10 lutego 2021

Przypominamy:

 

Jakiś czas temu ZK OZZL podjął uchwałę która nakazywała podjęcie przygotowań do ew. sporów zbiorowych organizacji terenowych (zakładowych i międzyzakładowych) OZZL w przypadku gdy rozmowy z MZ w sprawie nowelizacji ustawy o płacach minimalnych skończą się fiaskiem. OZZL domaga się podniesienia wysokości tzw. współczynnika pracy dla lekarzy.  

Współczynniki te określają wysokość pensji zasadniczej danej grupy zawodowej w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarca za rok ubiegły. OZZL postuluje aby współczynnik dla lekarzy specjalistów wynosił 3, a dla rezydentów i innych specjalizujących się – 2. OZZL zgłosił też gotowość kompromisu w tej sprawie – np. w takiej postaci, że za gwarancję odpowiednio wysokiego współczynnika lekarz byłby zobowiązany do pracy „na wylączność” u danego pracodawcy.  

 

  

W dniu 5 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie w tej sprawie w ramach tzw. Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia (wraz z zaproszonymi gośćmi, w tej liczbie z przedtawicielami OZZL i PR OZZL). Kolejne posiedzenia mają się odyć w dniach 10 lutego, 17 lutego i 26 lutego. 

 

Dzięki uprzejmości OZZPiP (należącego do centrali związkowej Forum ZZ) przedstawiciel OZZL i PR OZZL uczestniczą w tych spotkaniach na zasadzie ekspertów. 

 

Dzisiejsze (10 lutego 2021 r) pierwsze spotkanie w omawianej wyżej sprawie nie wzbudziło wielkich nadziei na pomyślne negocjacje. 

 

Wobec powyższego podjęcie przygotowań do przeprowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy przez organizacje terenowe (zakładowe i międzyzakładowe) OZZL stają się uzasadnione. Dlatego przedstawiamy niżej kroki, jakie powinny być podjęte przez OT OZZL, które chcą wejść w spór zbiorowy z dyrekcją:

 

  

Jak wejść w spór zbiorowy i przeprowadzić strajk

instrukcja dla organizacji terenowej OZZL

 

 

Procedura sporu zbiorowego jest opisana w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Najważniejsze fakty dotyczące sporu zbiorowego:

 

Spór może prowadzić wyłącznie związek zawodowy z pracodawcą.

 

Przedmiotem sporu mogą być – poza wyjątkami – sprawy dotyczące (zbiorowych, nie indywidualnych) warunków pracy i płacy pracowników.

 

Jest określona procedura sporu, którą trzeba wypełnić. Na jej końcu jest strajk.

 

 

Etapy sporu zbiorowego:

zgłoszenie żądań związku zawodowego wobec pracodawcy,

rokowania (negocjacje), kończą się podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności, w którym każda ze stron przedstawia swoje stanowisko,

mediacje czyli negocjacje z udziałem mediatora, którego ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego, a jeżeli nie porozumieją się w ciągu 5 dni w tej sprawie, mediatora wskazuje minister pracy (z odpowiedniej listy); mediacje kończą się podpisaniem porozumienia albo sporządzeniem protokołu rozbieżności; nieosiągnięcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia strajku; dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu i nie wcześniej niż 5 dni po jego ogłoszeniu,

– strajk ostrzegawczy (ewentualnie), ZZ może przeprowadzić jednorazowo i na czas nie dłuższy niż 2 godziny – w przypadku, gdy przebieg postępowania mediacyjnego uzasadnia ocenę, że nie doprowadzi ono do rozwiązania sporu,

– arbitraż (ewentualnie): związek zawodowy może (nie ogłaszając strajku) podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego, którego rozstrzygnięcie jest wiążące lub nie jest (to zależy jak ustalą wcześnie strony sporu zbiorowego)

-strajk (po przeprowadzeniu referendum strajkowego): polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy, udział w strajku jest dobrowolny, niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku strajku na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

referendum strajkowe: czyli pytanie o zgodę pracowników zakładu na strajk, strajk jest możliwy po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

 

 

 

 

Instrukcja przeprowadzenia kolejnych etapów sporu zbiorowego – krok po kroku

 

1.

Zwołać Ogólne Zebranie Członków OZZL w swoim zakładzie pracy, a gdy organizacja ma charakter organizacji międzyzakładowej – ogólne zebranie członków OZZL z wszystkich zakładów objętych organizacją. O terminie zebrania powiadomić na co najmniej 14 dni przedtem. Celem Ogólnego Zebrania będzie podjęcie uchwały o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą oraz określenie żądań będących podstawą tego sporu.

———————————————Treść uchwały: ——————————————-

Zebranie Ogólne Członków OZZL podejmuje decyzję o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą. Podstawą sporu są następujące żądania:  

 1. Zapewnienie lekarzom zatrudnionych na podstawie umowy w szpitalu, w którym funkcjonuje OT OZZL (pracujących na stałe na oddziałach szpitalnych lub/albo wyłącznie w poradniach przyszpitalnych) 
 2.  – minimalnej płacy zasadniczej w wysokości powiązanej z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
  • Dla lekarza ze specjalizacją 3X przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
  • Dla lekarza odbywającego specjalizację: 2X przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
 3. Wprowadzenie płatnego 14 dniowego urlopu szkoleniowego rocznie dla lekarzy (z wyjątkiem lekarzy stażystów).
 4. Coroczna waloryzacja wysokości płacy gwarantowanej od 1 lipca danego roku – zgodnie ze wskaźnikami wskazanymi w pkt 1 w odniesieniu do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

Oczekiwany termin realizacji w/w żądań – wpisać datę

Niespełnienie żądań w w/w terminie będzie oznaczało rozpoczęcie sporu zbiorowego związku z pracodawcą, zgodnie z art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, co umożliwia związkowi zawodowemu zorganizowanie akcji protestacyjnej i – ostatecznie – strajku.

Zarząd OT OZZL ulegnie przekształceniu w Komitet Strajkowy, który ma prawo wyboru Zespołu Negocjacyjnego do prowadzenia rokowań z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego.

——————————————————koniec uchwały—————————————-

 

2.

Wystąpić do dyrekcji z pismem, zawierającym żądania będące podstawą sporu zbiorowego.

 

————Treść listu do dyrekcji z żądaniami stanowiącymi podstawę sporu zbiorowego——

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – Organizacja Terenowa w …….. tutaj nazwa zakładu pracy …… , działając na podstawie art. 1 i art. 7 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, występuje do dyrekcji ….tutaj nazwa zakładu pracy……. z następującymi żądaniami:

 1. Zapewnienie lekarzom zatrudnionych na podstawie umowy w szpitalu, w którym funkcjonuje OT OZZL (pracujących na stałe na oddziałach szpitalnych lub/albo wyłącznie w poradniach przyszpitalnych) – minimalnej płacy zasadniczej w wysokości powiązanej z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zgodnie z poniższymi wskaźnikami:
  • Dla lekarza ze specjalizacją 3X przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
  • Dla lekarza odbywającego specjalizację: 2X przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
 2. Wprowadzenie płatnego 14 dniowego urlopu szkoleniowego rocznie dla lekarzy (z wyjątkiem lekarzy stażystów).
 3. Coroczna waloryzacja wysokości płacy gwarantowanej od 1 lipca danego roku – zgodnie ze wskaźnikami wskazanymi w pkt 1 w odniesieniu do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”  

Oczekiwany termin realizacji w/w żądań – tutaj wpisać datę

Niespełnienie żądań w w/w terminie będzie oznaczało rozpoczęcie sporu zbiorowego związku z pracodawcą, zgodnie z art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, co umożliwia związkowi zawodowemu zorganizowanie akcji protestacyjnej i – ostatecznie – strajku.

Zarząd OT OZZL ulegnie przekształceniu w Komitet Strajkowy, który ma prawo wyboru Zespołu Negocjacyjnego do prowadzenia rokowań z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego.

O formie i terminie ewentualnej akcji protestacyjnej lub strajku związek powiadomi pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

——————————————koniec listu do dyrekcji —————————————-

 

 

 

3.

W dzień po upływie terminu wyznaczonego do spełnienia żądań – wysłać list do dyrekcji jak niżej:

 

————————————— treść listu do dyrekcji —————————————:

Dyrekcja …………

……………

Szanowni Państwo,

Zarząd Terenowy OZZL przy ……… informuje, że w związku z niespełnieniem przez dyrekcję ……………. żądań przedstawionych przez OZZL w piśmie z dnia ……….będących podstawą sporu zbiorowego, zgodnie z zapowiedzią – przekształca się w Komitet Strajkowy OZZL przy ……………….. .

