2 stycznia 2009

KOMUNIKAT DLA PRASY:

 W dniu dzisiejszym tj. 2 stycznia 2009 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego zwołane w związku z obniżeniem przez NFZ (od 01 stycznia br.)  finansowania świadczeń szpitalnych w I kwartale 2009 r., czego skutkiem są m.in. próby obniżenia wynagrodzenia lekarzy w niektórych szpitalach woj. śląskiego.

 W związku z tym podjęto – jednogłośnie – uchwałę o rozpoczęciu od poniedziałku – 5 stycznia 2009r. – akcji protestacyjnej. Tekst uchwały wraz z załącznikami (3 pisma do dyrektora) zamieszczamy  poniżej.

 

 

Uchwała Nr 1/2009

Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego OZZL, z dnia 2 stycznia 2009 r.

 w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy i pacjentów pod hasłem "oddajcie mi

moje pieniądze" i kontraktów szpitali województwa śląskiego z NFZ na rok

2009

 

 § 1

 Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy stanowczo protestuje przeciw znacznemu obniżeniu nakładów na szpitalne usługi medyczne w I kwartale 2009 r.

  Przypominamy, że do końca roku 2008 – na mocy tzw. ustawy podwyżkowej z 22 lipca 2006 r – zakłady opieki zdrowotnej otrzymywały zapłatę od NFZ za wykonane świadczenia w dwóch strumieniach pieniędzy. Pierwszy strumień wynikał z wyceny tzw. punktu, drugi stanowił kwotę przeznaczoną na podwyżki dla pracowników. Przy tak skonstruowanej zapłacie wycena punktu JGP wynosiła 48 złotych, a "podwyżkowa" pula pieniędzy stanowiła 13%  do ponad 20% wielkości kontraktu. Od roku 2009 pula "podwyżkowa" została włączona w wycenę punktu. Zatem po włączeniu tej puli do ogólnej kwoty kontraktu, cena za punkt powinna w całym 2009 r. wynosić – po uwzględnieniu inflacji – co najmniej 60 złotych, a jeśli  uwzględnić podwyżki płac przyznane w roku 2008 i nie objęte tzw. ustawą podwyżkową oraz wzrost kosztów zatrudnienia wynikający ze zmiany przepisów o czasie pracy i dyżurach lekarskich, wycena punktu powinna być jeszcze wyższa.

 Tymczasem szpitale województwa śląskiego otrzymają w pierwszym kwartale roku 2009 jedynie 51 zł za punkt. Należy stwierdzić, że jest to jawne okradanie świadczeniodawców dokonywane pod osłoną państwa, które zapewnia NFZ pozycję monopolisty, a świadczeniodawców skazuje na jego dyktat. Trzeba przy tym podkreślić, że nie ma żadnych ustalonych wspólnie (NFZ – świadczeniodawcy) zasad i kryteriów wyceny świadczeń. Nie ma też żadnych możliwości sprawiedliwego rozsądzania sporów w tym zakresie. Relacje: "NFZ –

świadczeniodawcy" nie mają nic wspólnego z zasadami dobrowolnych, rynkowych kontraktów.

  Dalsze obniżanie nakładów na ochronę zdrowia kosztem społeczeństwa, pacjentów, pracowników ochrony zdrowia prowadzi do katastrofy.

 Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego OZZL wyraża zdumienie faktem zaniżania wartości punktu w sytuacji ciągłego, corocznego wzrostu budżetu NFZ.

 

§ 2

 W związku z fatalną sytuacją finansową szpitali w I kwartale 2009r. wynikającą z obniżenia przez NFZ finansowania usług medycznych i skutkującą dramatyczną sytuacją pacjentów oczekujących w kolejkach na szpitalne usługi medyczne, z których wielu może ich nie otrzymać z powodu braku środków finansowych, Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy podejmuje następujące działania:

  1.Zobowiązuje przewodniczących Organizacji Terenowych OZZL do:

  a. wystąpienia z pisemnym wnioskiem do dyrekcji szpitala, Rady Społecznej szpitala oraz bezpośrednio do organu założycielskiego szpitala o przyjęcie planu budżetowego szpitala na rok 2009, który przewiduje istotne zwiększenie wydatków szpitala i odrzucenie każdego planu, który przewiduje jego brak (vide: zał. Nr 1); punktem wyjścia planu wydatków szpitala w całym roku 2009 powinna być wycena punktu JPG na poziomie nie niższym niż 60 zł,

to oznacza co najmniej 63 zł od II kwartału 2009 r. przy założeniu narzuconej przez śląski oddział NFZ wyceny wartości punktu w I kwartale 2009r. 51 zł;

 

b. w przypadku przyjęcia planu budżetowego bez takiego wzrostu wydatków szpitala niezwłoczne powiadomienie o tym ZR Śląskiego,

 

c. wystąpienie do dyrekcji szpitala z żądaniem nie podpisywania nowego kontraktu z NFZ na poziomie niższym niż określono w p. 1a (vide zał. Nr 2),

 

d. w przypadku podpisania przez dyrektora szpitala kontraktu na poziomie niższym niż określono w p. 1a niezwłoczne powiadomienie o tym ZR Śląskiego,

 

e.   rozpoczęcia wraz z pacjentami od dnia 5 stycznia 2009 r. akcji protestacyjnej pod hasłem "płacisz więcej, dostajesz mniej" i  "oddajcie mi moje pieniądze" polegającej na powiadomieniu (akcja ulotkowo-plakatowa) pacjentów o istotnym obniżeniu przez NFZ środków przeznaczonych na ich leczenie szpitalne mimo istotnego wzrostu płaconej przez nich składki na NFZ i o tym, że z tego powodu mogą nie otrzymać należnych świadczeń zdrowotnych,chyba że szpital – jego dyrektor, Rada Społeczna i organ założycielski – zdecydują się istotnie zwiększyć tempo jego zadłużania.

 

2.  Prezydium ZR Śląskiego OZZL:

 a. zorganizuje w możliwie szybkim terminie spotkanie przedstawicieli wszystkich związków zawodowych działających  w ochronie zdrowia, organizacji pacjentów oraz samorządów zawodów medycznych celem przyjęcia jednolitego stanowiska    w sprawie obniżenia przez NFZ nakładów na lecznictwo szpitalne w I kwartale 2009 r. oraz w sprawie kontraktowania usług szpitalnych od II kwartału 2009 r.,

 

b. podejmie współdziałanie z organizacjami zrzeszającymi dyrektorów szpitali oraz pacjentów w celu osiągnięcia istotnego wzrostu nakładów na lecznictwo szpitalne w roku 2009,

 

c. będzie koordynować akcję protestacyjną, o której mowa w p. 1e,

 

d. przygotuje do dnia 31 stycznia 2009 r. planu akcji protestacyjnych (akcja ulotkowa, wiece, manifestacje etc.), ogłoszenia pogotowia strajkowego i – w ostateczności – strajku lekarzy województwa śląskiego w przypadku braku istotnego zwiększenia nakładów na lecznictwoszpitalne ze środków NFZ od II kwartału 2009 roku tzn. zwiększenia umożliwiającego podpisanie porozumień kończących trwające spory zbiorowe OZZL – pracodawca,

 

e. wystąpi do ZK z wnioskiem o podjęcie analogicznych działań w całym kraju  i ich koordynację.

 

 3. Zobowiązuje Przewodniczącego ZR Śląskiego OZZL do:

  a.  powiadomienia o podjętych przez ZR Śląskiego działaniach wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego, Prezesa Śląskiego Oddziału NFZ, ZK OZZL, samorząd lekarski, inne związki zawodowe działające w ochronie zdrowia oraz środki masowego przekazu,

 

b.  wystąpienia do wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego, Prezesa Śląskiego Oddziału NFZ o podjęcie –  w ramach ich kompetencji – działań zmierzających do zapobieżenia katastrofie lecznictwa szpitalnego woj. śląskiego tj. do istotnego zwiększenia jego finansowania przez NFZ od II kwartału 2009 r.,

 

c. przygotowania i przesłania przewodniczącym OT OZZL materiałów (wzory plakatów, ulotek) do rozpowszechniania wśród pacjentów województwa śląskiego w związku z akcją protestacyjną, o której mowa w p. 1e. 

 

 § 3

  Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

Maciej Niwiński –  Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL

Stanisław Urban  – Sekretarz Zarządu Regionu Śląskiego OZZL  

 KONTAKT:

 Prezydium Zarządu Regionu Śląskiego OZZL

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach; ul. Edukacji 102; 43-100 Tychy;

tel. (0-32) 3254 205, (0-501) 437 140; fax.: (0-32) 3254 284; e-mail: slask@ozzl.org.pl

 

WZORY PISM DO DYREKTORÓW:

pismo 1 PISMO NR 1.doc PISMO NR 1.doc

pismo 2 PISMO NR 2.doc

pismo 3 PISMO NR 3.doc PISMO NR 3.doc