12 marca 2012

 

Bydgoszcz dnia  12 marca 2012 r.

 

 

APEL ZK OZZL  – za pośrednictwem prasy oraz portali medycznych i lekarskich  

 

Do wszystkich świadczeniodawców

 mających podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

 

Szanowni Państwo,  Koleżanki i Koledzy,

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zwraca się do Was z apelem o podjęcie wspólnych działań w celu wyeliminowania z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych z NFZ dotychczasowych zapisów o tzw. karach umownych, nakładanych m. innymi w przypadku „błędów” przy wypisywaniu recept. Analogiczne kary, stosowane wobec wszystkich lekarzy zostały niedawno uchylone przez Sejm podczas nowelizacji ustawy refundacyjnej, co nastąpiło w wyniku pamiętnej akcji pieczątkowej prowadzonej przez całe środowisko lekarskie.

Obecne kary dla świadczeniodawców można zlikwidować na drodze prawnej, wykorzystując przepis § 43 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Treść tego przepisu jest następująca:  

§ 43.

1. Każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy, chyba że strona umowy, do której skierowano wniosek, nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na piśmie.

 

Zarząd Krajowy OZZL wzywa wszystkich świadczeniodawców do tego, aby korzystając z cytowanego wyżej przepisu wystąpili do NFZ z pisemnym wnioskiem o wykreślenie  obecnych kar umownych z umów. Uzasadnieniem merytorycznym dla takiego żądania jest fakt, iż kary te są wpisane do umów na podstawie przepisów §29-31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie OWU, które są niekonstytucyjne, czemu nie zaprzeczył ani Prezes NFZ ani Minister Zdrowia. Przypominamy, że odpowiedni wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału Konstytucyjnego Prezes NRL.  

Aby akcja ta była skuteczna musi być masowa i przeprowadzona JEDNOCZASOWO.

Dlatego ZK OZZL zwrócił się już z apelem do wszystkich okręgowych izb lekarskich aby najbliższe Okręgowe Zjazdy Lekarzy podjęły uchwałę rekomendującą świadczeniodawcom podjęcie w/w działań. Uchwałę taką podjął już jako pierwszy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rzeszowie w dniu 10 marca br.

OZZL zwrócił się też do największych organizacji świadczeniodawców, jak: Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia czy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, aby i one wezwały swoich członków do podjęcia wspomnianych wyżej działań.

Poniżej przedstawiamy proponowaną treść wniosku świadczeniodawcy do NFZ. Treść wniosku powinna być identyczna lub zbliżona  – dla wszystkich świadczeniodawców.

Złożenie wniosku powinno być jednoczasowe w całym kraju. Termin złożenia wniosku zostanie ustalony przez wszystkie organizacje rekomendujące podjęcie w/w działań. Nie powinien on być późniejszy niż 30 kwietnia br.

Skreślenie z umowy dotychczasowych zapisów o karach umownych spowoduje konieczność podjęcia negocjacji między NFZ a świadczeniodawcami w sprawie ew. nowych zapisów. Dlatego proponujemy aby świadczeniodawcy wskazali na określoną organizację jako swojego reprezentanta w tych negocjacjach.

Informujemy, że w dniu 17 marca br. w Poznaniu odbędzie się spotkanie organizacji, które zawiązały Porozumienie Organizacji Lekarskich ( Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków/Konsylium 24, OZZL) oraz przedstawicieli NRL w czasie którego zostaną poczynione ostateczne ustalenia dotyczące proponowanej wyżej akcji oraz innych działań związanych z wprowadzeniem skandalicznych przepisów nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept. Niektóre szczegóły dotyczące akcji mogą zatem ulec zmianie.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

wzór wniosku do NFZ o zmianę warunków umowy – propozycja

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oddział Wojewódzki w ………….

 

Wniosek  o zmianę warunków umowy.

Działając na podstawie § 43 ust.1  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składam wniosek o zmianę warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między NFZ a …………….

Wnioskowana przeze mnie zmiana polega na wykreśleniu przepisów dotyczących kar umownych nakładanych na świadczeniodawcę na podstawie przepisów § 29 – 31  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uzasadnieniem dla mojego wniosku jest fakt, że w/w przepisy są niezgodne z art. 92 ust.1 Konstytucji RP, bo ich treść przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego w/w rozporządzenie ministra zdrowia zostało wydane. W załączeniu przedstawiam opinię prawną w tej sprawie. Skoro podstawa prawna „kar umownych” jest wadliwa, to i same kary są nielegalne. Zatem  niniejszy wniosek uważam za uzasadniony.

Jednocześnie oczekuję, że zgodnie z  § 43 ust.2  załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku negocjacje dotyczące ustalenia nowych warunków umowy w uchylonym zakresie – w oparciu o właściwe podstawy prawne.

Niniejszym oświadczam, że upoważniam ………nazwa organizacji świadczeniodawców lub ORL …. do reprezentowania mnie w tych negocjacjach.

 Informuję również, że podobne wnioski o zmianę warunków umowy zostały skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców w całym kraju, a działania te są koordynowane i wspierane przez najważniejsze organizacje świadczeniodawców z samorządem lekarskim włącznie. 

 

Podpis świadczeniodawcy lub jego przedstawiciela