19 października 2021

 

 

Stanowisko ZK OZZL nr 02/10/2021

w sprawie propozycji porozumienia MZ z OKPSOZ

W związku z propozycją porozumienia, którą przedstawił wiceminister Piotr Bromber Ogólnopolskiemu Komitetowi Protestacyjno- Strajkowemu Ochrony Zdrowia i która została przez Komitet odrzucona, Zarząd Krajowy OZZL przypomina następujące fakty:

– propozycja ta przewiduje, że od lipca 2022 roku minimalna płaca zasadnicza dla lekarzy specjalistów wyniesie 1,45 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok poprzedni.

w roku 2018 lekarze specjaliści, zatrudnieni w szpitalach, którzy zadeklarowali, że nie będą dyżurować w innych szpitalach, otrzymali – na mocy odpowiedniej ustawy – podwyżki pensji zasadniczej do kwoty 6750 PLN. Była to więc dla nich ustawowa gwarantowana minimalna pensja zasadnicza (chociaż nie miała takiej formalnej nazwy). W relacji do przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni (2017) wynosiła ona 1,6. Podwyżkę tę otrzymało ok. 18 tys. lekarzy, czyli prawie wszyscy, którzy byli zatrudnieni w szpitalach na podstawie umowy o pracę.

w roku 2021, na mocy znowelizowanej (zgodnie z projektem rządowym) ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych, dla lekarzy specjalistów przewidziano minimalną pensję równą 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za roku ubiegły, co oznacza, że dla w/w lekarzy szpitalnych relacja między ich wynagrodzeniem a „średnią krajową” została OBNIŻONA.

– propozycja przedstawiona przez wiceministra zdrowia (wsp.=1,45) oznacza kolejny – 4 rok z rzędu OBNIŻENIE pensji minimalnych lekarzy w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Jest oczywiste, że nie może to spotkać się z aprobatą jakiegokolwiek związku zawodowego, który reprezentuje lekarzy. Mogą się na to zgodzić jedynie związki zawodowe, nie reprezentujące lekarzy.

Przypominamy, że w trakcie prac w parlamencie nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o płacach minimalnych w podmiotach publicznych, wypracowany został kompromis z udziałem większości zawodów medycznych, który zaowocował poprawką Senatu do w/w ustawy, odrzuconą przez Sejm zaledwie 3 głosami. Poprawka ta przewidywała dla lekarzy specjalistów wskaźnik płacy minimalnej w wysokości 1,7 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok ubiegły. Jest więc oczywiste, że taki wskaźnik może być przez OZZL uznany za absolutnie minimalny, na który OZZL wyrazi zgodę w roku 2022. Koszt takiej podwyżki wyniesie w skali roku ok. 1mld złotych (wyliczenie na stronie: https://ozzl.org.pl/aktualnosci/14172-ile-kosztowalby-gest-dobrej-woli-ministra-zdrowia-wobec-lekarzy .

OZZL krytycznie ocenia negocjowanie płac minimalnych w podmiotach leczniczych w ramach tzw. Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Konstrukcja tego zespołu i tryb podejmowania decyzji wykluczają bowiem z udziału w uzgadnianiu porozumienia reprezentacje poszczególnych zawodów medycznych (w tym lekarzy), oddając to prawo na rzecz tzw. centrali związkowych. Takie rozwiązanie jest antydemokratyczne, bo odmawia podmiotowości poszczególnym zawodom i ich związkowym reprezentacjom. Podobne praktyki stosowane były w okresie PRL, gdy rząd prowadził „negocjacje” ze związkami zawodowymi wybranymi przez siebie, a nie z tymi, które faktycznie reprezentowały pracowników. Dlatego OZZL wyraża zdziwienie, że negocjacje w tzw. Zespole Trójstronnym w sprawie wynagrodzeń lekarzy, prowadzone bez związku zawodowego repezentującego lekarzy (OZZL) są aprobowane przez „Solidarność”, która zrodziła się z buntu m. innymi przeciwko tego typu antydemokratycznym praktykom.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu