1 grudnia 2008

Bydgoszcz dnia 25 listopada 2008r.

 

Pan

prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

Dyrektor

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

 ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź
tel.: (42) 272 2030,

faks: (42) 272 2031

 

Szanowny Panie Profesorze,

Do Zarządu Krajowego OZZL wpłynęły ostatnio („do wiadomości”) liczne skargi od lekarzy, którzy przystępowali do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w formie testowej, zwłaszcza od  osób zdających egzamin z chorób wewnętrznych.

 Znana jest nam też treść Pana odpowiedzi na te skargi, którą przesłał Pan do Ministra Zdrowia (i do naszej wiadomości). Nie chcemy tutaj oceniać argumentów zawartych w tym liście, podobnie jak i nie chcemy wracać do wydarzeń, które już się odbyły i na które nie mamy wpływu. Wyrażamy jednak przekonanie, że istnieje realny problem nie do końca właściwego sposobu przeprowadzania PES w formie testu i problem ten powinien być – w sposób koncyliacyjny – rozwiązany.  

 Sam Pan przyznaje rację niektórym zarzutom sformułowanym przez autorów skarg. Myślę, że również inne postulaty lekarzy zdających PES należałoby uznać za zasadne, a co najmniej warte pochylenia się nad nimi.

 Na pewno nie zmniejszyłoby poziomu egzaminu podanie zamkniętego spisu podręczników, zawierających wiadomości wymagane w czasie testu. Można by w taki sposób skonstruować umowy z osobami formułującymi pytania, aby – po przeprowadzeniu egzaminu – pełny spis pytań był jawny. Można by też – w tak rozległej specjalizacji jak choroby wewnętrzne – ustalić jaką część pytań zajmują pytania z poszczególnych jej dziedzin i odpowiednio wartościować trudność pytań. Niewątpliwie bowiem specjalista chorób wewnętrznych nie musi mieć aż takiej wiedzy, jak specjaliści w poszczególnych działach interny, bo po cóż są podspecjalizacje w ramach chorób wewnętrznych?

 Można by też poprawić niektóre techniczne warunki zdawania egzaminu. Dlaczego nie pozwolić na zgłaszanie uwag do poprawności pytań również po zakończeniu pisania testu – na przykład przez następne 2 godziny? Dzisiaj czas poświęcony na formułowanie uwag jest czasem straconym dla pisania odpowiedzi. Także przywrócenie zasady, że raz zdany test nie wymaga powtórnego zdawania przy „oblanym” egzaminie ustnym lub praktycznym oraz nielimitowanie ilości możliwych „podejść” do egzaminu testowego – są postulatami merytorycznie uzasadnionymi i łatwymi do realizacji. Ogromna większość zgłaszanych problemów jest do rozwiązania niemal od ręki i bez zmiany przepisów prawnych. Jedynie zmiana sposobu ustalania progu zdawalności testu (obecnie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi) wymaga nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia.  

 W związku z powyższym zwracamy się do Pana z prośbą o zorganizowanie spotkania w którym wzięliby udział przedstawiciele lekarzy zgłaszających zastrzeżenia do przebiegu PES (utworzyli oni właśnie swoje stowarzyszenie, co pozwoli na łatwe wyłonienie reprezentatywnych przedstawicieli), OZZL oraz reprezentacja CEM i przedstawiciel Ministra Zdrowia (jeśli Ministerstwo Zdrowia zechce wydelegować swojego przedstawiciela). Takie spotkanie i bezpośrednia dyskusja mogłyby istotnie przyczynić się do rozwiązania wielu problemów związanych z PES i pokazałyby, że specjalizujący się lekarze, są szanowani i traktowani podmiotowo. Przeciąganie konfliktu w sprawie PES nie będzie służyło nikomu. 

 
Przesyłamy wyrazy szacunku.

 Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie