3 stycznia 2011

 

Na stronach internetowych NFZ: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4328&b=1 ukazała się ciekawa „informacja prasowa” na temat akutalizacji wyceny kosztu hemodializy. Z informacji tej możemy się dowiedzieć m. innymi, że Prezes NFZ powołał (jakiś czas temu) specjalny zespół ds. hemodializy, a zespół ten opracował metodologię wyceny tego świadczenia refundowanego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Co więcej, wycena ta obejmuje również składnik kosztów odpowiadający „kosztom osoobowym”.

W ocenie OZZL, interesujące byłoby poznać tę metodologię, a zwłaszcza sposób w jaki wyceniono pracę osób zatrudnionych przy hemodializoterapii, w tym lekarzy. Dlatego ZK OZZL wysłał list do NFZ o treści jak niżej. Jeżeli NFZ nie odpowie na nasz wniosek, poprosimy RPO ( z którą spotykamy się 10 stycznia) aby wystąpiła z podobnym wnioskiem do NFZ. Rzecznikowi Fundusz z pewnością nie odmówi. 

 

 

 

Bydgoszcz dnia 03 stycznia 2011r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Centrala

 

Szanowni Państwo,

Z „Informacji prasowej na temat aktualizacji wyceny kosztu hemodializy”, która ukazała się na stronach internetowych NFZ dowiedzieliśmy się, że istnieje metodologia wyceny dializoterapii jako świadczenia zdrowotnego refundowanego przez NFZ, opracowana przez Zespół ds. Hemodializoterapii powołany przez Prezesa NFZ.

Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się z wnioskiem o przesłanie   informacji dotyczących tej metodologii, w tym również sposobu obliczenia tej składowej ceny hemodializoterapii, która odpowiada tzw. kosztom osobowym (wynoszącym 129,61 zł w ogólnej cenie 414,00 zł.)

Prosimy również o wyjaśnienie dlaczego w odniesieniu do ceny hemodializoterapii NFZ uwzględnił – jak wynika z przytaczanej wyżej „informacji prasowej” – poziom inflacji, a nie uwzględnił tego poziomu w stosunku do wielu innych świadczeń, których ceny (koszty refundacji) zostały w roku 2011 zmniejszone w stosunku do roku ubiegłego (np. wielu świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej).

Z poważaniem

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu