22 stycznia 2014

 

 

OPINIA PRAWNA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art.4 zobowiązuje do udostępniania informacji publicznej po pierwsze – władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, jeżeli mają informacje publiczne i po drugie – organizacje związkowe i pracodawców oraz partie polityczne.

Jednakże. aby związek zawodowy podlegał temu obowiązkowi, musi być reprezentatywny w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Za reprezentatywne organizacje związkowe,  w myśl art. 6 ust. 2 tej ustawy uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1) zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących pracownikami,

  2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy  rodzaj działalności jest określony w więcej niż połowie sekcji  Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach  o statystyce publicznej.

Jak widać, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy nie jest reprezentatywny w tym rozumieniu, co oznacza, że ani Zarząd Krajowy, ani Zarządy Regionów i Zarządy Terenowe, nie są obowiązane do udostępniania informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a tym bardziej do umożliwiania wglądu w dokumenty Związku.

Pewne ściśle określone obowiązki informacyjne i skutki ich niedopełnienia wynikają natomiast z przepisów przepisy ustawy o związkach zawodowych, a w tym informacja o liczbie członków Oddziału Terenowego(również międzyzakładowego), informacja o pracownikach podlegających obronie przez OT OZZL, wskazanie pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie związkowej.

Z szacunkiem

Jacek Marczak

Radca prawny