Jednocześnie Komitet Strajkowy ustanawia pełnomocników do prowadzenia negocjacji w ramach sporu zbiorowego z dyrekcją w osobach: ………….

Pełnomocnicy ci tworzą Zespół Negocjacyjny mający wyłączne prawo do prowadzenia negocjacji w sprawie postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego oraz do podpisania porozumienia kończącego lub zawieszającego strajk.

Zarząd Terenowy OZZL (Komitet Strajkowy OZZL) przy ………………. ,

—————————————-koniec pisma do dyrekcji ——————————————

 

4.

Jeżeli dyrekcja będzie przedłużać rokowania, wynajdując coraz to nowe przeszkody – należy wysłać list o treści jak niżej.

—–treść listu Zespołu Negocjacyjnego do dyrekcji w sprawie przedłużania rokowań —-

Dyrekcja …. ………….. w ….

….

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużaniem przez dyrekcję ….. rokowań prowadzonych w ramach sporu zbiorowego, prowadzonego przez OZZL, oświadczamy, że nie widzimy żadnych obiektywnych powodów, które uzasadniałyby dalsze prowadzenie rokowań. W związku z powyższym stwierdzamy, że jeżeli rokowania w przedmiotowej sprawie nie zostaną zakończone do dnia: …………. OZZL potraktuje działania dyrekcji jako świadome i celowe, bezprawne utrudnianie prowadzenia legalnego sporu zbiorowego przez pracodawcę, co umożliwia, zgodnie z art. 17 ust. 2 zdanie drugie, ogłoszenie strajku przez związek zawodowy, bez konieczności podejmowania innych kroków przewidzianych w procedurze sporu zbiorowego.

Zespół Negocjacyjny OZZL

Imiona i nazwiska

———————————————-koniec treści listu ——————————————–

 

5.

W przypadku nieuzasadnionego merytorycznie przedłużania mediacji, należy wysłać podobny do poprzedniego list do dyrekcji.

—-treść listu Zespołu Negocjacyjnego do dyrekcji w sprawie przedłużania mediacji ——

 

Dyrekcja …. SPZOZ w ….

….

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużaniem przez dyrekcję ….. rokowań z udziałem mediatora (mediacji) w ramach sporu zbiorowego, prowadzonego przez OZZL, oświadczamy, że nie widzimy żadnych obiektywnych powodów, które uzasadniałyby dalsze prowadzenie tych rokowań. W związku z powyższym stwierdzamy, że jeżeli rokowania (z udziałem mediatora) w przedmiotowej sprawie nie zostaną zakończone do dnia: ………….. OZZL potraktuje działania dyrekcji jako świadome i celowe, bezprawne utrudnianie prowadzenia legalnego sporu zbiorowego przez pracodawcę, co umożliwia, zgodnie z art. 17 ust. 2 zdanie drugie, ogłoszenie strajku przez związek zawodowy, bez konieczności podejmowania innych kroków przewidzianych w procedurze sporu zbiorowego.

Zespół Negocjacyjny OZZL

Imiona i nazwiska

……………..

……………….

………………

…………………………….. koniec listu Zespołu Negocjacyjnego ———————-

 

6.

Przeprowadzenie referendum strajkowego. – należy przeprowadzić referendum, gdy mediacje nie zakończą się porozumieniem ale podpisaniem protokołu rozbieżności i związek nie korzysta z możliwości arbitrażu ( ZK OZZL NIE ZALECA KORZYSTANIA Z ARBITRAŻU!)

 

Referendum przeprowadzamy wśród WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZPITALA.

Najlepszym sposobem jest PRZEPROWADZENIE REFERENDUM RAZEM Z OZZPiP – czyli razem z tymi organizacjami zakładowymi związku zawodowego pielęgniarek i położnych, które przystąpiły do sporów zbiorowych.

Nie ma ograniczeń czasowych co do długości przeprowadzania referendum. Można je prowadzić b. długo – aż osiągnie się wymaganą liczbę biorących udział (co najmniej 50% „załogi” zakładu. Forma przeprowadzania referendum też nie jest określona, może zatem być dowolna, byleby tylko nie naruszyć zasad dobrowolności oraz ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWAĆ zarówno udział określonej osoby w referendum, jak i wyniki referendum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie