9 marca 2009

Jak pamiętamy, w wyniku strajków organizowanych dla poparcia sporów prowadzonych przez organizacje terenowe OZZL ze swoimi dyrektorami w roku 2007 (lub 2008) – w wielu szpitalach podpisano porozumienia. Treścią tych porozumień był przede wszystkim wzrost wynagrodzeń lekarzy. W części przypadków porozumienia przewidywały kroczący wzrost wynagrodzeń aż do osiągnięcia postulowanych przez związek wartości (3x średnia krajowa dla lekarza specjalisty).

Dzisiaj niektórzy dyrektorzy próbują wycofać się z tych porozumień. Uważają oni, że wystarczy wypowiedzieć porozumienie wobec OZZL, z którym zostało ono zawarte, a następnie można już wypowiedzieć umowy o pracę poszczególnym lekarzom zmieniając (na gorsze) warunki wynagradzania lub nie przyznając tych podwyżek płac, które były przewidziane w porozumieniu.

Informujemy, że zgodnie z opinią prawną przedstawioną przez radcę prawnego OZZL – porozumienie  zawarte w wyniku sporu zbiorowego staje się prawem pracy w myśl art. 9 § 1. kodeksu pracy:

Art. 9.  § 1. 

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Powyższy status porozumień zawartych w wyniku sporu zbiorowego powoduje konkretne konsekwencje: Pracodawca nie może jednostronnie wypowiedzieć takiego porozumienia. Obowiązuje tutaj bowiem przepis zawarty w art. Art. 91 kodeksu pracy, który brzmi następująco:

Art. 91
§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.
§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. …….

WNIOSKI:

Jeżeli dyrektor szpitala, który zawarł z OZZL porozumienie kończące (lub zawieszające) spór zbiorowy uważa, że nie stać go obecnie na realizację tego porozumienia, może zwrócić się do OZZL (do organizacji terenowej = zakładowej) z wnioskiem o zawarcie porozumienia o czasowym zawieszeniu postanowień porozumienia zawartego w wyniku sporu zbiorowego. OZZL może zgodzić się (lub nie zgodzić) na taki wniosek. Czasowe zawieszenie może trwać najwyżej 3 lata i może dotyczyć wszystkich lub niektórych elementów zawartego porozumienia (kończącego lub zawieszającego spór zbiorowy).

Jeżeli dyrektor szpitala, który zawarł z OZZL porozumienie kończące (lub zawieszające) spór zbiorowy uważa, że nie stać go obecnie na realizację tego porozumienia i jednostronnie wypowiada porozumienie z OZZL, a następnie wypowiada indywidualnie umowy o pracę lekarzom w części dotyczącej warunków wynagradzania to postępowanie lekarzy i organizacji terenowej OZZL powinno być następujące:

  1. 1- organizacja terenowa OZZL powinna wystąpić do sądu pracy o ustalenie, że porozumienie zawarte w wyniku sporu zbiorowego między organizacją terenową OZZL, a dyrekcją szpitala – obowiązuje.
  2. 2 – poszczególne osoby, którym doręczono wypowiedzenia zmieniające umowę o pracę (w części dotyczącej warunków wynagradzania, wynikających z zawartego porozumienia w wyniku sporu zbiorowego) powinny wystąpić do sądu pracy z odwołaniem od wypowiedzenia – zgodnie z art. 44 kodeksu pracy. Odwołanie należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę (art. 264  § 1 kodeksu pracy) . 

Jest oczywiście możliwa jeszcze trzecia możliwość – lekarze nie przyjmują wypowiedzenia zmieniającego i – po upływie okresu wypowiedzenia – przestają być pracownikami szpitala.

Powyższa „instrukcja” została sporządzona w odpowiedzi na faktyczne działania, jakie zostały podjęte przez dyrekcję szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie.

Dyrektor szpitala jednostronnie wypowiedział porozumienie kończące spór zbiorowy z OZZL – wypowiedzenie porozumienia tutaj: WYPOWIEDZENIE_POROZUMIENIA.pdf WYPOWIEDZENIE_POROZUMIENIA.pdf

Treść porozumienia kończącego spór zbiorowy (między organizacją terenową OZZL, a dyrekcją szpitala w Ciechanowie)  tutaj: 

porozumienie 1.jpg porozumienie 1.jpg

porozumienie 2.jpg porozumienie 2.jpg

porozumienie 3.jpg porozumienie 3.jpg

Lekarze z Ciechanowa postąpili w sposób opisany wyżej. Wystąpili do dyrektora z pismem uznającym jego wypowiedzenie porozumienia za bezprawne.

Dyrektor uznał, że ma prawo do wypowiedzenia tego porozumienia – przez analogię do możliwości wypowiedzenia układu zbiorowego pracy – pismo dyrektora tutaj: dyrektor do OZZL.pdf dyrektor do OZZL.pdf

Jednak stanowisko dyrektora ma istotną wadę: kodeks pracy faktycznie przewiduje mozliwość wypowiedzenia układu zbiorowego pracy, ale nie wspomina nic o mozliwości wypowiedzenia innych, opartych na ustawach porozumień zbiorowych (np porozumienia zbiorowego zawartego na podstawie ustwy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych), stwierdzając jedynie, ze mozna -w przypadku tych porozumień – zastosować czasowe zawieszenie postanowień porozumienia i to za zgodą obu stron. 
 

Sprawę musi rozstrzygnąć sąd.

ZK OZZL