13 maja 2015

 

Bydgoszcz 13 maja 2015r.

Komunikat dla mediów

w sprawie doniesienia przez ZK OZZL do prokuratury na działania NFZ

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym złożył do Prokuratury Rejonowej  Warszawa-Ochota zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – z art. 231 § 1 w powiązaniu z art. 286 § 1 Kodeksu karnego – przez Prezesa NFZ oraz dyrektorów poszczególnych oddziałów NFZ.   

 

W ocenie ZK OZZL działania zabronione mogą polegać na żądaniu przez w/w osoby od lekarzy nieuzasadnionego i bezprawnego odszkodowania (i egzekwowaniu tego żądania przez wprowadzenie lekarzy w błąd) w postaci zwrotu nienależnej refundacji za leki, przepisane pacjentom, którym refundacja przysługiwała. Według NFZ lekarze powinni zwrócić powyższą kwotę, bo nie mieli odpowiedniej umowy z NFZ, która ich uprawniała do wypisywania leków refundowanych.  W ocenie OZZL stanowisko NFZ jest oczywiście bezzasadne z dwóch powodów, które przedstawiamy poniżej:

 

1. Brak szkody NFZ.

NFZ nie poniósł szkody refundując koszty leków pacjentom, którzy mieli uprawnienia do refundacji ze środków publicznych. Dowodzą tego wyroki sądowe: „Skoro leki otrzymała osoba uprawniona do ich uzyskania ze środków publicznych, to ich koszty obciążają z mocy prawa NFZ. ….żądanie w takiej sytuacji refundacji od lekarza nie ma żadnej podstawy prawnej.(cytaz z uzasadnienia Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie o sygn. akt I CSK 633/13)

2. Wina NFZ dotycząca realizacji „nieważnych recept” jako recept refundowanych.

 „(S)koro Fundusz wprowadził z dniem 1 lipca 2012 r. nowe zasady wystawiania recept refundowanych, to powinien jednocześnie stworzyć instrumenty ochronne, które uniemożliwiałyby realizację recept na leki refundowane wystawionych przez osoby do tego nieupoważnione. Jeśli doszło do przypadków zrealizowania przez aptekę recepty na lek refundowany wystawionej przez lekarzy, którzy nie podpisali odpowiednich umów z Funduszem, to winę za ten stan rzeczy ponosi Fundusz, który nie stworzył skutecznych instrumentów zapobiegających wydawaniu leku refundowanego w sytuacji, gdy lekarz nie był uprawniony do ich przepisania.” (z uzasadnienia  Wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z 15.07.2014 r. w sprawie o sygnaturze akt I C 76/14 )

Jest oczywiste, że w/w wyroki sądowe są znane Prezesowi NFZ i dyrektorom oddziałów Funduszu. A mimo tego Fundusz nie rezygnuje z żądania od lekarzy kwot „nienależnej refundacji” w identycznych – jak opisane – przypadkach. Zasadnym w tej sytuacji jest sprawdzenie, czy Prezes NFZ oraz dyrektorzy poszczególnych oddziałów Funduszu nie naruszają art. 231 § 1 w powiązaniu z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, poprzez możliwość nieuprawnionego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od lekarzy na korzyść NFZ. Z jednej strony uderza to w niektórych lekarzy, którzy – ulegając presji Funduszu – płacą mu nienależne „odszkodowania”, z drugiej naraża NFZ na nieuzasadnione koszty w postaci obsługi prawnej, koszty procesu i inne.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

treść doniesienie do prokuratury –  Tutaj 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie