7 października 2011

 

donienia mediów:

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/slaskie-wojewoda-zapowiedzial-analize-sytuacji-i-kontrole-w-szpitalach,112955,14.html


http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/slaski-OZZL-na-spotkaniu-z-wojewoda-o-napietej-i-przedkryzysowej-sytuacji,112938,14.html


http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,10408655,Wielka_kontrola_w_szpitalach.htmlhttp://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/2029020,35271,10409908.html

 

Komunikat OZZL


 

PIKIETA PRZED ŚLĄSKIM URZĘDEM WOJEWÓDZKIM

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 5 października 2011 r. o godz. 17.00 przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się pierwsza z pikiet organizowanych przez OZZL w ramach Pogotowia Strajkowego ogłoszonego przez OZZL w województwie śląskim. Uczestnicy pikiety, lekarze z kilku miast i szpitali woj. śląskiego (Tychy, Zabrze, Zawiercie, Mysłowice, Częstochowa, Jaworzno, Pszczyna), w tym zwolnieni dyscyplinarnie w ostatnim czasie – zdaniem OZZL z rażącym naruszeniem prawa – przewodniczący OT OZZL:

w Zawierciu (przez dyrektora Szpitala Powiatowego)

w Mysłowicach (przez dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 2)

 

Lekarze mieli na transparentach hasła m.in.:

„Mniej lekarzy, więcej zgonów”

„Kapitalizm tak, wypaczenia nie”

„Upodlony lekarz to upodlony pacjent”

„Drogie państwo – tanie zdrowie – martwy pacjent”.

 

 

W czasie trwania pikiety został odczytany komunikat o treści jak niżej, a delegaci OZZL zostali zaproszeni na rozmowę przez Wicewojewodę Śląskiego, Pana Piotra Spyrę. W trakcie spotkania przedstawiciele OZZL przekazali wicewojewodzie treść Komunikatu (poniżej) i wyrazili oczekiwanie, że ponieważ opisane w komunikacie problemy są w większości poza kompetencjami Urzędu Wojewódzkiego, zostaną przekazane do Warszawy. Lekarze ponownie stwierdzili, że mają żal do Wojewody o zaniechanie lub nie podjęcie odpowiednich czyli adekwatnych do treści pisemnie zgłaszanych nieprawidłowości działań dot. m.in. podejrzenia łamania prawa; zgłoszenia dotyczyły również możliwości wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów oraz naruszenia w dużej skali praw pracowniczych i związkowych w niektórych szpitalach województwa śląskiego. OZZL wykazując po raz kolejny wolę dialogu potwierdził udział przedstawicieli OZZL w zespole roboczym dot. szpitalnictwa w woj. śląskim, którego powstanie zapowiedział na spotkaniu w dniu 3 października 2011 r. mimo, że jego zasady i zakres działania jeszcze nie są określone. Przekazano skrótowo niektóre oczekiwania OZZL wobec pracy zespołu, przedstawione poniżej. Pan Wicewojewoda Piotr Spyra wyraził wolę dialogu z OZZL. Na tym spotkanie się zakończyło.

 

Celem pikiety przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach było:

– poinformowanie społeczeństwa o sytuacji w niektórych śląskich szpitalach, którą OZZL ocenia jako bardzo napiętą i przedkryzysową,

– ponowne poinformowanie władzy publicznej o przyczynach ogłoszonego Pogotowia Strajkowego w woj. śląskim oraz wstępnych oczekiwaniach OZZL w związku z propozycją wojewody śląskiego powołania zespołu roboczego ds. szpitalnictwa.

Oba cele pikiety zostały w 100% zrealizowane, za co lekarze serdecznie dziękują licznie przybyłym przedstawicielom środków masowego przekazu.

 

 

O „ZAMIATANIU PROBLEMÓW POD DYWAN”

Zdaniem OZZL nie może być tak, że w chwili, kiedy do urzędu wpływa zawiadomienie o licznych nieprawidłowościach to zawiadamiający (np. OZZL) nie jest w ogóle powiadamiany ani ustnie ani pisemnie o podjętych przez urząd czynnościach i ich wyniku, że w sprawach dot. również bezpieczeństwa pacjenta i możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia przez wiele miesięcy nie są w ogóle wszczynane żadne działania kontrolne lub jedynym działaniem jest powiadomienie kontrolowanego o treści zgłoszenia (bywa, że z ujawnieniem jego danych osobowych) oraz wysłuchanie informacji od „kontrolowanego” bez sprawdzenia prawdziwości podawanych informacji, bezkrytyczne danie wiary tym wyjaśnieniom i… na tym koniec; albo urząd zleca kontrolowanemu naprawienie w określonym terminie nieprawidłowości, które w istocie – zdaniem OZZL i kancelarii prawnej OZZL spełniają przesłanki do zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa, co też w kilku przypadkach OZZL już uczynił – a organ kontrolny wiedząc o tym poprzestaje jedynie na informacji, że „stwierdzono nieprawidłowości, ale zostały one na wezwanie urzędu przez kontrolowanego usunięte”. Taki system „rozpatrywania” skarg powoduje, że kontrowany staje się sam sędzią w swojej sprawie i zwykle oskarża zgłaszającego o „nielojalność wobec siebie i szpitala”, często dyskryminuje i szykanuje go, a bywa że zwalnia z pracy. Służy to jedynie „zamiataniu problemów pod dywan” i bardziej zbliża Polskę do krajów dalekich od demokracji niż do Europy, podważa zaufanie (zresztą niestety zwykle już bardzo niskie) do władzy publicznej i niestety bywa, że skutecznie zniechęca do pisania uzasadnionych skarg, których głównym celem – zdaniem OZZL – jest zapobieganie zjawiskom opisywanym w zgłaszanych skargach.

 

 

CZY WŁADZA PUBLICZNA POPIERA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA ?

Zdaniem OZZL zgłaszający nieprawidłowości muszą mieć zawsze zagwarantowaną ochronę przed ujawnianiem ich danych, i że:

1. przynajmniej na początku i przed zakończeniem działań kontrolnych powinni być wysłuchani (z pisemnym protokołem udostępnionym im w całości),

2. kontrolowany nie może być informowany kto skargę złożył i nie może mieć możliwości identyfikacji osób zgłaszających skargę na jego postępowanie,

3. zgłaszający skargę powinni być po zakończeniu kontroli niezwłocznie pisemnie poinformowani o wynikach kontroli, zaleceniach pokontrolnych i ewent. innych działaniach podjętych przez urząd (zgłoszenie do odpowiednich innych organów, w tym w uzasadnionych przypadkach również do organów wymiaru sprawiedliwości). Nie spełnienie takich minimalnych warunków, OZZL odczytuje jako w istocie poparcie dla występowania zgłaszanych nieprawidłowości, a dalsze utrzymywanie organów kontroli opłacanych ze środków publicznych za marnowanie tych środków.

 

 

Łączę wyrazy szacunku:

Maciej Niwiński

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL

Tel. +48501437140

E-mail:

maciejniwinski@wp.pl

slask@ozzl.org.pl

 

 

 

 

P.S. Treść pisma doręczonego w czasie trwania pikiety Wicewojewodzie Śląskiemu, Panu Piotrowi Spyrze:

 

Pikieta lekarzy przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim;            Katowice – 05.10.2011 r. godz. 17.00

 

Komunikat Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Lekarze województwa śląskiego rozpoczynają liczne protesty oraz przygotowania do strajku generalnego lekarzy w ramach ogłoszonego Pogotowia Strajkowego w związku z takimi działaniami części władzy publicznej tj. m.in. części Zarządu Województwa Śląskiego oraz niektórych samorządów powiatowych, które odczytujemy jako poparcie dla:

  • naruszania konstytucyjnego prawa pacjenta do równego dostępu do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych; naruszanie to polega m.in. na zamykaniu oddziałów szpitalnych przez niektórych pracodawców, nawet z naruszeniem prawa, nadmiernym ograniczaniu zatrudnienia personelu medycznego w oddziałach szpitalnych, co może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów; zatrudnianiu lekarzy na umowy cywilnoprawne celem ominięcia przepisów dotyczących czasu pracy  i odpoczynku lekarza, chroniących także bezpieczeństwo pacjentów;
  • dyskryminacji grupy zawodowej lekarzy oraz bezprawnego utrudniania prowadzenia legalnej działalności związkowej przez OZZL, w tym również bezprawnego zwalniania oraz dyskryminacji przewodniczących,  członków zarządów i innych działaczy związkowych oraz lekarzy czynnie wspierających OZZL.

 

W ocenie OZZL, wszystkie te działania mają związek z faktem, że OZZL wskazuje na niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą wybiórcze wprowadzanie elementów rynkowych do ochrony zdrowia, bez zachowania równowagi wszystkich elementów systemu. Dotyczy to zwłaszcza przekształcenia szpitali w spółki handlowe z utrzymaniem administracyjnego ustalania cen za refundowane świadczenia zdrowotne i limitowania tych świadczeń. Taka sytuacja sprawia, że szpitale – spółki chcąc dostosować się do kwot, jakie otrzymują od NFZ, z reguły zaniżonych w stosunku do rzeczywistych kosztów świadczeń, muszą redukować personel medyczny narażając bezpieczeństwo chorych, ograniczać udzielanie świadczeń zbyt nisko wycenionych przez NFZ i obniżać jakość leczenia.

 

 

W sytuacji, gdy przekształcenia w spółki są nieuchronne i nie ma perspektyw na poprawę warunków finansowych szpitali (wobec zapowiedzi jeszcze obecnie rządzących, że ani nie zwiększą nakładów publicznych na lecznictwo, ani nie wprowadzą legalnego współpłacenia za niektóre świadczenia) dyrektorzy szpitali przygotowują się do trudnych zmian, pozbywając się osób niewygodnych, które wskazują na niebezpieczeństwa takiej wybiórczej reformy i przeciwstawiają się drastycznym ograniczeniom zatrudnienia, obniżaniu wynagrodzeń personelu medycznego i spadkowi jakości leczenia.

 

Lekarze, inni pracownicy ochrony zdrowia i na pewno świadoma część społeczeństwa będą stanowczo protestować przeciw kontynuacji takiej polityki przez każdy rząd ponieważ utrudni to jeszcze bardziej wielu pacjentom dostęp do usług medycznych i obniży ich jakość, a wielu lekarzy narazi na konieczność odmowy podporządkowania się poleceniom wykonywania zawodu lekarza niezgodnie z zasadami etyki lekarskiej i przepisami o wykonywaniu zawodu lekarza i tym samym narazi lekarzy na sankcje ze strony pracodawcy za ich nie wykonanie (lub sankcje nawet karne w razie ich wykonania).

 

 

Z up. ZR Śl. OZZL:

Lek. med. Maciej Niwiński

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL

Przewodniczący Regionu Śląskiego OZZL