18 grudnia 2017

 

Bydgoszcz dnia 18 grudnia 2017 r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie nieprawnych działań dyrektorów szpitali dotyczących wypowiadania klauzuli opt-out przez lekarzy

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że otrzymuje od lekarzy zgłoszenia konkretnych  szpitali, w których lekarze, zwłaszcza lekarze rezydenci poddawani są nieformalnym naciskom aby nie korzystali z przysługującego im prawa do pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o czasie pracy.  Zgłaszający z reguły nie chcą aby podawać do publicznej wiadomości nazwy szpitali, dlatego OZZL nie czyni tego, ograniczając się jedynie do zgłaszania wniosków do PIP.

Zwracamy się jednak do dyrektorów szpitali aby zrozumieli, że działania lekarzy wypowiadających opt-out nie są skierowane przeciwko dyrekcjom poszczególnych szpitali, ani w ogóle przeciwko komukolwiek i nie mają na celu dezorganizację pracy szpitali (jak próbuje to przedstawić Minister Zdrowia), ale – wręcz przeciwnie – trwałą poprawę ich funkcjonowania . 

Lekarze przez swoje działania chcą uświadomić rządzącym, że system publicznej ochrony zdrowia w  Polsce nie może opierać się w sposób trwały na pracy lekarzy (i innych pracowników medycznych) ponad siły i ponad wszelkie normy.  Taki stan rzeczy może trwać pewien ograniczony czas, ale jego przedłużanie stanowi zagrożenie dla lekarzy i ich pacjentów. W Polsce taki stan rzeczy trwa od kilkudziesięciu lat i nie widać ze strony rządzących działań, które dawałyby nadzieję, na rychłe zakończenie tej patologii.

OZZL zwraca uwagę dyrektorom szpitali, że nie ma większego sensu aby dyrektorzy próbowali rozwiązać powyższy problem na szczeblu szpitala, bo przyczyny tego problemu leżą nie w szpitalu, ale w organizacji i finansowaniu publicznej ochrony zdrowia jako całości, co leży w kompetencjach Rządu RP. Działania, jakie podejmują dyrektorzy, często niemal desperackie i w postaci bezprawnych nacisków na lekarzy są w istocie szkodliwe dla tych szpitali, dla pacjentów, lekarzy i publicznej ochrony zdrowia jako całości. Działania te bowiem ukrywają prawdziwy stan publicznej ochrony zdrowia i maskują patologie, a przez to ośmielają rządzących do dalszego niepodejmowania koniecznych działań. 

Apelujemy do dyrektorów szpitali, aby – zamiast bezprawnych nacisków na lekarzy, którzy wypowiadają klazulę opt-out – zastosowali legalne naciski na Rząd RP aby podjął on odpowiednie działania na rzecz naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce. ZK OZZL wystosował w ostatnich dniach list do Premiera RP w tej sprawie. Zachęcamy aby z podobnym listem występowali również dyrektorzy szpitali.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu