22 kwietnia 2012

 

ZK OZZL informuje, że w ostatnich dniach wysłał niemal 700 pism z informacją o akcji 26 kwietnia oraz wzorem wniosku do NFZ o wykreślenie dotychczasowych zapisów o karach umownych do wszystkich publicznych szpitali w Polsce .Podobne listy zostały wysłane do wszystkich oddziałów Kolegium Lekarzy Rodzinych w Polsce.


Treść listu do dyrektorów szpitali  poniżej:
Bydgoszcz dnia 13 kwietnia 2012 r.

 

Do Dyrektorów wszystkich publicznych szpitali w Polsce

 

Szanowni Państwo,

Pamiętna „akcja pieczątkowa”, jaką podjęli lekarze na początku bieżącego roku przeciwko nowym, niezwykle czasochłonnym i biurokratycznym zasadom przepisywania leków refundowanych skłoniła rządzących do wykreślenia z ustawy o refundacji leków przepisów o karaniu lekarzy za „błędy” przy wypisywaniu recept. Były to kary tak absurdalne, że niezgodne z zasadami państwa prawnego i najprawdopodobniej z Konstytucją RP.

Takie same kary pozostały jednak w odniesieniu do świadczeniodawców, w tej liczbie: szpitali, przychodni, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przepisy dotyczące tych kar są tak sformułowane, że pozwalają kontrolerom NFZ na ukaranie praktycznie każdego z byle powodu, zwłaszcza jeśli chodzi o „błędy” przy wypisywaniu recept refundowanych. Przykładowo: kontroler NFZ decyduje sam i nieodwołalnie czy przepisanie przez lekarza określonego leku w danym przypadku było uzasadnione, czy nieuzasadnione, a więc podlegające karze.

Analiza prawna przepisów o karach umownych, które znajdują się w umowach podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodawcami wykazała, że rozporządzenie ministra zdrowia z 06 maja 2008 roku (o ogólnych warunkach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej), na podstawie którego kary te zostały umieszczone w umowach – są niekonstytucyjne, bo ich treść przekracza ustawowe upoważnienie, co łamie art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Niezgodna z konstytucją jest również ogólnikowość przesłanek pozwalających na karanie świadczeniodawców, co jest niezgodne a konstytucyjną zasadą państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). Potwierdzają to niezależne opinie prawne wybitnych konstytucjonalistów (prof. Piotra Winczorka oraz Prof. Michała Kuleszy i dr hab. Marcina Matczaka – obaj z kancelarii prawniczej Domański, Zakrzewski, Palinka).Również Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 14 marca 2012 roku do Ministra Zdrowia podzielił opinię, że w/w przepisy o karach umownych dla świadczeniodawców są niekonstytucyjne. Obie w/w opinie prawne oraz list RPO do MZ są dostępne na stronie internetowej OZZL: www.ozzl.org.pl

W takiej sytuacji wydawałoby się rzeczą naturalną, że minister zdrowia zmieni swoje rozporządzenie, a prezes NFZ wykreśli nielegalne kary z ogólnego wzoru umowy. ZK OZZL wysłał do ministra i prezesa odpowiednie pisma w tej sprawie, wnioskując o wykreślenie dotychczasowych zapisów o karach umownych. Odpowiedź była negatywna, a podstawowym uzasadnieniem dla niej było stwierdzenie, że „świadczeniodawcy się na to zgodzili”. ”. Jest to – w istocie – prowokacja prezesa NFZ wobec świadczeniodawców i chęć sprawdzenia na ile są oni ulegli, a może nawet – zniewoleni wobec Funduszu.

Wobec powyższego oczywistą i jedyną reakcją świadczeniodawców powinno być wystąpienie do NFZ z wnioskiem o wykreślenie dotychczasowych kar umownych z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Organizacje świadczeniodawców (jak Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych) oraz organizacje lekarskie – na czele z Naczelną Radą Lekarską i OZZL – uzgodniły przeprowadzenie wspólnej akcji takiego składania wniosków przez świadczeniodawców i zaproponowały aby odbyło się to w dniu 26 kwietnia 2012roku. Opracowano również wspólny projekt wniosku – aby podnieść w nim te same, prawne argumenty. Projekt ten przedstawiamy na końcu listu.

Podstawą prawną dla złożenia takiego wniosku jest przepis par. 43 załącznika do rozporządzenia MZ z 6 maja 2008 roku o ogólnych warunkach umów, którego treść jest następująca:

§ 43.

1. Każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy, chyba że strona umowy, do której skierowano wniosek, nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na piśmie.

Zwracamy się do Państwa, aby Państwo w imieniu swoich zakładów pracy wystąpili do NFZ z wnioskiem o wykreślenie dotychczasowych zapisów o karach umownych. Wspólne masowe wystąpienie świadczeniodawców, niezależnie od ich wielkości, formy organizacyjnej i rodzaju własności – będzie najlepszym sposobem aby zmienić niekorzystne zapisy o karach umownych i podjąć równoprawne negocjacje w sprawie nowych zapisów, opartych na właściwych podstawach prawnych to jest kodeksie cywilnym, który przewiduje możliwość nałożenia kary umownej tylko w przypadku wykazania szkody, która jedna ze stron doznała od drugiej.  

Jakkolwiek kary umowne dotyczą świadczeniodawców, a nie lekarzy, to jednak również lekarze są zainteresowani aby ich zakład pracy nie był karany w sposób niesprawiedliwy i nieuzasadniony. Wiadomo bowiem, że dyrektorzy placówek mają prawo regresu w stosunku do pracowników. Stąd zainteresowanie OZZL tym problemem i nasz interes w tym, aby go rozwiązać racjonalnie i sprawiedliwie.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat akcji 26 kwietnia są dostępne m. innymi na stronie internetowej ozzl: www.ozzl.org.pl

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu