25 stycznia 2011

Komunikat prasowy,jaki przyszedł na adres ZK OZZL:

            Uproszczenie zasad leczenia za granicą
 
             Strasburg, 19/01/2011.  Parlament Europejski opowiedział się za 
uproszczeniem zasad leczenia za granicą. W środę posłowie przyjęli projekt 
nowej dyrektywy, która reguluje kluczowe dla pacjentów kwestie, takie jak 
zwrot kosztów opieki medycznej i zasady uzyskiwania stosownych pozwoleń w 
sytuacjach, gdy będą one wymagane.
 
             Posłowie przyjęli proponowaną dyrektywę przeważającą liczbą 
głosów. Nowe zasady przewidują, że obywatele UE mogą otrzymać zwrot kosztów 
opieki medycznej, którą uzyskali w innym państwie członkowskim, o ile ta 
sama usługa objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym w ich kraju.
 
  
            "Pacjenci nie będą już zdani tylko na siebie w sytuacjach, kiedy 
potrzebują opieki zdrowotnej za granicą. Ta dyrektywa jasno określa prawa 
pacjentów, które do tej pory były bardzo nieprecyzyjne", powiedziała 
Françoise Grossetete (EPP, FR), autorka stanowiska Parlamentu Europejskiego.
 
  
            Stosowne organy krajowe mogą wymagać uzyskania uprzedniej zgody 
przez pacjentów, wobec których zachodzi potrzeba hospitalizacji lub 
specjalistycznego leczenia. Posłom udało się wprowadzić zapis, który 
zobowiązuje państwo członkowskie do podania powodu odmowy uprzedniej zgody. 
Powód odmowy nie może wynikać z przyczyny innej niż wymieniona w dyrektywie, 
gdzie zawarta została bardzo niewielka liczba powodów uzasadniających odmowę 
jedynie zagrożeniem dla pacjenta lub społeczeństwa.
 
  
            Państwa członkowskie będą musiały ustanowić punkty kontaktowe do 
spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, obejmujące organizacje pacjentów, 
fundusze ubezpieczeń zdrowotnych i podmioty świadczące opiekę zdrowotną. 
Wiadomość o istnieniu krajowych punktów kontaktowych będzie przekazywana 
innym państwom członkowskim, aby umożliwić pacjentom łatwy dostęp do tych 
informacji.
  
 
            Z nowych przepisów skorzystają pacjenci, którzy wybiorą leczenie 
w innym państwie Unii na przykład z powodu długiego czasu oczekiwania lub 
braku specjalistów w swoim kraju.
  
 
            Obecnie większość mieszkańców UE korzysta z opieki zdrowotnej w 
pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Zaledwie 1% wydatków państw 
członkowskich ponoszonych na opiekę zdrowotną przeznaczane jest na pokrycie 
kosztów opieki transgranicznej.
 
  
            Nowe zasady będą dotyczyć tylko tych pacjentów, którzy świadomie 
wybiorą leczenie za granicą. Obowiązująca obecnie europejska karta 
ubezpieczenia zdrowotnego będzie nadal mieć zastosowanie dla osób 
podróżujących, którzy potrzebują porady lekarskiej lub opieki w nagłych 
przypadkach.
 
  
            Co dalej?
  
 
            Tekst przyjęty przez Parlament Europejski jest wynikiem 
kompromisu zawartego uprzednio z państwami członkowskimi, dlatego Rada musi 
jedynie formalnie zatwierdzić ostateczny kształt dyrektywy. Kiedy dyrektywa 
wejdzie w życie państwa członkowskie w ciągu 30 miesięcy będą musiały 
zmienić krajowe regulacje prawne, aby były zgodne z jej postanowieniami.
 
            Dodatkowe informacje
  
 
            Przyjęty tekst będzie dostępny tutaj (kliknij datę 19 stycznia) 
http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/ta/calendar.do?language=PL
 
  
         ...   
            Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
 
            http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
 
                    Kontakt:
                  Andrzej SANDERSKI
                  Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego
 
                  : prasa-PL@europarl.europa.eu
                  : (32-2) 28 31051 (BXL)
                  : (33-3) 881 73479 (STR)
                  : (+32) 498 98 33 35


KOMENTARZ:

Przyjęta dyrektywa to mały krok w kierunku zmiany systemu opieki zdrowotnej
w naszym kraju. Generalną zasadą dyrektywy miało być: leczysz się gdzie chcesz
a twój krajowy ubezpieczyciel zwraca ci koszty leczenia do takiej kwoty jaką
refunduje swoim kontrahentom za to samo świadczenie
. Zasada ta miała obowiązywać
w odniesieniu do leczenia zagranicznego, ale - w naturalny sposób można by ją
było odnieść również do leczenia krajowego.Niestety w ciągu prac nad dyrektywą
ograniczono powszechność jej stosowania. Kraje członkowskie mogą zawiesić jej
(dyrektywy) obowiązywanie ze względu na bezpieczeństwo własnego systemu ochrony
zdrowia - co już zapowiada ministerstwo zdrowia. Wymagana też będzie zgoda na
hospitalizację zagraniczną. W dyrektywie zapisano również,że przepisy dyrektywy
nie mogą wpływać bezpośrednio na sposób funkcjonowania krajowych systemów opieki
zdrowotnej.
Mimo tych wszystkich zastrzeżeń - jest wyłom w murze, który musi doprowadzić do
zmian - w sposób posredni. Trudno bowiem sobie wyobrazić - na dłuższą metę -
taką sytuację, że pacjent - na podstawie dyrektywy - będzie mógł się leczyć
(bezlimitowo) ambulatoryjnie np u prywatnego kardiologa w NIemczech (i NFZ zwróci
pacjentowi taką kwotę, jaką płaci za zakontraktowaną wizytę kardiologiczną w Polsce),
a jednocześnie ten sam pacjent nie bedzie mógł skorzystać z nielimitowanej wizyty
u prywatnego kardiologa w POlsce - ze zwrotem kosztów od NFZ. W ten sposób NFZ
faworyzowałby lekarzy niemieckich !
Poza tym dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do stworzenia merytorycznej meto
dologii wyceny świadczeń zdrowotnych (aby można było w sposób przejrzysty pokazać
dlaczego kwota refundacji za dane świadczenie jest taka, a nie inna).
K.B.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie