środowiska lekarskiego, na których Związek skupia swoją uwagę. W pierwszym rzędzie jest to kreowanie kultury bezpieczeństwa w polskich szpitalach, zarówno dla lekarza jak i pacjenta. Należy dążyć do określenia norm zatrudnienia lekarzy, ograniczenia liczby godzin pracy, aby pacjent nie ucierpiał z powodu braków kadrowych i przemęczenia medyków.

Związek będzie kontynuował działania prowadzące do zniesienia obowiązku określania refundacji przy wypisywaniu recept i do odciążenia lekarzy od nadmiernych obowiązków biurokratycznych. Nadal będziemy dążyć do uzyskania minimalnego poziomu wynagrodzenia specjalisty w wysokości 3-krotności średniej płacy krajowej. Związek będzie reagował na przypadki mobbingu, promował kulturę organizacji pracy, a co za tym idzie – i kulturę leczenia chorych. Trzeba też w dalszym ciągu prowadzić walkę na rzecz leczenia na zasadzie no fault, zgodnego z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej, ale bez obaw przed zarzutami prokuratorskimi, w przypadku podejmowania działań ratujących życie i zdrowie pacjenta” – podkreśliła Grażyna Cebula-Kubat.

 

8 listopada 2022 – w hotelu Mercure w Warszawie OZZL zorganizował konferencję prasową, na której przewodnicząca Związku Grażyna Cebula-Kubat omówiła zrealizowane wspólnie z portalem Medycyna Praktyczna badania „Lekarz na rynku pracy. Jak zmienia się rynek pracy lekarzy i lekarz jako pracownik 2020-2022”. W badaniu 2020 wzięło udział 2030 a w 2022 roku 1789 lekarzy. Badanie wykonano w formie ankiety internetowej. Szczegóły dostępne są w Aktualnościach oficjalnej internetowej strony OZZL.

 

9 listopada 2022 – Zarząd Krajowy opublikował przyjętą do realizacji „STRATEGIĘ DZIAŁAŃ OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO LEKARZY NA LATA 2022-2026”

Jesteśmy tam gdzie decyduje się o naszych sprawach:

 • OZZL zajmuje głos i jest tam, gdzie toczy się ważna dyskusja na temat systemu ochrony zdrowia, w który nierozerwalnie wpisany jest lekarz.

Bezpieczny pacjent/bezpieczny lekarz. Kreowanie kultury bezpieczeństwa w polskich szpitalach.

 • NORMY ZATRUDNIENIA: OZZL pracuje nad zmianami legislacyjnymi określającymi normy zatrudnienia dla lekarzy;
 • OGRANICZENIE ILOŚCI GODZIN PRACY – JAKOŚĆ LECZENIA. OZZL będzie wypracowywać rozwiązania legislacyjne i budować świadomość społeczną wśród lekarzy i pacjentów dotyczącą zagrożeń płynących z nadmiernego obciążenia ilością godzin pracy.
 • KULTURA ORGANIZACJI – KULTURA LECZENIA. OZZL promuje dobre praktyki organizacji pracy w szpitalach, które sprzyjają efektywnej pracy i kulturze leczenia. O strukturze szpitali i placówek medycznych powinno się myśleć jako o jednostkach zależności rozbudowanej budując równolegle kulturę większego szacunku dla siebie nawzajem a nie traktowanie z góry z tytułu posiadanego stanowiska, doświadczenia zawodowego i tytułu naukowego.
 • STOP MOBBINGOWI. OZZL powoła komisję ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, która będzie działała na rzecz kreowania dobrych praktyk w szpitalach i placówkach.
 • NO FAULT – LECZENIE BEZ LĘKU I PRESJI PROKURATORA. OZZL chce walczyć na rzecz leczenia zgodnego z najnowszymi osiągnieciami wiedzy medycznej bez obaw w przypadku podejmowania działań i procedur w walce o życie i zdrowie pacjenta.

Lekarz jest od leczenia.

 • REFUNDACJA PO STRONIE NFZ. OZZL działa na rzecz zniesienia obowiązku refundacji przy wypisywaniu recept.
 • STOP BIUROKRACJI. Odciążenie lekarza od nadmiernej biurokracji – wprowadzenie efektywnych systemów elektronicznych i asystentek medycznych.

Trudna i odpowiedzialna. Praca godne wynagrodzenia.

 • OZZL walczy o zmianę ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w kierunku: 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty; 2,5 dla lekarzy specjalizujących się w trybie rezydenckim i pozarezydenckim, 2,0 dla lekarza bez specjalizacji i 1,5 dla stażysty.

Społeczeństwo z nami!

 • OZZL pracuje na rzecz poprawy wizerunku lekarzy w mediach oraz ich odbioru społecznego. Uzyskanie wsparcia społecznego dla lekarzy w ich działaniach o poprawę warunków pracy i podwyższenia współczynnika wynagrodzeń w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

2023

13 stycznia 2023 – Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL), do którego należy: Porozumienie Zielonogórskie, Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów „Skalpel”, Porozumienie Rezydentów, Naczelna Rada Lekarska i OZZL, wystosowało do parlamentarzystów apel o uwzględnienie uwag POL do rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. (Apel został ponowiony 29 marca 2023).

Dokument stwierdzał, że projekt wypacza pojęcia jakości i bezpieczeństwa. Zawarte w nim regulacje i mechanizmy nie przełożą się na realną poprawę jakości i bezpieczeństwa, proponowane przepisy nie są odpowiedzią na potrzeby pacjentów dotyczące stworzenia skutecznego systemu kompensacji szkód medycznych. Projekt nie uwzględnia postulatów środowisk medycznych związanych z bezpieczeństwem wykonywania zawodu, opiera się na założeniach sprzecznych z postulowanym przez środowisko systemem bezpieczeństwa leczenia opartym na idei no-fault.

Autorzy zwracali uwagę na niezgodność rządowego projektu z Rekomendacjami Rady Europy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów i zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w opiece zdrowotnej, przyjętymi przez Komitet Ministrów 24 maja 2006. Do dziś Polska jest jedynym krajem współtworzącym, który ich nie wdrożył.

 

7 lutego 2023 – Związek otrzymał opracowanie przeprowadzonego przez „brainlab” w grudniu 2022 sondażu opinii Polaków na temat pogoni lekarzy za pieniądzem i kolejek do lekarza. Respondentom zadano pytanie: „czy zgadzasz się ze stwierdzeniem Jarosława Kaczyńskiego, że ‘w środowisku lekarskim pogoń za pieniądzem jest zbyt duża i trzeba coś z tym zrobić’? I drugie pytanie: „czy według Ciebie (na podstawie doświadczeń Twoich lub Twoich bliskich) kolejka do lekarza w publicznej ochronie zdrowia w ostatnim roku wydłużyła się/pozostała bez zmian/skróciła się?” Ponad połowa Polaków (54%) stwierdziło, że w ostatnim roku kolejki do lekarzy wydłużyły się. Na temat wypowiedzi Kaczyńskiego, Polacy byli podzieleni w swoich opiniach. 41% zgadzało się z tą opinią, natomiast 32% krytykowało ją.

 

9 marca 2023 – podczas gali VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, który jest jedną z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia, została ogłoszona lista Kobiet Rynku Zdrowia – najbardziej wpływowych kobiet w polskiej ochronie zdrowia. Nagrody te mają za zadanie wyróżnić menadżerki, lekarki, naukowczynie, badaczki, polityczki, urzędniczki, działaczki społeczne oraz przedstawicielki organizacji działających na rzecz pacjentów, pacjentek i rozwoju ochrony zdrowia.

Na tej liście, na miejscu 35. znalazła się przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – Grażyna Cebula-Kubat. Miejsce 50. zajęła Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

 

27 marca 2023 – Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych uchwalił „Zasady wyborcze zarządów wojewódzkich i struktur terenowych FZZ”. W związku z przyjęciem OZZL 24 czerwca 2021 w poczet organizacji członkowskich Forum Związków Zawodowych, przedstawiciele Związku nabyli czynne i bierne prawo udziału w wyborach do władz FZZ.

Wstąpienie do FZZ, jednej z trzech największych w Polsce central związkowych, organizacji reprezentatywnej w rozumieniu zapisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, spowodowało, iż z mocy prawa OZZL stał się reprezentatywny w świetle tej ustawy, a tym samym korzysta z uprawnień zakładowych i ponadzakładowych przysługujących organizacji reprezentatywnej. Przedstawicielkami OZZL w FZZ zostały Grażyna Cebula-Kubat i Małgorzata Zatke-Witkowska.

 

30 marca 2023 – Senat odrzucił w całości projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (dalej jako „Ustawa”). Mimo wielu zmian w stosunku do pierwotnej wersji wniesionej do Sejmu 22 grudnia 2022 w druku 2898 jako projektu rządowego, wzbudzał on wciąż kontrowersje w środowisku medycznym. Trafił do Senatu po tym, gdy 9 marca został uchwalony przez Sejm większością 3 głosów.

 

3 kwietnia 2023 – OZZL zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie Ustawy w trybie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jako zawierającej rozwiązania niekonstytucyjne, szkodliwe dla pacjentów oraz lekarzy, niezgodne z rekomendacjami Komitetu Ministrów Rady Europy, a także zawierającej przepisy umożliwiające defraudację olbrzymich kwot. Związek motywował tym, iż Ustawa jest nieskuteczna i nie uwzględnia rozwiązań wynikających z licznych badań naukowych oraz wieloletniej praktyki krajów posiadających dobrze zorganizowane systemy opieki zdrowotnej.

Oczywiście Pan Prezydent nie był łaskaw. Oczywiście.

 

14 kwietnia 2023 – za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej Ustawę w całości, głosowało jedynie 224 posłów, a bezwzględna większość konieczna do odrzucenia uchwały wynosiła 225 głosów. Tak więc uchwała Senatu odrzucająca ustawę o jakości w całości została utrzymana w mocy większością 1 głosu.

Naczelna Izba Lekarska uznała to za wspólny sukces wraz z Porozumieniem Zielonogórskim, OZZL, PR OZZL oraz wszystkimi samorządami zawodów medycznych (Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Aptekarską, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Radą Fizjoterapeutów), a także z wieloma innymi organizacjami.

 

17 kwietnia 2023 – środowisko lekarskie zwołało konferencję prasową Porozumienia Organizacji Lekarskich z udziałem przedstawicieli NIL, Porozumienia Zielonogórskiego, OZZL i PR OZZL. Stwierdzono, że szkodliwa ustawa zarówno dla pacjentów jak i medyków, nareszcie trafiła do kosza. W ten sposób udało się uchronić lekarzy, pracowników medycznych oraz pacjentów przed fatalnymi skutkami rządowej ustawy.

Odtrąbiono sukces. Jak się okazało, przedwcześnie. I to grubo przedwcześnie.

 

19 maja 2023 – niezrażony początkowym niepowodzeniem, minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadził do Sejmu nowy projekt Ustawy (tym razem jako poselski), z treścią nieco zmienioną w porównaniu z poprzednią wersją – druk 3260, który błyskawicznie, z prędkością kosmiczną został poddany obróbce parlamentarnej.

 

16 czerwca 2023 – większością 8 głosów, Sejm uchwalił Ustawę. 13 lipca Senat konsekwentnie odrzucił ją, podobnie jak jej pierwsze wcielenie. 28 lipca Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą ten produkt większością 12 głosów i tym samym Ustawę przyjęto, a prezydent podpisał ją 2 sierpnia. Ciach, mach i już. I gotowe.

 

13 lipca 2023 – przy ul. Miodowej w Warszawie, pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia, OZZL protestował przeciwko bezprawnie wprowadzonym limitom liczby recept możliwych do wystawienia przez lekarzy, ograniczającym prawa pacjenta, stwarzającym ryzyko braku dostępu do leków w nagłych przypadkach. Rozwiązanie wprowadzone przez ministra zdrowia miało być próbą ukrócenia patologicznej działalności receptomatów.

Przedstawiciele ZK OZZL, PR OZZL oraz Porozumienia Chirurgów „Skalpel”, zgadzając się z koniecznością uregulowania procederu uprawianego przez receptomaty, negowali jednak drogę przyjętą przez ministra zdrowia do osiągnięcia tego celu. Mówili na konferencji o negatywnych skutkach wprowadzenia limitu i nielegalności tego działania, wzywając ministra do wycofania się z bezprawnie wprowadzonego limitu recept, dopóki nie doszło do żadnej tragedii.

 

25 lipca 2023 – w odpowiedzi na apel lekarzy z 13 lipca, na oficjalnym profilu Ministerstwa Zdrowia na Twitterze, pojawiły się oszczerstwa, pomawiające OZZL o działanie z niskich pobudek i godzące w dobre imię Związku. MZ insynuowało mianowicie, iż „wprowadzenie limitu wystawiania recept nie dotknęło całego środowiska lekarskiego, a wyłącznie grupę, która czerpie rzekome zyski z wypisywania recept”.

„Powyższe pozostaje przy tym kłamstwem oraz godzi w dobre imię protestujących lekarzy oraz renomę organizacji, jaką jest OZZL” – stwierdzili przedstawiciele Związku i wezwali ministerstwo do opublikowania przeprosin oraz zaniechania naruszania dóbr osobistych protestujących lekarzy. A ponieważ nie doczekali się tego, poinformowali więc media o złożeniu pozwu w tej sprawie przeciwko urzędowi kierowanemu przez Niedzielskiego.

 

4 sierpnia 2023 – aby przypisać kłamstwo lekarzowi (nb. byłemu przewodniczącemu Porozumienia Rezydentów OZZL) który publicznie skrytykował działanie systemu e-recept wprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, informując w @FaktyTVN, że w szpitalu, w którym pracuje, nie było możliwości wystawiania recept pacjentom na niektóre leki, minister zdrowia Adam Niedzielski dotarł do bazy danych i ujawnił na Twitterze, podając imię, nazwisko oraz miejsce pracy owego lekarza, iż „wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych”.

Ujawnienie przez ministra zdrowia wrażliwych informacji jest jawnym złamaniem Konstytucji RP, krytyczna wypowiedź obywatela w stosunku do ministra nie może stanowić powodu do lustrowania prywatności obywatela i ujawniania jakichkolwiek informacji o jego życiu prywatnym” – oświadczył prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

 

8 sierpnia 2023 – Adam Niedzielski został zmuszony do podania się do dymisji, która została przyjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego, a 10 sierpnia prezydent odwołał go ze stanowiska. Bezpośrednią przyczyną była kompromitacja ministra, polegająca na wtargnięciu do bazy danych wrażliwych obywatela i publicznym ich  ujawnieniu.

 

15 września 2023 – ZK uchwalił wsparcie działań Oddziału Terenowego OZZL przy Samodzielnym Publicznym Klinicznym Nr 4 w Lublinie w ramach prowadzonego sporu zbiorowego w zakresie organizowania kampanii medialnych, konferencji prasowych, akcji outdoorowych i obecności przedstawicieli Zarządu Krajowego na kluczowych spotkaniach z dyrekcją oraz interwencji u władz uczelni będącej podmiotem tworzącym.

 

25 września 2023 – do wojewodów Związek wystąpił o udostępnienie informacji w zakresie danych o likwidacji lub zaprzestaniu działalności leczniczej szpitali i oddziałów szpitalnych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 z podziałem na specjalizacje. Wszystkie urzędy wojewódzkie odpowiedziały, z wyjątkiem szczecińskiego.

 

30 września 2023 – pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia, OZZL wraz z Porozumieniem Rezydentów OZZL zorganizował ponadtysięczną manifestację pod hasłem „Protest lekarzy – w ochronie zdrowia pacjentów”. Protestowano przeciwko degradacji jakości kształcenia lekarzy, nadmiernym wymogom biurokratycznym, przeciążeniu pracą, niedofinansowaniu systemu znacznie odbiegającym od standardów europejskich przejawiającym się m.in. wciąż wydłużającymi się kolejkami do specjalistów i do szpitali, oraz wieloma innymi patologiami.

Ten protest to próba wyegzekwowania zmian w ochronie zdrowia, gwarantujących jakość leczenia i bezpieczeństwo dla pacjentów, ale również dla lekarzy i całego personelu pracującego w publicznej ochronie zdrowia” – stwierdziła przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat.

Jesteśmy tu wszyscy, bo zależy nam na godnej opiece zdrowotnej w naszym kraju. Wszyscy chcemy, by polskiego pacjenta leczył dobrze wykształcony, nie wypalony lekarz pracujący w dofinansowanym systemie” – mówił Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

Chcemy mieć czas dla każdego pacjenta i nie być przy tym wypalonym zawodowo. Chcemy, żeby każdy otrzymał opiekę taką, na jaką zasługuje. Dlatego tak ważne są normy zatrudnienia, o które walczymy” – uzupełniała Natalia Sot-Muszyńska, sekretarz ZK OZZL.

 

18 października 2023 – przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat uczestniczyła w XIX Forum Rynku Zdrowia, na którym dyskutowano o najważniejszych tematach dla polskiej ochrony zdrowia.

Powinna się zmienić organizacja ochrony zdrowia. Powinna być organizacja ochrony zdrowia partnerska, a więc powinny być interdyscyplinarne zespoły terapeutyczne. Nie zapominajmy o zawodach niemedycznych, ponieważ szpital to jest sieć naczyń połączonych. Potrzebni jesteśmy wszyscy. Dlatego jest nam potrzebny dialog merytoryczny, który będzie skutkował ustawami, zarządzeniami czy wyprowadzeniem nowych standardów, które będą podstawą do naszego działania. Potrzebna jest reforma systemu ochrony zdrowia, która będzie nam dawała kompleksową i skoordynowaną opiekę dla pacjentów w okresie przedszpitalnym, szpitalnym i poszpitalnym. Ponadto, ta reforma powinna dać bezpieczeństwo finansowe wszystkim placówkom medycznym. Kreowane bezpieczeństwo w szpitalach będzie warunkowało to, że młodzi adepci sztuki medycznej nie będą wyjeżdżać za granicę” – powiedziała m.in. przewodnicząca OZZL.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie